Geri Beslemeler:Yazılar Yorumlar

Bulunduğunuz yer: Ana Sayfa » Alevilikte Namaz » Alevi, Namazı Nasıl Kılar? (Resimli)

Ezan, Müslümanların tevhidî sloganıdır.

Ezan, Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in elçiliğine şehadet etmektir.

Ezan, namaz vaktinin girdiğini ilân etmektir.

Şafak sökerken, öğle ve ikindi vakti, akşamın ilk vaktinde hava kararırken bütün İslâm beldelerinde ezan, ruhu okşayan ahengiyle herkese “Namaz vakti girdi” diye ilân etmektedir.

Günlük namazlardan önce ezan okunması önemle vurgulanan bir müstehaptır.

Ezan şöyle okunur:

Dört defa: “Ellahu ekber”
İki defa: “Eşhedu en lâ ilâhe illellâh”
İki defa: “Eşhedu enne Muhemmeden resûlullâh”
İki defa: “Eşhedu enne ‘Aliyyen veliyyullâh”
İki defa: “Heyye ‘eles-selâh”
İki defa: “Heyye ‘elel-felâh”
İki defa: “Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel”
İki defa: “Ellahu ekber”
İki defa: “La ilâhe illellâh.”

Anlamı:

Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.
Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti’ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.
Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah’ın velisidir.
Namaza koş.
Kurtuluşa koş.
En hayırlı amel olan namaza koş.
Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Allah’tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.

İkamet

Ezandan sonra, namaza başlamadan önce ikâmetin okunması da önemle vurgulanan bir müstehaptır.

İkâmet şöyle okunur:

İki defa: “Ellahu ekber”
İki defa: “Eşhedu en la ilâhe illellâh”
İki defa: “Eşhedu enne Muhemmeden resûlullah”
İki defa: “Eşhedu enne Aliyyen veliyyullâh”
İki defa: “Heyye ‘eles-selâh”
İki defa: “Heyye ‘elel-felâh”
İki defa: “Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel”
İki defa: “Ked kâmet-is selâh”
İki defa: “Ellahu ekber”
Bir defa: “La ilâhe illellâh.”

Anlamı:

Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.
Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti’ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.
Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah’ın velisidir.
Namaza koş.
Kurtuluşa koş.
En hayırlı amel olan namaza koş.
Namaz başlamak üzeredir.
Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Allah’tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.

CAFERİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR ?
[ RESİMLERLE ANLATIM ]

Birinci Rekat :

Namazın birinci rekâtı şunlardan ibarettir:

1- Tekbiret-ul İhram (iftitah tekbiri, yani namaza başlarken “Ellah-u Ekber” demek).
2- Kıraat (Fatiha ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).
3- Rükû ve zikri.
4- İki secde ve zikri.

1-TEKBİR

Namaza, “Ellah-u Ekber” söylenerek başlanır. Namaza başlarken “Ellah-u Ekber” söylemek, Allah’tan başka her şeyden koparak Allah’a yönelmek anlamındadır.

“Allah-u Ekber”, Allah’ın yüce olduğunu ilân etmek ve Allah dışındaki diğer bütün yalancı güçlerden uzak durmak demektir. Bu tekbirle namaza girilir ve bazı işleri yapmak insana haram olur.

tekbirtekbir2

Namaza başlarken hangi namazı kıldığımızın, örneğin öğle namazı mı, ikindi namazı mı kıldığımızın farkında olmamız gerekir ve onu sadece yüce Allah’’ın emrini yerine getirmek amacıyla kılmalıyız. İşte namazın asıl parçalarından sayılan bu amele “niyet” denir. Niyet ettikten sonra daha sonra açıklanacak olan namazı bozan şeylerden sakınmak gerekir.

Tekbir getirirken elleri kulak hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.

2- KIRAAT

“Allah-u Ekber” söylenerek namaza başlandıktan sonra ilk önce Fatiha suresi okunur:

Fatiha suresi

Bismillahirrahmanirrahîm

1- Elhemdu lillâhi rabb-il ‘âlemîn
2- Er-rahman-ir rahîm
3- Mâliki yevm-id dîn
4- İyyâke ne‘’budu ve iyyâke neste‘în
5- İhdines-sirât-el mustakîm
6- Siratellezîne en’‘emte ‘aleyhim
7- Ğayr-il meğzûbi ‘eleyhim velezzâllîn.

Anlamı:

Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah’ın adıyla başlıyorum.

Övgü, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Allah, dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eder.

Allah cezâ ve mükâfat günü olan kıyametin sahibi ve sultanıdır.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola hidayet et.

Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne kendilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.

İhlas suresi

Fatiha suresi okunduktan sonra Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir suresi tam olarak okunmalıdır. Örneğin, İhlas suresi okunabilir:

Bismillahirrahmanirrahîm (Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah’ın adıyla başlıyorum.)

Kul huvallahu ehed (Ey Muhammed! De ki: O Allah tektir.
Allah-us Samed (Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey O’na muhtaçtır.)
Lem yelid ve lem yûled (O doğurmamıştır ve doğmamıştır.)
Ve lem yekun lehu kufuven ehed. (Yaratıklarından hiçbir kimse O’nun dengi değildir.)

Kıraat (okuma) ile ilgili birkaç hüküm

1- Erkekler sabah, akşam ve yatsı namazlarında, birinci ve ikinci rekâtta Fatiha ve sureyi sesli, öğle ve ikindi namazında ise sessiz okumalıdırlar. Ama kadınlar sesli kılınması gereken yerleri sessiz okuyabilirler.

kiraat1 kiraat2

Kıraat Halinde eller yana salınır

2- Namazın birinci ve ikinci rekâtında Fatiha suresi ve peşinden herhangi bir sure tam olarak okunmalıdır. Üçüncü ve dördüncü rekâtta ise Fatiha suresi okunabileceği gibi tesbihat-ı erbaa da okunabilir.

3- Namazda kasıtlı olarak sesli okunması gereken yerleri sessiz ve sessiz okunması gereken yerleri sesli okumak câiz değildir. Ancak yanlışlıkla okunursa, sakıncası yoktur.

4- Tesbihat-ı erbaa ve tesbihat-ı erbaa’nın yerine okunan ve yine ihtiyat namazında okunan Fatiha suresi sessiz okunmalıdır.

5- Sessiz okunması gereken namazlarda birinci ve ikinci rekâtta “besmele”yi sesli okumak müstehaptır

3- RÜKU

Kıraattan sonra insanın, elleri diz kapaklarına değecek kadar eğilmesi ve en az bir defa:

“Subhane rebbiyel ‘ezîmi ve bi-hemdih”[1]

Veya en az üç defa “Subhanellah”[2] demesi gerekir.

[1]- Yüce Rabb’im her türlü eksiklikten münezzehtir ve O’na hamd ederim.

[2]- Allah münezzehtir.

Rükûyla ilgili birkaç hüküm

1- Rükû zikri okunurken beden hareketsiz olmalı.

2- Namazın her rekâtında sadece bir rükû yapılır.

3- Kadınların rükûda ellerini dizlerden yukarı koyması ve dizleri geri çekmemesi müstehaptır

ruku2ruku1

Rüku zikri okunurken

4- SECDE
Daha sonra rükûdan tamamen doğrularak secdeye gidilir ve bedenin yedi organı (alın, iki elin içi, iki diz kapakları, iki ayağın baş parmakları) yere bırakılarak en az bir defa:

“Subhane rebbiyel e‘’lâ ve bi-hemdih”[1]

Veya en az üç defa “Subhanellah”[2] denir. İkinci secdenin bitişiyle namazın birinci rekâtı da bitmiş olur.

Secdeyle İlgili Birkaç Hüküm

1- Namazın her rekatında iki secde yapılır.

2- Birinci secdeden sonra tam olarak oturulur ve sonra ikinci secdeye gidilir.

3- Secde edilen yerle ayakların bırakıldığı yer bir hizada olmalıdır. Ancak biri diğerinden dört bitişik parmağı geçmeyecek miktarda yüksek veya alçak olursa, sakıncası yoktur.

4- Secde hâlinde vücut istikrar bulmalıdır.

Üzerine Secde Edilen Şeyin Şartları

1- Üzerine secde edilen şey; toprak, taş, çakıl gibi yer denebilecek veya yerden üreyip de yenilmeyecek ve giyilmeyecek bitkilerden olmalıdır.

2- Üzerine secde edilen şey pâk olmalıdır.

3- Üzerine secde edilen şey sabit olmalıdır.

Secdeyle ilgili birkaç nokta

1- Genellikle Caferiler arasında yaygın olan namaz mühürü, gerçekte namaz kılan kişinin namaz kılarken alnını bırakmak için yanında taşıdığı temiz topraktır.

2- Namazda secdeye giderken başı, insanlardan en üstününün İslâm dini uğrunda cihat ve şehadetini anımsatan İmam Hüseyin’in (ona selâm olsun) mezarının türbetine bırakmak daha iyidir.

3- Allah’tan başkası için secde yapmak haramdır. Çünkü secde insanın ibadet ve kulluk hâlidir; ibadet ve kulluk ise sadece Allah’a yapılır.

secde1 secde2

Secde zikri okunurken

[1]- Her şeyden yüce olan Rabbim münezzehtir ve O’na hamd ederim.

[2]- Allah münezzehtir.

İkinci Rekat

Birinci rekât bittikten sonra namazın şekli bozulmadan veya namaz amellerine ara verilmeden ayağa kalkılır ve tekrar birinci rekâtta olduğu gibi Fatiha sûresi ve Kur’an surelerinden herhangi biri tam olarak okunur.

KUNUT

Günlük namazların ikinci rekatında Fatiha ve Kur’an surelerinden herhangi biri tam olarak okunduktan sonra rükûya gidilmeden önce ellerin yüz hizasına kaldırılması, avuçların göğe doğru açılarak yanyana tutulup dua edilmesi müstehaptır; bu amelin adına “kunut” denir. Kunutta baş parmak dışındaki parmakların birbirine bitiştirilmesi ve avuçların içine bakılması müstehaptır.

Kunutta şu dua okunabilir :

Rebbenâ âtina fid-dunya heseneten

ve fil-ahireti heseneten – ve kinâ ‘ezâb-en nâr. (Bakara 201. ayet)

Anlamı :

“Rabbimiz dünyada da iyilik ve güzellik ver bize, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru.”

Cuma namazında iki kunut okunması müstehaptır. Bu kunutların birisi namazın birinci rekâtında rükûdan önce, diğeri ise namazın ikinci rekâtında rükûdan sonra okunur.

Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: “Namazının kunutu uzun olan kişinin kıyamette hesaba çekilişi kolay olur.” (Bihar-ül Envar c.82, s.199)

Kunuttan sonra birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secde yapılır.

Kunutla ilgili birkaç hüküm :

1- Cemaat namazı dışında kunutu yüksek sesle okumak müstehaptır.

2- Kunut unutularak okunmaz ve rûkuda farkına varılırsa, rûkudan sonra okunabilir.

3- Kunutta okunan duanın Arapça olması gerekmez; herhangi bir dille okunabilir.

kunut2 kunut1

Kunut okunurken

TEŞEHHÜD :

Namazın ikinci ve son rek’atında iki secdeden sonra kıbleye doğru oturularak teşehhüt okunur:

Eşhedu en lâ ilâhe illellâhu vehdehu lâ şerîke leh

Ve eşhedu enne Muhemmeden ‘ebduhu ve resûluh

Ellahumme selli ‘ela Muhemmedin ve âl-i Muhemmed

ANLAMI :

Şehadet ederim ki, Allah’tan başka kulluğa layık bir ilâh yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur.

Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti’ne rahmet etsin) O’nun kulu ve elçisidir.

Allah’ım! Hz. Muhammed ve Ehlibeyti’ne rahmet et.

Teşehhütten sonra namazın ikinci rekâtı da biter. Eğer sabah namazı gibi iki rekât olan bir namaz kılınıyorsa, teşehhütten sonra selâm verilerek namaz bitirilir.

tesehhut2 tesehhut1

Teşehhüt okunurken

SELAM :

Namazın son rekatında teşehhütten sonra selâm verilir. Selâm şöyle okunur:

Es-selâmu ‘eleyke eyyuhen-nebiyyu ve rehme-tullâhi ve berekâtuh

Es-selâmu ‘eleynâ ve ‘elâ ‘ibâdillâh-is sâlihîn

Es-selâmu ‘eleykum ve rehmetullâhi ve berekâtuh.

ANLAMI :

Selâm olsun sana ey Allah’ın peygamberi; Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

Selâm olsun bize ve Allah’ın iyi kullarına.

Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri siz müminlerin üzerine olsun.

Üçüncü Rekat (Tesbihatı Erbaa)

Eğer akşam namazı gibi üç rekât olan bir namaz kılınıyorsa, ikinci rekâtta teşehhüt okunduktan sonra selâm verilmeksizin üçüncü rekât için ayağa kalkılır. Namazın üçüncü rekâtı da ikinci rekât gibidir. Ancak üçüncü rekâtta bir sure ve kunut okunmaz; sadece bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa zikri okunur. Sonra rükûya gidilir. Daha sonra secde yapılır. İki secdeden sonra oturulur teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.

Tesbihat-ı Erbaa

Namazın üçüncü rekatında rükûya gidilmeden önce bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunmalıdır. Tesbihat-ı erbaa şöyledir:

– Sübhanellahi – Velhemdu lillahi – Vela ilâhe illellahu – Vellahu ekber

Anlamı:

– Yüce Allah pâk ve münezzehtir – Bütün övgüler O’na mahsustur – Allah’tan başka kulluğa layık ilâh yoktur – O vasfedenlerin vasfından yücedir.

Dördüncü rekât

Eğer yatsı namazı gibi dört rekât olan bir namaz (öğle ve ikindi namazı) kılınıyorsa, üçüncü rekâtın iki secdesinden sonra teşehhüt ve selâm okunmadan dördüncü rekât için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta olduğu gibi Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunduktan sonra rükû ve iki secde yapılır ve iki secdeden sonra oturularak teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.

Hatırlatma

1- Namaz “Ellah-u Ekber”le başlar “selâm”la biter.

2- “Kunut” müstehap bir ameldir ve günlük namazların ikinci rekâtında Fatiha ve bir sure okunduktan sonra yapılır.

3- “Teşehhüt” namazın ikinci rekâtında ve son rekatında iki secdeden sonra okunur.

4- “Selâm” namazın bitişi olduğundan sadece namazın son rekâtında okunur.

Yani kısaca :

İki rekâtlık namazda sırasıyla şunlar yapılır:

1- Niyet ve Tekbir.
2- Kıraat (Fatiha suresi ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).
3- Rükû ve zikri
4- Kıyam (rükûdan doğrulmak).
5- İki secde ve zikirleri.
6- Kıraat.
7- Kunut okumak.
8- Rükû ve zikri.
9- İki secde ve zikirleri.
10- Teşehhüt.
11- Selam.

Üç rekâtlık namaz da şöyle kılınır:

İki rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı Erbaa 2- Rükû ve zikri 3- İki secde ve zikirleri 4- Teşehhüt 5- Selam.

Dört rekâtlık namaz ise şöyle kılınır:

Üç rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı Erbaa 2- Rükû ve zikri 3- İki secde ve zikri 4- Teşehhüt 5- Selam.

Âdâbına uygun olarak namaz nasıl kılınır ?

Namaz öncesi âlemlerin Rabbi olan Allâh’a yakınlık kastı ile güzel bir şekilde abdest alınır. Sonra, kılınacak namaz vakti girdiğinde, temiz ve üzerinde namaz kılınması münâsip olan bir şeyin üstünde, namaza başlamak üzere kıbleye yönelinir.

Üzerinde durulan yaygı, secde edilmesi câiz olmayan kumaş ve benzeri şeylerden îmâl edilmiş bir seccâde veya halı ve benzeri bir şey ise, secde mahalline, alnımıza gelecek şekilde topraktan yapılmış bir mühür (secde toprağı), düz taş, tahta, hasır ve kağıt parçası gibi temiz bir şey konulur.

Namazın farzı kılınacaksa, ayakta durularak, düzgün ve açık ifadelerle ve arada her hangi bir söz konuşulmadan hareketsiz bir halde kâmet getirilir.
Hangi vaktin namazı kılınacaksa o namaz için Allâh’a yakınlık amacıyla kalben niyet edilir. Mümkün ise dil ile de örneğin; “Bugünün öğle namazının dört rekatlık farzını Allâh rızâsı için kılmaya niyet ettim.” şeklinde, niyet ifade edilir.

Sâkin ve hareketsiz bir vaziyette kıyamda (ayakta) durulur. Namaza giriş tekbîri olan “Allâhu Ekber” cümlesini söylemek üzere eller yüz hizâsına kadar kaldırılarak tekbîr getirilir. Ve eller, esas duruştaki bir askerin duruşu gibi hazır ol vaziyetinde olacak şekilde yanlara salınır.

Eûzübesmele; yani “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. çekilerek Fâtiha sûresi okunur. Sûre; her âyetin sonunda, âyetin sonuna gelindiğini belirtecek bir süre miktarı durularak tane-tane ve düzgün bir şekilde okunmalıdır.

Sûrenin sonunda “Elhamdu lillâhi Rabbil âlemîn” denilir ve besmele çekilerek tam bir sûre okumak üzere zamm-ı sûreye başlanır. Bu sûre de düzgün bir kırâat ile ve sükûnetle okunduktan sonra, eller yüz-kulak hizâsına kaldırılarak tekbîr getirilir ve rükûya gidilir.

Rükûda gereken zikir ve salavât okunduktan sonra yavaşça doğrulunarak “Semiallâhu limen hamideh, elhamdu lillâhi Rabbil âlemîn.” denilir. Beden sâkinleştikten sonra hareketsiz halde tekbîr getirilerek secdeye gidilir. Secdede zikirler ve salavât okunduktan sonra, doğrulunarak “Allâhu Ekber” denilir. Tekrar tekbîr getirilerek ikinci secdeye varılır, zikir ve salavâttan sonra doğrulunarak hafifçe oturulur. Ve sâkin bir halde iken tekbîr getirilerek ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır.

İkinci rekatta da eûzübesmele ile Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Rükûya gitmeden evvel tekbîr getirilerek eller bitişik vaziyette, avuç içi yukarı gelecek şekilde yüz hizâsına kadar kaldırılır ve kunût tutulur. Gereken duâ, zikir ve salavâtlar istenilen lisanla okunduktan sonra tekbîr getirilerek rükûya gidilir. İlk rekatta yapıldığı gibi ameller yerine getirilir ve ikinci secdeden sonra “teşehhüde” oturulur. Beden sakin bir durumda iken teşehhüd okunur.

Namaz iki rekatlık bir namaz ise (Sabah namazı ve sünnet namazları gibi), teşehhüdün peşinden baş hafifçe doğrultularak kıbleye doğru “selâm” verilir. Ve nihâyet, eller sünnet olduğu üzere üç kez tekbîr getirilerek yüz hizâsına kadar kaldırılır ve namazdan çıkılmış olur.

Üç rekatlı bir namazda ise, ikinci rekatın teşehhüdünden sonra, selâm verilmez. Tekbîr getirilerek veya “Bihavlillâhi ve kuvvetihi ekûmu ve ekudu” denilerek üçüncü rekata kalkılır. Kıyamda ya bir kez“Fâtiha” veya “Tesbîhâtı erbea”denilen zikir üç kez okunarak rükû ve secdeler yerine getirilir. İkinci rekatın sonunda ifade edildiği şekilde namaza son verilir.

Dört rekatlı namazdada, üçüncü rekattan sonra tekrar doğrulunarak hafifçe oturulur ve sâkin bir halde tekbîr getirilerek son rekata kalkılır. Üçüncü rekattaki gibi gereken ameller yerine getirilir. Rükû ve secdeden sonra teşehhüd, selâm ve üç tekbîr ile namazdan çıkılmış olur.

Ehl-i Beyt’e (a.s) bağlı bir Müslüman kılmış olduğu namazların akabinde, Hz. Peygamberin (a.s) Hz. Fâtıma (a.s) anamıza tavsiye ettiği ve Sünnî Müslüman kardeşlerimizin de titizlikle yerine getirmeye çalıştıkları “Tesbîhâtı”, (Otuz dört (34) kez Allâhu Ekber, otuz üç (33) kez Elhamdu lillâh, otuz üç (33) kez de Sübhânallâh) denir.

Ve mümkün olduğu kadar Kur’ân-ı Kerîm ve meâlini, ve her namazın arkasından okunulması özellikle tavsiye edilen duâları okumalı, hâcet ve ihtiyaçlarını, şükür ve niyazlarını ifâde eden yakarışlarını yapmalıdır. Çünkü kulluğun özü duâdır. Duâ; müminin silâhı ve belalara karşı bir kalkanıdır. Fikir, zikir ve şükür mümin olmanın nişânesidir.

Toplam 288 yorum bulunmaktadır

 1. 1
  Düzgün Vural says:

  Rica etsem bana yazınıza kaynak kabul ettiğiniz şeyi yazarmısınız. Yani Aleviler bu şekilde namaz kılacak olsalar zaten sunniler Alevileri baştacı yaparlar. Siz nereden aldınız bilmiyorum ama ben sizin Aleviliği Diyanet ağzı ile yeniden tanımlama çabası içerisindesiniz gibi geliyor. Çünkü sizin tarif etmiş olduğunuz bu namaz hiç bir kaynağı olmayan tamamen yaratılan bir kavram ve olgulardır. Oysaki Aleviler Cem ibadetlerinde zaten namaz kılmaktadırlar hemde en sade hali ile.

  • 1.1
   ali says:

   Aklınızı takmışsınız namaza . Kelimenin aslı ibadettir ibadetin en iyisini de aleviler yapar. Her an allahın adını anarlar komşusu için kendinden daha çok dua ederler.İçlerinde hiç kötülük yoktur. Sunniler bu gün allah için ne yaptın derler birine, sanki allahın birinin ibadetine ihtiyacı mı var.. Ne yaparsa insan kendi için yapar.

   • mesut says:

    siz gercekten böylemi düşünüyonuz gercekten ozaman sapıklıktan başka bişe yapmıyonuz yazık yazık, namaz dinin diregidir müslümandan kafiri ayıran en büyük ibadettir yaradan ilk önce allahaı zikret der bide anlamadıgım hz ali ilmin kapısıdır sizler nassıl oluyoda o mubaregin ismini tehvidi kelime şadeti sazla türküyle okuyup bide ibadet yaptıgınızı söylüyosunuz gercekten pes nasıl bi aklınız var şaştım bide benim arkadasım cem evide aklına takılanları sormuş adamı sen milletin aklını bulandırıyon diye cem evine almıyolar demek ki sizler ne yaptıgınızı kendiniz bilmiyosunuz dedeler ne biliyosa onu uyguluyosunuz kuranda sünnetten bi bilgi yok

    • karşıyakalı says:

     bütün alevi düşmanları buraya gelmiş alevilik şekilcilik degildir aleviligi araştırın aklı bütün insanlar okusun müslümanlıkta korku yoktur neymiş namaz kılmazsan hacca gitmezsen oruc tutmazsan müslüman olamazmışın ufaklıktan beri korkuya beslenmişsiniz zaten baskıyla dinci olunuyor şimdi aileden gelen bişey yani boşverin canlar madem o kadar aleviligi biliyolar gitsinler cemevlerine orda ibadet etsinler 🙂

     • durmuş says:

      hz muhammed allahın kulu ve elçisidir kuranı ayetleri vahi yoluyla onun tarafından yazdırılmıştır hz alide onun damadır. ve hz ali en çok namaz kılan peygamberlerden biridir. namazın şeklinide peygamberimiz net bi şekilde ifade etmiştir inkar etmek ayrı yapmamak ayrı karşıyakalı

    • kadir says:

     allah adı nerde geçerse kurban olurum farketmez allah yolu kime göre haksa onu yaparım islam tektir kuran tektir peygamberi tektir halifeleri tektir ibadet allaha dır şükretmektir ister namazımla ister oruçla ister saz la ister tesbihle ister camide ister mağrada ister cem evinde ister mescidte abdestimle onu zikrederim allaha kurban olur onun yolundan ayrılmam peygamberimin sünnetinden ayrılmam mevlana hacı bektaş hepsine sonsuz saygımız var hak yolunu insanlara sevdiren her evliyaya hü…..

    • Tayfun says:

     Neden işiniz gücünüz alevilerin ibateti. O kadar iyi biiyosan yada düşünüyorsanız git hristiyanları eleştir müslümanlığa cekmeyye çalış sırf muhalefetin olsun diye konuşma

    • DEDE says:

     MESUT EFENDİ..SAPIK SENİN ATALARININ DÜŞÜNCESİ VE SENİN KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞTIGIN YEZİDİ VE EMEVİ DÜŞÜNCEDİR..KURANIN NERSİNDE HANGİ AYETİNDE NAMZI ŞEKİL OLARAK TARİF EDER…HER ŞEYİ EKSİKSİZ YAZAN ALLAH YALANCI YADA UNUTKANMI DİYORSUN..BELKİDE DİYRSUN…HA BİZİM VEMLERDE SÖYLEDİGİMİZ TÜRKÜ DEGİL ALLAH KELAMI BUNUDA EN HOŞ VE CEZB HALİYLE YERİNE GETİRİRİZ ..DAVUD PEYGAMBER VE DİGERLERİNİN SEÇTİGİ YÖNTEMLER GİBİ….SORACAGIN BİR ŞEY VARSA İZMİRDE CEM EVİMİZE GEL SANA ANLATALIM…

     • Erol says:

      Çok alevi dostum var benim sordugumda hz ali babasını bilmez kaç kardeş oldugunu bilmez hz ali ‘ (ra) ramazan ayının 17. Gününde şehit edildigini bilmez islamın şartı bellidir yapanda yok sayanda kıblemiz insandır. Olurmu hz ali (ra)ençok namaz kılanlardandır Hiç kusura bakmayın alevilerin yas falan tuttugu yok şelpe Yapmak ile cem yapmak sizin tercihiniz ayrıca birde resim var iran prensi yapmış rivayet sözde etmeyin zülfikara can kurban bizim için aynıdır her ikiside hükmü yoktur üzülürüz alevi dostlarımıza kardeşlerimize karşıyakalı DEDE elbetki ilmin vardır yoktur bilmem orasını herkez kendi hesabını verecek.

   • nalan says:

    allahın ibadete ihtiyacı yok senin benim var.geçmişte bütün alevi büyükleri namaz kılmış dininin gereklerini yerine getirmişler gerçi onlar sizin kadar düşünememişler galiba.alevilik lastik gibi her tarafa sündüre sündüre bu hale getirdiniz kimi ALİ peygamber diyo kimi ALİ yaratan diyo kimi cebrail yanıldı aliye gidecekti şaşırdı diyo kimi namazımız orucumuz farklı bu sunni inancı yapmayız diyo HZ ALİ bilmiyomuydu bunları niye 1 vakit namaz kaçırmadı evlatları 1 ramazan orucu kaçırmadı LA İLAHEİLLALLAH MUHAMMEDEN RESURULLAH dediler kalpleriyle tastik ettiler. alevilikte böyle inanışlar yok şüphe inkara götürür insanı .

    • Doğan says:

     Geçmişte bütün Alevi büyüklerinin namaz kıldığını nereden biliyorsunuz? Yoksa siz o yüzyıllarda mı yaşadınız?
     Ali peygamber, mum söndü gibi iftiraları Alevilere atan YEZİT soyudur.

     • Ali says:

      siz Hz Ali’nin peygamber olduğunu nerden uyduruyorsunuz? yoksa siz o yüzyıllarda mı yaşadınız ? veya cem’in ibadet olduğunu nerden çıkarıyorsunuz,size vahiy mi geldi ?

   • KORKMAZ says:

    “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet -kulluk- etsinler diye yarattım.” ( Zâriyât Sûresi, 56)

    Bir doktor, bir hastaya bazı ilaçları mutlaka kullanması gerektiğini söylese, hasta da o doktora: Bu ilaçları benim kullanmama senin ne ihtiyacın var diyebilir mi? Hayır. Çünkü o ilaçlara doktorun değil hastanın ihtiyacı vardır. Bunun gibi ibadetlere de haşa Allah’ın değil bizim ihtiyacımız vardır.

    birde şunu unutmamak lazım şeytan hz.adem’e bir defa secde etmediği için lanetlendi ve cehennem ehli oldu, en basit akıl bile burdan yola çıkıp gerçekleri kavrayabilir.

    hayırlı günler dilerim.

   • Sünni says:

    Rabbim sizin sapıklıklarınızı görüyor.
    ” Ne yaparsan kendine yaparsın “

    • Engin yalnizoglu(seyyid) says:

     İstediginiz kadar namaz kilin hz.ali a.s. Peygamber a.sdan velayetini kabul etmedikten sonra kuranin ve allahin hukmune karsi geldiginiz icin kafirsiniz.hz.ali hakkinda bulunan ayet sayisa 350 tanedir hepside mutesabih ayettirjir.hz.mehdi neden hz.ali soyundan geliyor saniyorsunuz.ilk kafir ebubekir ve kavmidir hz.alinin hakkini gasp etmistir.”suphesiz o kitabin aozunde(fatihada)bizim yanimizda ali’dir ve hikmet sahibidir”zuhruf suresi 4 bu mutesabih ayettir ali imran 7de bu ayetleri kim bilir aciktir ilimde sebah etmek icin ilmin kapisi ali a.s asevgi duyulmalidir.allah ve resulu aliyi sever hayberde soylenmistir peygamber a.s tarafindan.ben ilmin sehriyim alide kapisidir kapidan geliniz bana denmistir yine.kurani kafanizca okumayin allah’in emretmedigini emretti demek kafirliktir.

     • Hasan says:

      Engin bey
      Namaz haktır ve 12 imam yolunda da dinin direğidir
      sünni Müslümanlar bizim din kardeşimizdir ve onların sevdiklerini sevmesen bile hakaret edemezsin günahtır haramdır 1.HALİFEYİ ELEŞTİRME HAKKIN VAR AMA HAKARET ETME HAKKIN YOKTUR
      12 imam dostu eleştirilerini seviyeli ve pozitif yönde yapmalıdır

     • angel says:

      Aleviler katıksız kafirdirler.Kafirliklerini gizlemek için Müslümanız derler.Daha yüz bulurlarsada biz aleviyz Müslüman değili derler.Kuranı kerime iman etmezler.Kuranı kerimin orijinal olmadığını tahrif edildiğini söylerler.En iyi kuran alevi dedelerinin saz eşliğinde söyledikleri sözlerdir derler.Allah bunların şerrinden muhafaza etsin.Çok tehlikeli bir inanış olmakla birlikte kripto kafirlerdir.Yahudi,hiristiyan vs dinler nesh edilmiş olduğunu biliriz bu sebepten bunlara bakış açımız rahattır.Lakin alevi kafirleri çok tehlikeli bir yapıdır.Allah cc bu alevi kafirlerine hidayet versin hidayet bulmuyacaklarsada helak etsin.

     • kemal Parlak says:

      Saygı değer kardeşlerim Tarih boyunca müslümanlar hep itidali ve islami çerçevenin dışına taşan münazaralar sonucu birbirinin kanını döktü ve dökmektedir.her gurubun içinde her cemaatin içinde Allah adına Tevhidi hiçe sayan guruplar her zaman var ola gelmiştir.Bir biri ne ters düşen bütün islam alimleri bir birini eleştiriken saygıya azami riayet etmişken yeni yetmaleri anlıyamıyorum.Yeni yetmeler islam ile birlikte islam uslubunuda öğrenmeliler.insanlara mücevher pislik içinde sunulmaz.Belkide bunun için islam medreselerinde özel olark.USUL ve ADAP EDERSİ vardı.ve çok önemliydi.

    • alevi says:

     ne diyosun sen yaa ne sapıklığından bahsediyosun allah bence bizi sizin gibilerden korusun

     • İskender says:

      Sen kendi ismini yazmamayacak kadar korkak iken iftira atarken Allah’tan korkmaman ne büyük bir gaflettir.ayrıca ismi İngilizce yazman kendini meleklik mertebesinde gördüğün gerçeğini değiştirmez Ali peygamberin kılıcını gören müşriklerin yaşadığı korkuyu tatman dileklerimle..

   • isml says:

    Güzel kardeşim tartışılacak mevzu değil bu islamın 5 şartı var.Namaz,oruc,hac,zekat,kelimei şahadet.Kuranı kerim tefsi okumanı tavsiye ederim.Aleviliğin aslı şia dan glmektedir.Şii ler namaz kılarlar ama Türkiyedeki aleviler cem eder.İslam da kısmen inanmak diye birşey yoktur ya tümüyle şüphe olmadan inanılır yada toptan reddedilir.

    • Mesut says:

     Noktayı koydun eline sağlık 🙂
     Sözünün üstüne başka bir şey yazmak gereksiz.
     Tüm islamiyetten sapmışların doğru yolu bulması dileğiyle.

     .

   • ALİ says:

    ESKİDEN BERİ DİKKAT EDİYORUM SİZ ALEVİLER EN İYİ İBADET BİZİMKİ DİYORSUNUZ..İSLAMDA DÖRT HALİFEYE İNANMAK MECBURİDİR.DEDELERİNİZ DUA ETMEYİ BİLMEZ SİZLER .ALLAH CC.NİN BİZİM DUAMIZA İHTİYACIMI VAR.DERSİNİZ.KAFANIZA GÖRE HER ŞEYE YORUM YAPARSINIZ .NEDEN MÜSLÜMANIM DİYORSUNUZ.ALLAH CC NİN BİZCEDE SİZE İHTİYACI YOK….

    • canpolat says:

     Sadece bir soru soruyorum.
     Eğer İslâm’da bekir, ömer ve osmana inanmanın mecburi olduğunu ispat edemezsen 12 İmam yolunu kabul edecek misin?

     • Anonim says:

      sevgili kardeşlerim; Ehli beyt peygamberimizin kızı hz fatıma ve amcasının oğlu ve damadı olan 4.büyük halifenin soyundan gelmiştir yani peygamberimizin soyundandır hz abdulkadiri Geylani seyittir hz alinin oğlu hz hüseyinin soyundandır sizlere hz abdulkadiri Geylani hz lerinini araştırmanızı isterim ve nasıl bir insan ve nasıl ibadet ederdi allah en iyiyi bilendir yaratan rabbim hepimizi doğru yola çevirsin hepimize hidayet versin.

     • DELİKANLI says:

      Canpolat kardeşime;..
      Bekir ,Ömer , Osman ve Ali (Allah kendilerinden razı olsun) bunların iyi insan olduğuna ve günah ta işleyebileceklerine inanırız…vesselam…

    • dogan says:

     Sn. Ali bey dört halife konusunu iyi araştır derim. Hz . Ali ‘ ye yapılan haksızlıkları mesela… Gadir-i Hum olayında Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed ,Hz. Ali’ yi vekil tayin etmiştir.( ALLAH’ ın emridir bu ,Cebrail a.s. tebliğ etmiştir.)Buna karşın ne Ebubekir ne Osman nede Ömer ve sonrasın da Muaviye v.s. bu emre uymamışlardır Sevgili peygamberimiz ölüm döşeğindeyken bile Hz. Ali hariç, diğerleri halifelik kavgasına tutuşmuşlardır.Zaten peygamberimizin mübarek cenazesinide Hz. Ali ve Ehlibeyt kaldırmıştır.Sadece sunni kaynaklardan yola çıkarak insanları karalamayın.Ha birde unutmadan İSLAM dinimizde insan öldürmek yok değilmi,peki Osmanlı zamanında yapılan katliamlar…… ( Osmanlının kuruluşunda ve büyümesinde yine Alevilerin etkisi var ama sonrasın da Alevilerin hümanistik , insancıl bakış açıları olması sebebiyle Devlet yönetiminden el çektirildiler ve öldürüldüler.)Ve Devletin resmi dini Sünni inanışa göre şekillendirildi. Anadoluyu TÜRKLEŞ tiren ve İSLAM laştıran Hacı BEKTAŞ VELİ, Hoca AHMET YESEVİ alevidir.. bunları araştırmalıyız hep beraber . Emevi ve Abbasiler den farkımız olmalı ki ,onlar İSLAM a ve EHLİBEYT ‘e çok zarar vermişlerdir. Kalın sağlıcakla derim…

     • Emir says:

      İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
      cilt: 13; sayfa: 279
      [GADÎR-i HUM – Ethem Ruhi Fığlalı]

      GADÎR-i HUM

      غدير خم

      Hz. Ali’nin imâmeti açısından Şiî gruplar nezdinde tarihî önem taşıyan yer.

      Mekke ile Medine arasındaki Cuhfe mevkiine 4 km. kadar uzaklıkta olup sık sık yağan yağmurlar sebebiyle bataklık ve sazlık haline gelmiş bir gölcükten ibarettir. Vaktiyle buraya yerleşmeyi düşünen Huzâa ve Kinâne kabilelerine mensup az sayıda aile, şartların elverişsizliği yüzünden başka yere hicret etmek zorunda kalmıştı. Cidde şehrinin zamanla önemli bir liman haline gelmesi ve Mekke ile Medine arasında yeni yolların yapılması sonucunda eski hac yolu üzerinde bulunan Cuhfe önemini kaybetmiş, dolayısıyla Hz. Peygamber’in hâtırasına inşa edilen mescidle birlikte Gadîr-i Hum da metruk hale gelmiştir.

      Başta İsnâaşeriyye İmâmiyyesi olmak üzere hemen hemen bütün Şiî gruplara göre Hz. Peygamber Veda haccı dönüşü (18 Zilhicce 10/17 Mart 632), aslında dinlenmeye elverişli bir yer olmadığı halde önemli bir hususu bildirmek maksadıyla burada konaklamış, bu sırada, kendisine indirilen her vahyi tebliğ etmesini emreden, bunu yapmadığı takdirde elçilik görevini yerine getirmiş sayılmayacağını belirten âyet (el-Mâide 5/67) nazil olmuştur. Resûl-i Ekrem, kafilenin önde giden ve geride kalan bütün fertlerinin toplanmasını istemiş, herkes geldikten sonra öğle namazını kıldırmış ve arkasından yeni gelen âyeti tebliğ ederek bir konuşma yapmıştır. Hz. Peygamber bu konuşmasında dünyaya veda etme zamanının yaklaştığına işaret ederek risâlet görevini yerine getirip getirmediği hakkındaki kanaatlerini ashabına sormuş, olumlu cevap aldıktan sonra ashabının Allah’a ve âhiret gününe olan imanını yeniden ikrar ettirmiş ve ardından “sekaleyn hadisi” diye meşhur olan sözlerini söylemiştir: “Size paha biçilmez iki şey bırakıyorum: Allah’ın kitabını ve Ehl-i beytimi… Benden sonra bunlara sarılırsanız asla sapıklığa düşmezsiniz”. Resûl-i Ekrem konuşmasını bitirdikten sonra Hz. Ali’yi sağ tarafına almış, elini tutup kaldırmış ve şöyle demiş: “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır. Allahım, onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol!” Hz. Peygamber’in bu açıklamalarından sonra orada bulunanlar sırasıyla gelip Hz. Ali’yi tebrik etmişler. Bunların arasında Hz. Ebû Bekir, Ömer ve o anda Ali’nin imâmeti hakkında bir şiir söyleyen Hassan b. Sâbit de varmış. Medine’ye hareket edilince yolda, hatta bazılarına göre daha orada, “…Bugün sizin için dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslâm’ı beğendim…” mealindeki âyet nazil olmuş (el-Mâide 5/3)

      Gadîr-i Hum olayı Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce ve Hâkim en-Nîsâbûrî gibi Sünnî muhaddislerin naklettikleri hadislerde de geçmektedir. Ahmed b. Hanbel’in naklettiği rivayete göre Hz. Peygamber bir sefer esnasında Gadîr-i Hum denilen yerde konaklamış, öğle namazını kıldırdıktan sonra Hz. Ali’nin elinden tutup, “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır. Allahım, ona dost olana sen de dost ol, ona düşman olana sen de düşman ol!” dedikten sonra Hz. Ömer Hz. Ali ile karşılaşmış ve, “Ey Ali! Sen her müminin mevlâsı oldun” diyerek onu tebrik etmiştir (Müsned, IV, 281). Aynı konuda başka bir rivayet nakleden Ahmed b. Hanbel, hadisin sonunda “Allahım, ona dost olana sen de dost ol, düşmanlık yapana da düşmanlık yap!” şeklinde yer alan kısmın hadise sonradan ilâve edildiğini söyler (a.e., I, 152). Müslim’in rivayetinde ise Resûl-i Ekrem’in, Mekke ile Medine arasındaki Hûm adı verilen bir mevkide yaptığı konuşmada ölümünün yaklaştığına işaret ettiği, ashabına Allah’ın kitabını ve Ehl-i beytini (sekaleyn) bıraktığını belirttikten sonra Allah’ın kitabına sarılmalarını tavsiye ettiği ve Ehl-i beyti konusunda onlara Allah’ı hatırlattığı nakledilmiştir (Müslim, “Fezâiǿlü’ś-śaĥâbe”, 36). İbn Mâce (“Mukaddime”, 11) ve Hâkim en-Nîsâbûrî de (el-Müstedrek, III, 109) benzer rivayetleri kaydetmişlerdir. Daha sonra Ya‘kûbî, İbn Kesîr ve Süyûtî gibi müteahhir dönem âlimleri bu rivayetlere eserlerinde yer vermişlerdir.

      Şiî geleneğinin zengin ve geniş rivayetlerle ayrıntılı bir şekilde anlattığı Gadîr-i Hum olayı İbn Hişâm, İbn Sa‘d, Taberî gibi ilk devir müelliflerince ya hiç zikredilmemiş, yahut da Resûl-i Ekrem’in konuşmasına yer verilmeden sadece orada konakladığından söz edilmiştir. Ayrıca bunların hiçbiri Resûl-i Ekrem’in sözlerini, Şiîler’in anladığı gibi Hz. Ali’nin imâmeti ve hilâfeti için bir delil olarak değerlendirmemiştir. Aslında Şiî geleneğinin bu olay münasebetiyle indirildiğini söylediği âyet (el-Mâide 5/67) müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre çok önce nazil olmuştur. Esasen bu âyetin, içinde yer aldığı diğer âyetlerle birlikte ele alındığında müslümanlar hakkında değil yahudi ve hıristiyanlar hakkında nazil olduğu ve onların Hz. Peygamber’e bir kötülük yapamayacaklarını ifade ettiği anlaşılır (Fahreddin er-Râzî, XII, 48-49).

      Diğer taraftan Resûl-i Ekrem’in hadisinde geçen “mevlâ” ve onunla birlikte “velî” kelimeleri “halife” veya “imam” değil “dost, efendi, arkadaş” mânalarına gelir. Birçok âyette Allah ve Resûlü’nün müminlere, müminlerin de Allah’a ve birbirlerine dost oldukları ifade edilirken hem velî hem de mevlâ kelimeleri kullanılmıştır. Bu durum birçok hadiste de görülmektedir (bk. M. F. Abdülbâkî, el-MuǾcem, “velî”, “mevlâ” md.leri; Wensinck, el-MuǾcem, “velî”, “mevlâ” md.leri). Bundan dolayı sekaleyn hadislerinde yer alan mevlâ kelimesi âyet ve hadisler çerçevesinde dost olarak anlaşılmalıdır. Sünnî kaynaklarına göre bu hadis, çeşitli savaşlarda müşrik akrabalarını öldürdüğü için müslümanlar arasında Hz. Ali’ye karşı duyulan antipatiyi gidermek ve en önemlisi, Yemen seferinde (10/631-32) ganimetlerin paylaştırılması sırasında katı davranışları ve beraberindekileri küstürmesi sebebiyle kendisini Hz. Peygamber’e şikâyet edenleri teskin edip müslümanlar arasında kardeşlik ve dostluğun bozulmasını önlemek amacıyla söylenmiştir (meselâ bk. Tirmizî, “Menâķıb”, 20; İbn Kuteybe, s. 42; İbnü’l-Esîr, V, 228; İbn Hamza el-Hüseynî, II, 230). Hz. Ali’nin torunu Hasan el-Müsennâ’ya Resûl-i Ekrem’in, “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır” sözünü söyleyip söylemediği sorulmuş, o da şöyle cevap vermiştir: “Evet söylemiştir, fakat bununla emirliği kastetmemiştir. Eğer maksadı bu olsaydı daha açık bir ifade kullanırdı, çünkü Resûlullah müslümanların en fasihidir… Yemin ederim ki Allah ve Resûlü halifelik için Ali’yi seçip müslümanlara idareci yapsalardı ve Ali de bunu yerine getirmeseydi Allah’ın ve Resûlü’nün emirlerini ilk terkeden o olurdu” (Ebü Bekir İbnü’l-Arabî, s. 185-186, 196). Ehl-i sünnet âlimlerinin, “Ben kimin mevlâsı isem…” hadisinden çıkardığı nihaî sonuç, Hz. Ali’yi sevmenin veya ona düşman olmanın Resûl-i Ekrem’i sevmeye veya ona düşman olmaya yakın bir hüküm taşıdığı yönündedir (krş. Mahmud Şükrî el-Âlûsî, s. 161).

      Gadîr-i Hum, Şiî dünyasının 18 Zilhicce’de coşku ile kutladığı bir bayramdır. Büveyhîler’den Muizzüddevle Ahmed b. Büveyh 352’de (963) Irak’ta, Fâtımîler’den Muizzüddevle-Lidînillâh 362’de (973) Mısır’da bu günü resmî bayram ilân etmişlerdir. 18 Zilhicce, günümüzde de halk tarafından İran’da, her biri Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ı temsil eden içleri balla doldurulmuş üç çöreğin bıçaklanması suretiyle kutlanır. Onlara göre bal üç halifenin kanını sembolize eder. 18 Zilhicce Nusayrîler tarafından da son derece önemli bir bayram kabul edilir (EI²[İng] II, 994).

      BİBLİYOGRAFYA:

      Wensinck, el-MuǾcem, “velî”, “mevlâ” md.Ieri; M. F. Abdülbâkî, el-MuǾcem, “velî”, “mevlâ” md.leri; Müsned, I, 84, 118, 119, 152; III, 14, 17, 26, 59; IV, 281, 367, 370, 371; Müslim, “Fezâǿilü’s-sahâbe”, 36, 37; İbn Mâce, “Mukaddime”, 11; Tirmizî, “Menâkıb”, 19, 20; YaǾkûbî, Kitâbü’l-Büldân (Âyetî), s. 94; a.mlf., Târih, II, 102; İbn Kuteybe, Teǿvilü muhtelifi’l-hadîs (nşr. M. Zührî en-Neccâr), Kahire 1386/1966, s. 42; Nesâî, Kitâbü Hasâǿisi emîri’l-müǿminîn ‘Ali b. Ebî Tâlib (nşr. Ebû İshak el-Huveynî el-Eserî), Beyrut 1407/1987, s. 38; Hâkim, el-Müstedrek, III, 109-111; Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, el-ǾAvâsım (İstanbûlî), s. 183-186, 196; İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, V, 228-229; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhul-ğayb, XII, 48-49; Yâküt MuǾce-mü’l-büldân, II, 35-36, 471; İbn Kesîr, el-Bidâye, Beyrut 1980, V, 208-214; Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ‘, s. 169; İbn Hamza el-Hüseynî, el-Beyân ve’t-ta‘rif, Halep 1329, II, 230; Meclisi, Bihârul-envâr, Beyrut 1403/1983, XXIII, 113-118; Şerefeddin el-Mûsevî, Kitâbü’l-Mürâca’ât, Necef 1963, s. 202-233; İbrahim el-Mûsevî ez-Zencânî, ǾAkâǿidü’l-İmâmiyyeü’l-İsnâǾaşeriyye, Beyrut 1973, s. 90-91; Mahmûd Şükrî el-Âlûsî, Muhtasarü’t-Tuhfeti’l-İsnâǾaşeriyye li-Abdülazîz ed-Dihlevî, İstanbul 1396/1976, s. 161; AǾyânü’ş-ŞiǾa, I, 290-292; I. Goldziher, el-‘Akîde ve’ş-şeriǾa fi’l-İslâm (trc. M. Yûsuf Mûsâ v.dğr.), Kahire, ts., s. 227; Abdülhüseyin Ahmed en-Necefî, el-Gadîr fi’l-kitâbi ve’s-sünne ve’l-edeb, Beyrut 1983, I-XI; Abdülmün‘im Sultan, el-MüctemaǾü’l-Mısri fi’l-Ǿasri’l-Fatımî, Kahire 1985, s. 15l-158; Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, İstanbul 1990, s. 249-252; H. Laoust, “Le Role de Ali dans le sira chiite”, REI, XXX (1962), s. 25-26; Cemal Sofuoğlu, “Gadir-i Hum Meselesi”, AÜİFD, XXVI (1983), s. 461-470; S. M. Cevâd eş-Sübeyrî, “el-Gadîr fi hadîsi’t-tâhira”, Turâsünâ, sy. 21, Kum 1410, s. 12-100; Abdülazîz M. b. es-Sıddîk, “Hadîsü’l-Gadîr mütevâtir ‘ale’d-derecât”, Mihricânü’l-İmâm ‘Alî, I. (Tebliğler), s. 3’l-46; Fr. Buhl, “Gadîrülhumm”, İA, IV, 705-706; L. Veccia Vaglieri, “Ghadir Khumm”, El2 [İng], II, 993-994.

      Ethem Ruhi Fığlalı

     • DELİKANLI says:

      doğan kardeşime:
      Zulüm kimden gelirse ve adı ne olursa olsun Allah raazı olmaz…
      Emevi’den ,abbasi’ den, safevi’den ANCAK DERS ALIRIZ…
      Kuran ve Rasul ‘ü örnek alırız.
      Ail,ömer,osman ve ebu bekir gibi namaz kılarız…
      Allah’a emaanet olalım… Vesselaam…

    • muhammed says:

     BAK BEN YENİ GÖRDÜM BU YORUMLARI ŞİMDİ HERKES DİKKATLİCE DİNLESİN HERKESİN İNANCI KENDİNEDİR VE TÜRKİYE’DE 2 TANE 1 ALEVİ TARZI VARDIR BİR ARAP ALEVİSİ 2 TÜRK ALEVİLERİDİR VE BUNLARIN İBADETLERİ TAMAMEN FARKLIDIR VE BİLİNÇSİZ YORUM ATANLARIDA GÖRDÜM EĞER BİR DİNİ VEYA HERHANGİ BİR ŞEYİ SORGULAYACAK SANIZ SORGULADIĞINIZ KONU HAKKINDA DA BİLGİ SAHİBİ OLMANIZ GEREKİR VE SENİN ZEKANIN YETMEDİĞİNİ GÖRÜYORUM BUNUN İÇİN SENİNLE TARTIŞMAYA BİLE GİRMEM BEN SEN GİT SENİN CAMİYE HOCA DİYE KOYDUKLARIN GELSİN BENİM YANIMA KURANI AÇALIM VE TEK TEK OKUYALIM EĞER BU KADAR CESARETLERİ VAR İSE BEN BEKLERİM

     • Necip says:

      Evet bu namaz caferi (şia-ı imamiye) namazıdır. ve peygamber efefndimizin ümmete öğrettiği namazdır ufak tefek farklılıklarla beraber sahih bir namazdır.Cemevinde namaz kılınmamaktadır.sazlı, danslı,türkülü ve içkili bir eğlence programından başka bir şey değildir.Ve değil şiilikle islamla alakası yoktur.

   • sevgican says:

    HZ ALİ NAMAZ KILMIYORMUYDU? NAMZDAN KAYTARMAK İÇİN NAMAZ KILARKEN ŞEHİT OLDU O YÜZDEN KILMIYORUZ DİYORSUNUZ BU EN BÜYÜK APTALLIKTIR KURANDA NAMAZ EMREDİLMEDİMİ ? SİZİN YOLUNUZ ……..İBARET !!!!!!!!!!!!!!

  • 1.2
   Hasan Turkoglu says:

   Degerli Arkadaslar:Burada bibirinize hakaret ederek bir yere varilmaz.Enerjinizi bosuna harcanayin.Bir kere Alevi ve sunnilik meselesi bunda 1400 yil once yapilan siffin savasinda Hz.Ali den hile sonucu halifeligin alinisi ile baslamis siyasi bir guc kavgasidir.Ve bu olayla halifelik Emevilere gecmistir.Islama en buyuk zarari da veren ve Hz.Ali soyuna 100 yil camilerde lanet okutan bu zihniyet Ali taraftarlarini rencide etmis ve kusturmustur.Daha sonra gelen Abbasiler ve Osmanlilar da bu zalim Emevilerin yolundan giderek 9 alevi oldurene cennet mujdelemislerdir.(Kanuni devrinde Ebussut efendini yaptiklari,kuyucu Murat in Alevileri kor kuyulara attirarak yaptiklari hafizalara yer etmistir.Aslinda Alevilikte 4 kapi 40 makam vardir.Bugun hacibektasi ziyaret edenler ic ice gecmis olan 2 karenin sembolunu gorebilirler.Bu 4 kapi seriat tarikat hakikat ve marifettir.Her kapida 10 tane sart vardir.Ilk kapi olan seriatin icinde namaz,oruc,kelimei sehadet hacc adam oldurmeme hirsizlik yapmama gibi 10 sart var.Ancak bu sartlari yerine getirebilen tarikata girebiliyor.Orada da olgunluk gosteren bir ust kapiya geciyorlar.Yunus Emrenin 40 yil cektigi cile buna ornektir.Kisaca gercek Alevi olmak oyle kolay kolay bir is degildir.Kendini tam Allah yoluna adamaktir alevilik.Ha bu arada sunnilerin hepsi de Alevi dusmani degil.Siz hic Yezid adi koyan bir sunni gordunuz mu?.Onlar da Peygamber soyuna yapilan zulumu tasvip etmiyorlar.Halk kendi arasinda surtusmesiz yasiyor ancak bazi gucler bizleri birbirimize kirdiriyorlar.Herkes ayni Allaha inaniyor.Ibadet sekilleri farkli olabilir.Bu ayrimciliga artik iki tarafin da bir son vermesi gerekir diye dusunuyorum.Gecmisin acilarini tazelemek kimsenin yararina degil.Saygilarimla

   • Anonim says:

    helal hasan bey

   • durmuş says:

    işte gerçek ya helal sana

   • ALİ says:

    .ÇOK DOĞRU SÖYLÜYORSUN KARDEŞİM ALEVİLERDE DAHA FAZLA DECENERE OLMADAN.GERÇEK İSLAMI ÖĞRENİP BİZİZİMLE AYNI SAFTA OMUZ OMUZA NAMAZA DURUP DÜŞMANA PİRİM VERMEYELİM.HERŞEYİN DOĞRUSUNU ALLAH CC BİLİR.

   • Muhammet Ali says:

    Siyasi güç kavgası değil bunun adı Fitne. Unutmayalım ki, Hz.Muaviye (r.a.) Peygamber efendimizin Vahiy katiplerinden biriydi ve buradaki mesaj bizlere şu olmalı: Eğer Peygamberlerden sonra Allah’ın en sevgili kulları olan Ashab/Sahabe bile böyle fitneye düşebiliyorsa, bizler hepten düşebiliriz ve bu hadise bize örnek, kesinlikle örnek olmalı.

    Tarihten ders almayan, aynı hataları yapmaya ve aynı tuzaklara sürekli düşmeye mahkumdur.

    • burcu topoğlu says:

     muaviye ne zamandan beri hazret oldu muaviyeye hazret demek alevilere ve bütün ehlibeyt dostlarına yapılmış bir hakarettir muaviye katipde değildi ayrıca araştırın göreceksiniz kuran yazımı bittikten sonra müslüman olmuştur

    • evrim says:

     muaviye hiçbir zaman katip olmamıştır. ilk müslüman kabeye gittikten tam 8 sene sonra müslüman olmuştur. Hz. Ebubekir’in yanına gittiklerinde ‘saygı görmediklerinden eski itibarlarının olmadıklarından yakındılar’. Hz.Ebubekir de’ müslümanlığa çok geç girdiniz o yüzden halk size itibarsız’ demiştir. tarih bilmeden yapılan yorumlar çok komiktir. Alevilik hakkında bilgi edinin 2 kitap okuyun öğrenin ondan sonra fikriniz oluşsun. nasıl 1 2 sünniye bakarak bizler yorum yapmıyorsak sizlerinde aynı hassasiyeti göstermeniz gerekir. Geçmişte olanları unutalım diye bir şey söz konusu dahi olamaz. geçmişte yaşadıklarımızı tarihimizi doğru öğrenerek emin adımlar atabiliriz. ancak şu unutulmamalıdır ki hepimiz insanız. fikir ayrılıkları elbette olacak. SAYGIMIZI kaybetmeyelim, dostça yaşayalım. aynı noktada olamayız belki ama YAN YANA DURALIM. ayrıca bu sayfa aleviliği yanlış YORUMLAMAKTA ve YANLIŞ öğrenilmesini amaçlamaktadır. LÜTFEN BU SAYFADAN ALEVİLİĞİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞMAYIN. doğru bir kaynak değildir……..

  • 1.3
   Faiq Huseynzade says:

   Qardashim ben azeriyim, yani Shiayim biz boyle namaz qiliyoruz yani Alevi diyorsunuz qaliba siz Turkler. Bizim namazi boye kiliyoruz. Ve qardashlar bilmediyiniz halda Shialarisuclamayin, bizim eqidemizi bilmirsiniz hec ne demeyin

  • 1.4
   Saffet Çıtak says:

   Düzgün Vural kardeşim, sen kıldığın namazın kaynağını gösterebilir misin? Herkes namazın nasıl kılınacağını büyüklerinden öğrenmiştir. Namazın kılınışı açısından mezhepler arasında ufak tefek farklar vardır. Bunun dışında inanmak istemesen de aleviler de namaz kılar. Sadece sünnilere mahsus bir ibadet değildir. Birde sen anladığım kadarı ile Allah sevgisini kimseyle paylaşmak istemiyorsun. Nasıl bir egoistlik içerisindesin bilemiyorum.

  • 1.5
   sezai utkan says:

   sayın düzgün vural.önemli olan allaha ibadet,şekle ve şemaya fazla takılmamanı dilerim,kuran,da namazın ve ibadetin nasıl kılınacağını şekil olarak açıklanmamış

  • 1.6
   Murtaza says:

   Bu namaz şekli On iki İmamdan nakledilen namaz şeklidir, Tarih On iki İmamin namaz kıldığına şahitlik etmiştir ve şekil olarak da sünnilerden farklıdır. Kaynak olmadığını söylüyorsunuz ama zannedersem bu konuda biraz acele ediyorsunuz, On iki İmamın hayatını biraz araştırırsanız bu namaz şeklini de göreceksiniz. e mailimi yazdım kaynak konusunda yardım edebilirim

 2. 2
  Orhan says:

  Asıl yaratılan, uydurulan ve hiçbir kaynağa dayanmayan sizin cemde yaptıklarınız şekillerdir. Yukarıda anlatılan namaz 12 imamların tarif ettiği kıldığı şekillerdir. Kaynakları da sitede vardır bi zahmet siteden oku derim.

 3. 3
  Inadınıza alevi says:

  Hz Alinin Hz Muhammedin nasıl namaz kıldığını gören yokken sizin buraya gelip iki kelime yazarak insanların aklını karıştırmanız saçma aleviler kendilerini cemde ALLAHa daha yakın hissediyorlar bu ne sizi ne başkasını ilgilendirmez bu sitenin de alevilikle alakası yok resmen caferiliği anlatmışlar aleviliği bilmeyen de yutar. Ehlibeytin namaz tarifi Kuran da neden yok ? Demek ki tarif edilmemiş artık insanları sünniliğe şiiliğe itmekten vazgeçin sizin kıldığınız sonradan gelme olan namazınıza aleviler birşey demezken hangi hakla alevilik cemevleri hakkında böyle yazıyorsunuz ? Yüreğinizle okumaya davet ediyorum Kuranı.

  • 3.1
   Ehlibeyt Aşığı says:

   Kendi adina konus. Ben de Aleviyim ve Cem`de degil Namaz`da kendimi daha rahat hissediyorum. Asil insanlarin akillarini karistirmaya calisan sensin.
   Ehlibeytin Namaz tarifi Kur`anda yok derken ne kadar sacmaladiginin farkindamisin. Zira Kur`an-i Kerim`de acik ve net bir sekilde KIYAM,RUKU ve SECDE`den bahsediliyor. Demek ki sen hayalinde baska bir Kur`an yaratmissin ve ona inaniyorsun. Pasa gonlun bilir. sen de kiyamet gunu o hayal ettigin sozde Kur`anla diriltilirsin heralde

   • muhammed says:

    herşeyin cevabı Kur’an da ….çok mantıklı

   • elif Erdoğan says:

    Ne güzel yazmissiniz bende bir sunnuyim ama insanlar keske saygili konudsalar birbirlerine tabiki hetkes kendi yaptigi ibadetten sorulcak .ama niçin bölün musuz

  • 3.2
   KORKMAZ says:

   evvela yaratılanı yaradan’dan ötürü sevmek gerek
   kırıcı olmamak gerek,

   alevilik ve inanç özgürlüğüne gelirsek

   allahu teala ne buyuruyor yüce kuranı kerimde
   “inneddine indallahil İslam” şüphesiz ki allah katında din islamdır
   islamiyetin ölçü ve çerçevesi son peygamre muhammed mustafa s.a.v efendimiz tarafından en güzel şekilde tanımlanmış ve tamamlanmıştır.
   namazı inkar etmek miracı inkar etmek peygamberi inkar etmektir.

   alevilikte namaz yok diyen kardeşlerim tam bir sapkınlık içindedir.Zira
   bakara süresi 43.ayetde “namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” alevi kardeşlerimizin dediği gibi namazın kılınışı kuran’da belirtilmemiş. Zira allah c.c. peygamberlerini yol gösterici nizam kurucu olarak boşuna göndermedi. Namazın dosdoğrı nasıl kılınacağı efendimizden öğrenildi.
   Namaz kılan sahih müslüman alevi kardeşlerime sözüm yok , ama diğerlerine gelince ‘allahın helak ettiği ad kavmi ,semud kavmi, lut kavmi, hud kavmi gibi sapkınlık içindedirler. Kendilerinin azabı kıyamette inşallah kendilerine isabet edecektir. Amma allah saklasın o azapdan ve her kimseler dogru yola allahım nasip etsin diyorum.

 4. 4
  canpolat says:

  Size 2. halife gibi sadece Kuran yetiyorsa o halde sorun yok. İstediğiniz yorumu yapar istediğiniz çarpıtmayı ortaya koyarsınız.Oysa Peygamberimiz bize iki emanet bıraktı. Din sadece Kuran’da yazmaz. Konuşan Kuran İmam Ali as’a bakarsan Kuranın ne demek istediğini anlarsın. İmam Ali as’ın ve Peygamberin nasıl namaz kıldığını gören yok diyorsun. Halbuki yanılıyorsun. O zamanda insanlar yaşıyordu ve bu kayıt altına alındı. 12 İmamlar aracılığyla bize ulaştı.
  Hem bu cümlen kendinle çelişkili. Sen Peygamberimizi haşa semah dönerken mi gördün de semah dönüyorsun?

  • 4.1
   ergün karataş says:

   peki hz mevlana neden semah dönmüş cahil

   • ergün karataş says:

    ben söylim çünkü şerihattan tarikata,tarikaten hakikate,hakikaten mrifete geçmiç ve nasıl bir insan olmuş insan-i kamil olmuş,insanı kamil kime derler HZ ALİ,YE ,yani hz mevlananın dediyi gibi,HAMDIM,PİŞTİM,PİŞTİM YANDIM,NASIL YANDI,ALLAHIN AŞKIYLA,burda diyorki bana namaz yetmedi kendimi ALLAHA TESLİM ETTİM,ALLAH AŞKIYLA DÖNÜYORUM SEMAH BUDUR CAHİL,DÜNYA BİLE AŞK İLE DÖNÜYOR,

    • ergün karataş says:

     PEYGABER EFENDİMİZ DERKİ,sakın sizi kıldığınız namaz tuttugunuz oruç kandırmasın,yani bu insan için yerTERLİ diyil,insan kahinatın aynasıdır,hak insaNda insan haktandır,ne arıyorsan bak insanda dır,biz süneti sınırlamıyoruz,peygaber efediz derki yaptıgınız her iyiyik sünnettir,PEKİ SİZ NEYLEN SINIRLIYORSUZ,peki kim islamın yani ALLAHIN EMRETTİYİ GİBİ YAŞIYOR,BİRİLERİNİ SUÇLAMAK MÜNAFIKLIK DİYİLMİ*

   • CANPOLAT says:

    Sadece bu sözün üzerinden cevap yazacağım. Alt tarafa gerek yok! Bakalım çok değerli âlim (!) efendi ne cevap vereceksiniz?
    1. Mevlana dediğiniz kişiyi takip etmek farz mıdır?
    2. Farz ise delili nedir?
    3. Onun semah döndüğünün ispatı nedir? Kaynak!
    4. kapılar-makamlar dediğiniz şeyleri aynı şekilde ve sistematikte Kuran’dan ve Ehlibeyt’ten ispatı nedir?

 5. 5
  Orhan says:

  Kuranda namaz kılma emri var şekli ise sünnette açıklanmıştır bununla birlikte kuranın detaylı açıklamaları dahi sünnette açıklanmıştır. sizler sünneti kabul etmiyor iseniz. Alevi olduğunu idda etmeyin Hz. Ali ve diğer imamlar bize kuranı açıklamak için görevlendirilmişlerdir çünkü kuranın açıklanmaya ihtiyacı vardır aksi taktirde herkes kendine göre bir yorum katar, farlı noktalara çeker, hele kütü niyetli kimselerin ise kuranı nasıl çarpıttıkları ortadadır. 12 imamlar kuranı bize hem zahir hem de batıni yönleriyle açıklamışlardır sizler hiç kuranın manalarını anlamak için 12 imamlara başvurdunuz mu? hadi onu geçtim 12 imamların hayatı hakkında bir şeyler biliyor musunuz? hiç sanmam aksi taktirde vijdanınız bu şekilde konuşmaya el vermezdi.

  • 5.1
   Doğan says:

   Alevilikte Cemevi (ya da Meydanevi) bir tapınma yeridir; inanç ritüelleri orada uygulanır.

   Cami, cem sözcüğünden türetilmiş ve “toplanma yeri” demektir. Hemen anlaşılacağı gibi Cemevi ile aynı anlamı taşıyor. Ancak cami bu gerçek anlamından uzaklaştırılarak “Tanrı’nın evi”, “Tanrı’ya dua etme (namaz kılma) mekânı”, “Müslümanların tapınağı” biçiminde isimlerle kutsal görev yükletilmiştir.

   Kaynak: http://www.psakd.org/alevilikte_cemevi.html

 6. 6
  ferhat says:

  kuranıkerimde 3 vakit namaz emri vardır ruku ediniz ve secde ediniz şeklinde ayetler vardır namaz inkar edilemez şekli şemalide tüm dünyada hemen hemen aynıdır . 5 , 10 vakitte kılsak niye kıldın denilmez önemli olan tüm benliğinizle rabbe yönelmektir. aleviler ezilmişliklerinin ve muaviye düzenine başkaldırmak ihtiyacıyla peygamber torunlarını katleden zalimlerle aralarına çizgi koymuştur bu yüzden farklılıklar vardır. ALLAH BİZİ EHLİ BEYTİN YOLUNDAN AYIRMASIN

  • 6.1
   cagem says:

   kuran da 5 vakit namaz emredilmiştir.ayetleri iyi oku anla.

   • Ferdi says:

    aynen öyle arkadaşlar. kuranda namaz war. sabah öğle ikindi die yazmaz . özellikle bunu medrese eqitimi almış imamlara sorun açıklasınlar .

 7. 7
  ozan says:

  hz.ali nin soyundan vede yolundan gidene alevi deniyormuş benim tanıdığım ve gördüğüm aleviyim diyenlerin hz.muhammedin amcası ebu talib oğlu vede hz.muhammedin damadı olan hz.ali ile ne soylarının nede yollarının hiçbir alakası yok benim bilmediğim ikinci bir ail mi var ?

 8. 8
  ESHABİL says:

  ALEVİ KARDEŞLERİMİZLE EN BÜYÜK FARKLILIĞIMIZ NAMAZ .ORUÇ VE HAC İBADETLERİNİN İSLAMIN FARZLARINDAN OLUP OLMAMASI ANLAYIŞIDIR.BU KONUDA BİRBİRİMİZİ SUÇLAMADAN İŞİN GERÇEĞİNİ İSLAM TARİHİ,EHLİBEYTİN HAYATI VE NASIL İBADET YAPTIKLARINI ÇOK OKUYUP,ARAŞTIRARAK YOLUMUZU BİLGİ İLE AYDINLATALIM. SAYGIMIZI HİÇ KAYBETMEDEN DOĞRUYU BERABER ARAYALIM.

 9. 9
  kenan says:

  İlk defa alevilerin namaz kılmalarına şahit oldum .Çalıştığım yerde aleviler var ve hiç biri namaz dahil olmak üzere hiç bir ibadet yapmamaktalar.Buraya yazılanlar bana hikaye geldi.Acaba siz alevileri toplumda namazında niyazında kimseler olarak mı göstermeye çalışıyorsunuz bu düşündürüyor.Ah keşke kılsalar ama maalesef namaz kıldıklarına şahit olmadım zira cemevlerinde bile namaz kılmadıklarını kendileri söylüyorlar.

  • 9.1
   bilal says:

   Kenan can
   bizler aleviyiz Hz.Alinin yolundayız onun gibi namaz kılıyoruz başkaları kılmıyorsa onlar alevi değildir kendilerini kandırıyorlardır

  • 9.2
   yozgatlı yılmaz says:

   Bencede Bilal kardeşin dediği doğru. İmam Ali’miz varken sıradan insanların ve yalancıların peşinden koşmak bize yakışır mı?

   İllede namaz kıl diyerek seni zorla namazamı götürüyorlar? Hayır namaz kıl veya kılma ama İmam Ali’mizin yolunu inkar etmeyelim İmam Ali düşmanlarından uzak duralım onlar bizi İmam Ali’nin yolundan saptırmak istemekteler.

   • Anonim says:

    ulan cahil! cahil oğlu cahil Hz. Ali sizden davacı olacak Gel seninle hz. Alinin hayatını konuşalım kim daha iyi biliyor islam ortada kuran ortada herşey ortada alevilik miş siz biz dinsiziz desenize ilimmiş akılmış ulan hz alinin hayatını bilmiyorsunuz daha aleviyiz diyorsunuz kendinize bizde müslümanız bari demeyinde biraz hak vereyim size nasıl bir sapık bir düşüncedir şu alevilik puta tapanlar bile sizden daha mantıklıdırlar resmen akıl tutulması şu alevi dinsizler

    • MÜRSEL says:

     bismillahirrahmanirrahim peygamberi vemasum hata yapmayan imamları tanımakla bizlere minnet bırakan kendi rahmetiyle bizleri kötü hareketlerden batıl düşüncelerdengidişattan doğruluğumuzun vede imanımızın olması ile kurtaran ALLAHA hamd ve şükürler olsun ALLAHın rahmeti ve selamı PEYGAMBERLERİN SONUNCUSU ve efendisi HZ. MUHAMMEDe onun ev halkı olan EHLİ BEYTİNE,evlatlarına ve kıyamete kadar ona uyan insanlara olsun.Göklerin ve yerlerin ağırlığınca ALLAHın laneti onların düşmanlarına olsun.kardeşim hepimiz din kardeşiyizkuranı kerim rum suresi 32.ayetşunlarki gelen bir dini her ne suretle olursa olsun MEZHEP ve fırkalara ayırırlar,asla onlara uymayınOnlar bir ALLAH tan gelen dini parçalayıp,haktan ayrılmakta ferahlanıp zevk duydular.işte dini devletten ayıran gercek duygu budurki devlette parti olur ,ama dinde parti olmazki ayrı MEZHEPLER olsun ..Eğer 4 mezhep hak olsaydı HZ MUHAMMET benim ümmetim dört bölük,yahut dört mezhep olacak buyururdu 72.si cehennemlik demezdi.milletleri birbirine çirkin gösterip menfaat temin etmek için dini ve semavi kitapları alet ederek yalan dolanlarla insanların arasını açarlar.Bakara suresi 39.ayet şu kimselerki birliğe delil olan ALLAHın kitaplarına karşı iman getirmeyip lisanları ile yalan söylediler,onlar cehennem ateşinde ebedi kaldılar.sevgili kardeşim bir din kardeşine müslümanız demeyinde demek doğru olmaz bu ALLAHa ve peygambere karşı gelmek olur herkesin inancı kendinedir.HZ. Ali ye gelince önce sezarın hakkını sezara vereceksin sana soruyorum mademki HZ Aliyi sen daha iyi biliyosun ilk halife ve imam kimdir SÖYLE BİZDE ÖĞRENELİM.

     • sana says:

      ne yani! İlk Halife Hz Ali r.a. k.vh. mi dersiniz? unutmayın alevilerin içinde Hz Ali yi siz yine güzel birde görürsünüz. lakin öyle aleviler tanırız ki; Peygamber diyen mi Allah diyen mi? yoksa “alisiz alevilik” diye gezen mi? yoksa ateis ve komunist ama alevi old. iddia eden mi? hanginiz alevisiniz.? ; ilkönce irandaki 300 küsür itikadi mezhebe bölünmüş şia ve türkiyedeki alevi anlayışı bi hangi zeminde onu anlayalım. ve bir itikadi ortak tabanınız ne onu görelim sonra yorumlar alimler meseleleri. artı bu şia tarihimizde baktığımız zaman tüm savaşlarını müslümanlara karşı yapmış; müslüman değier devletler küffara karşı yaprken.. sebebi ne bunun?

     • Muhammet Ali says:

      Al sana bir Vehhabi daha ama sorsan Selefiyim der. Konuyu iyice dağıtmışsın, umarım kafayı bir yere çarpmadın arkadaşım? Mezheplerin tek amacı var o da Allah rızasını kazanmak ve halkın bilmediği konulara açıklık getirmek. Konumuz ayrım, ayrıştırma değil. Mesela abdest almasını halk bilir ama abdest alma hangi delillere dayanır veya kimler tarafından bizlere nakledilmiştir… Yine namazı Peygamber efendimiz kılmıştır ama nasıl kıldığını ve kaynaklarını büyük İslam alimleri, Fukaha araştırmış ve bu bilgileri toplamış, bize “Allah onlardan razı olsun” çok kolaylıklar sağlamışlardır. Ayrıca Müctehidler ben şimdi mezhep kuracağım diye ortaya çıkmamışlardır ve bu iddiada da kesinlikle bulunmamışlardır. Talebeleri ve onları seven takip eden müminler onların açıklık getirdiği konuları benimsemiş ve bu sayede mezhepler zamanla ümmet arasında yerini almıştır. Her ne kadar Vehhabiler/Selefiler mezheplere karşıda olsalar, onlarda bir sapkın imama “İbni Teymiyye’ye” uyarlar ve kendilerine onun uydurduğu bir mezhebi benimserler (Ben onlara mezhepsiz mezhepliler diyorum).İslam alimlerinin hiçbiri İbn-i Teymiyye’yi İslam alimi olarak kabul etmez ve onu sapkınlık ve sapıklık yapmakla suçlarlar, bunuda belirtmiş olalım. Mezhepler; İslamın 2.-3. yüzyıllarının sonlarına doğru bazı guruplar, Şia ve rafiziler tarafından bir çok batıl inancın ve sapkın inançların halk arasında yayılmasına karşın, İslam alimlerinin İslami doğru kaynaklardan araştırarak ve hakkı batıldan ayırarak halkı aydınlatmaya başlaması ile kendini belli eder… Fitne ve yanlış inançlar halkı adeta kasıp kavuruyorken Müctehidlerimizin bir çok konuya kafa yorarak ve açıklık getirerek bizlere çok faydalı olmaları büyük bir nimettir. Mesela İmamı Azam Ebu Hanife 40 talebesi ile 4 milyon konu üzerinde şeri hükümlere dayanarak fetva çıkarmışlardır. Üstad Kadir Mısıroğlu demişken akademik çalışmıştır.

      Bazı kendini bilmez yorumcular: Bilmediğiniz konularda alimlik taslamayın, siz kim Müctehidleri eleştirmek kim?

     • ferdi says:

      4 mezhebi inkar etme bence. sen okuduqun HER ayeti kendine göre yorumlama çok farklı saptantılara uğrarsı maazallah imanın bile elden qideilir. bak arakadaşım ALİM ler bile buu inkar etmioken ..hem RUM 32 de (O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar. DOSTUM YANLIŞ YORUMLUYOSUN. MEZHEPLERE AYIRIRLAR DEMİYOR İNŞ. RABBİM. ÖYLE DESEYDİ NEDEN İMAM-I AZAM MEZHEP ÇIKARSIN ???? SENİN KADAR ZEKİ OLAMIYOR MU Kİ gidip araştır imam-ı azam ve öğrencisi olan imam-ı şaafi ve diqerlerinin hayatını.

    • evrim says:

     asıl dinsiz sensiz terbiyesiz. ibadette din de Allah la kul arasındadır. sen kimsin ki utanmadan ALLAHLA kul arasına girersin ŞEYTAN…. ayrıca şuan gıybet yaparsın. utanmadan bütün aleviler hakkında yorum yaparsın. ne okudun ne araştırdın da biliyorsun. senin o okuduğun aptalca yayınları çıkaranlar yakmadımı alevileri diri diri sivas madımakta. maraşta katletmedimi yaşlıları hamile kadınları çocukları. utanmaz terbiyesizzzzzzz

   • ehlibeyt. says:

    öncelikle ALLAH’IN SELAMI ÜZERİNİZE OLSUN. kavga edecek bir şey yok arkadaslar. ben ehlibeytten imam ZEYNEL ABİDİN ‘nin torunuyum tastikli ve şecereli..
    hz. ALİ r.a nın FATIMA r.a anamızdan sonra bir evliligi olmuştur ve cocuklarıda vardır araştın. ancak ehlibeyt soyu h.z HÜSEYİN r.a ve HASAN r.a gelir. imamların soyuda bu silsilededir. yanlız cem veya saz namaz olamaz bu islamin ibadet şekli degildir.. tasavvufi bir şekli olabilir ama bu şimdiye gelene dek çok çarpıtılmış. ayrıca şahadet namaz oruç zekat hac bunlar farzdır. eger alevi arkadaşlar namazı inkar ediyorlarsa müslüman olamazlar, çünki hz. ALİ efendimizin namaz kıldıgı mescidi nebevi halen dim dik ayaktadır ıspat isteyenlere…ha ehlibeyti çok seviyorsanız araştırın çok ehlibeyt seyyit alim var ülkemizde..!!! onlarada yoldan çıkmış demezseniz tabi…haşa.

  • 9.3
   Anonim says:

   be hey fukara akıl fukarası sen neyi bilir söylersin bende sünnilerde adam öldüren gördüm hepsi adam mı öldürür demem gerek alevi namz kılar kılmazsa alevi değildir zaten sanki bunlar dinin tapusunu almış istedikleri müslüman istemedikleri değil git işine git

  • 9.4
   Y.gx says:

   la fetta illa ali la seyfa illa zulfikar

 10. 10
  Güvenç Genç says:

  Ne garip demi , ne Hz Ali alevi ne Hz Muhammed Sünni.. Birisi ALLAH’ın kulu,birisi ALLAHın kulu ve elçisi.. Veysel Karaninin dediği gibi , Sen ALLAHı bilir misin ? ALLAH seni bilir mi ?.. Her nefeste ALLAHını bilen Kitabınıda bilir Peygamberinide bilir Farzıda bilir Sünnetide bilir.. Arayanlar bulanlardır der Mevlana.. ALLAH’ın Merhameti ve Büyüklüğü ve Güzelliği ve Sonsuz Varlığı her kuluna açık.. Bugün ben kendime yanarım ALLAHımı bilmemekle , o yüzden sen beni boşver..

  • 10.1
   Muhammet Ali says:

   Bir mezhepsiz daha. Bir soru sana… abdest alacaksın, veya oruç tutacaksın, namaz kılacaksın vesaire… Nasıl yapıyorsun bu ibadetlerini? Kaynakların neler? İşte mezheplerin ve Müctehidlerimizin değeri burda anlaşılır. Mezheplerden uzaklaşarak Peygamber efendimiz zamanında yaşandığı gibi İslamı yaşayamazsın zira Efendimizden, Sahabelere, Tabiine, Müctehidlere ve Alimlere ve derken bu zamana kadar gelen İslami bilgi paylaşımından uzaklaşıyorsun. Kur’an ortada , hadisler ortada… Hatta Hz.Osman’ın (r.a.) kanı olan Kuran’ı Kerim ortada. Bir harfi bile değişmemiş Kuranımızın çünkü bu dini Allah koruyor. Bir iki kişinin sürüden uzaklaşması ve kurdun kapması hiç bir şey değiştirmez… her nefis zulmü kendi nefsine yapar.

 11. 11
  Turna says:

  “Yahudiler 71 fırkaya bölündüler, Hıristiyanlar 72 fırkaya bölündüler, sizlerse (Müslümanlar) 73 fırkaya bölüneceksiniz. Ama bu 73 fırkanın içinde sadece bir tanesi doğru yolu bulacaktır. O da benim Ehlibeyt’ime uyanlar olacaktır.”
  Hz.Muhammed

  • 11.1
   Muhammet Ali says:

   Firka’i Naciye. Maalesef herkez kendini o fırka olarak görüyor. Ve hatta Ashaba/Sahabeye ve 3 halifeye küfreden Şia, Efendimizin hanımlarına ve müminlerin annelerine söven sapık Şia bile kendini doğru yolda sanıyor. Hz.Ali (r.a) peygamber yapanlar bile yanlışlarının farkında değiller. Ama bu onları mahşerde bu sorumluluktan kurtarmayacak çünkü her şey ortada, Allah kullanmamız için biz kullarına beyin vermiş ama çoğu sadece omuzlarında onu yük olarak taşıyor.

 12. 12
  elhamdülillah müslüman says:

  Mezhepler ayet ve hadisleri farklı anlamaktan kaynaklandığına göre, İslam tarihine göre Muhammed’in zamanında mezhep yoktur.
  Muhammed zamanında bir mesele olduğunda, sahabiler Muhammed’e geliyor, soruyordu. Muhammed hüküm veriyor, muhakeme için gelenlerin davalarını neticeye bağlıyordu.
  Şayet sorulan şey yeni ve hakkında ayet bulunmayan bir konu ise bekliyordu. Bu soru üzerine o konuda Allah tarafından bir ayet indiriliyor, konu hakkında hüküm bildiriyordu. Eğer ayet açıklamaya muhtaçsa, Muhammed o ayeti izah ediyordu.
  Muhammed bir meselede ne diyorsa, Sahabiler onu yapıyorlardı. Çünkü bununla ilgili Allah’ın emri vardı: “Deki; ‘Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, hemen bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.” (1)
  Başka bir ayet de şu anlamdaydı: “Muhammed size ne emretmişse alın, neyi yasaklıyorsa ondan da kaçının…” (2)
  Böyle olunca, Muhammed hayatta iken farklı mezheplere ihtiyaç yoktu diye düşünenler olsa da, günümüzde mezheplere gerçekten ihtiyaç var mı, yok mu diye farklı alimler tarafınca tartışılıyor. Bu görüşün en önemli gerekçelerinden bir tanesi de, mezheplerin varlığı, İslam aleminde birlik oluşturulmasında en büyük engellerden biri olarak görünmesidir. Mezhep karşıtı olanlar tarafından Kuran’dan Al-i İmran Suresi 103. ayet gösterilir: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin…”.

 13. 13
  ismail ay says:

  bütün kitaplar yazar islamiyeti 12 imamlarımız yaymıştır.bu sırada imamlarımız şehit edilirken,taşın arkasındaki müslüman geçinen kişiler hayatta kaldı. ( hangi sünni savaşta şehit olmuştur ? )

  • 13.1
   Sunni says:

   Coğrafya Kitabında ” islamiyeti 12 imamlarımız yaymıştır” diye bi yazı bulamadım. yanlış kitaba mı bakıyorum Ben…
   Ama bütün kitaplarda yazar demiştin…

   • Emrullah says:

    Yoo doğru kitaba bakıyorsun, ama bulamıyorsan kitap yanlıştır. Buarada yazdıklarına bakılırsa sen sünni mezhebinden değil suni mezhebindensin galiba :))

   • Emrullah says:

    Arkadaşım yazdıklarına bakılıra sen suni mezhebindensin galiba :))

  • 13.2
   ferman says:

   sunnilere laf edecek bir şey buldun yine anlaşılan.
   siz bu kafayla ya rafızi olursunuz ya da tümden bektaşi.
   mühim olan ehli kur’an olmak,
   ayrıca sunni şia ayrımı kufede ortaya çıktı tabi kafan basmaz bunları işine geldiği kadarını yazarsın.
   hangi sunni savaşta şehit oldu öyle mi? sen bak bakalım bu rafizilerden kafire kurşun atan olmuşmu hiç.
   bu sunnileri yekten beni ümeyye oğullarından görme cehaletini de irandan aldınız, onların dertleri de malum. tahtları taçları yıkıldı.
   siz bu kafayla ya rafızi olursunuz ya da bektaşi. ama ehli kur’an olamazsınız.

   • canpolat says:

    Bu Farslar İran fethedildiği için Şia oldu diyelim peki bu Araplara ne oldu da Şia oldular? Bırakın bu uydurma savunmaları. Bu safsatalar tutmuyor artık. İslam ikiye ayrıldı biri İmam Ali’nin Şiası diğeri Muaviye’nin adlandırmasıyla sünnet ve cemaat ehli! Böyle ukalaca yazacağına önce tarafsız bir şekilde tarih oku!

 14. 14
  erpolat says:

  varılacak yer aynı ise gidilecek yol farklı olabilir.

 15. 15
  Turna says:

  yezid, camide namazlardan sonra İmam Ali’ye küfrettirmiştir… bunu yapanın namazı değiştirmiş olabileceği size de çok mantıklı gelmiyor mu? Hz.Muhammed bize niçin ehl-i beyt önemini bu kadar vurguladı ve bize kurandan ve benim ehl-i beytimden ayrılmazsanız doğru yolda olursunuz dedi?… Bunlar gibi birçok sebepten dolayı da 12 imam gibi namaz kılmak sizce de daha mantıklı değil mi?

  • 15.1
   canpolat says:

   Evet biz namaz vardır diyoruz. Ama 12 İmamların namazını söylüyoruz.

   • BOŞ VERRR says:

    12 imammın namazı diye bişey yok gerçek Kuranda tabi Kurana inaniyorsan
    Kuran`da namaz olarak da tercüme edilen `salat` kelimesi `bağlantı kurmak, dua etmek` gibi anlamlara gelip kulun Allah ile bağlantı kurması anlamında da kullanılır. `Salat` kelimesi `ikame` fiiliyle beraber `namaz kılmak` anlamında kullanılır. Çünkü Kuran`da Allah`ın bize emrettiği namaz ibadeti bütün detayları ile ayetlerde ifade edilir. Kuran`a göre namaz Allah`ı zikretmek için yapılan bir ibadettir (20 – Taha Suresi – 14). Kuran’da bununlar beraber (2-Bakara Suresi – 45) sabırla, namazla Allah’tan yardım dilemek geçer. Kuran’da ayrıca hareketli ibadet manasında üç kelime geçer. Bunlar;

    1. “kıyam (ayakta durma)” (2 – Bakara Suresi – 238, 26 – Şuara Suresi – 218)
    2. “rüku (eğilme)” (2 – Bakara Suresi – 43, 5 – Maide Suresi – 55, 48 – Fetih Suresi – 29)
    3. “secde (yüz üstü yere kapanma)” (22 – Hac Suresi – 77, 48 – Fetih Suresi – 29, 39 – Zümer Suresi – 9) dir.

    Kuran’da namazın, vakitleri belirlenmiş bir farz olduğu geçer (4-Nisa Suresi – 103). Korku zamanında bile namaz kılınmasını açıklayan Kuran, hiç şüphesiz farz namazlarının vakitlerini de eksiksiz olarak açıklamıştır. Kuran`ı Kerim inananlara günlük olarak Sabah Namazı (11 – Hud Suresi – 114, 24 – Nur Suresi – 58), Akşam Namazı (11 – Hud Suresi – 114, 24 – Nur Suresi – 58, 17 – İsra Suresi – 78) ve Orta Namazını (2 – Bakara Suresi – 238) farz kılmıştır. Ayrıca tüm inananlara, erkek – kadın ayrımı yapmaksızın, Cuma Namazını (62 – Cuma Suresi – 9-11) farz kılmıştır.

    Kuran`da namaz öncesi abdest (5 – Maide Suresi -6) ve boy abdesti (4 – Nisa Suresi – 43) konuları da detaylı olarak aktarılmıştır.

 16. 16
  yavuz says:

  Ehli beyt edebiyatı yapıp Hz.Hüseyinin arkasına ve gerçek mümün alevi kardeşlerimizin arasına karışıp,islamdan bihaber ve aynı zamanda islama düşmanolan, solculuğu din, solun liderlerini kendine peygamber yapmış olan cahiller. Diliniz pabuç gibi, ama cehaletinizi anlataıyor papağan gibi.Namazı ,ramazan orucunu,haccı vd. inkar et, kendi kafandan hayali uydurmalar yap, sonrada ben aleviyim de. ………………………….

 17. 17
  mehmet says:

  Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berakatuhu. Allah’ın Selamı Ve Bereketi Siz MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİN Üzerine Olsun. Arkadaşlar yukarıdaki namaz alevi namazı diye taglanmış fakat taglar arasındada gördüğünüz gibi aslında bu namaz caferilerin yani 12imamalardan biri olan hz caferi sadık’ın yolundan gidenlerin namazıdır. Alevi Ve caferi farklı şeylerdir. Alevi kardeşelrimizde iyi bilirki Aleviler de kendi aralarında ayrımdadır bunun en basit örneği namaz kılan ve kılmayan alevilerdir oruç içinde aynı ayrım söz konusudur. namaz kılmayı tercih edenler ise kendileri gibi ehlibeyti seven 12imamı bilen caferileri kendilerine yakın bulduklarından onlar gibi namaz kılmayı tercih etmektedirler. ”Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar” Bakara suresi

  • 17.1
   semi says:

   SawrALLAHwb, degerli kardesim, “Kuran’dan Al-i İmran Suresi 103. ayeti gösterilip“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin…”.demisin; COK GUZEL! bu ayet, Sahih Muslim’de su sekilde tefsir edilmistir, “Peygamberimize saaw sormuslar, Ya RasulullAh, bu ‘Allah’in Kordonu’ nedir? Peygamberimiz saaw de, “O Allah’in Kordonu, SIKI SIKI baglanin dedigi kordon, benim EHLI BEYTI’min sevgisidir,” demistir! Bildiginiz gibi “Sahih Muslim” sunni tefsir hadis kitabidir, ve ben de bir caferi olarak soyluyorum, “butun hakikatler,” sunni kitaplarindadir, lakin bazilari ya okumaz veya yanlis tefsir eder-Kuran tefsirlerinde oldugu gibi, ornegin, Sure Abese” tefsiri! Allah hepimizi hidayetinen ayirmasin, Muhammad ve Ehli Beytinin yolunda tutsun, iinsha’Allah, amin. AJJALALLAHUTAALAFARAJA.

 18. 18
  Anonim says:

  Benim soyumdan gelenler değil, benim izimden gidenler bendendir. (Hz. Ali)
  Bende aleviyim bu söze rağmen yolunu saptıran olursa o bizden değildir.

 19. 19
  KARŞIYAKALI says:

  ALEVİLİGİ BİLMEYEN AKILSIZLAR ALEVİLİKTE ŞEKİLCİLİK YOKTUR MADEM MESHEP YOK NEDEN SÜNNİLİK ŞAFİLİK HANİFİLİK VAR SÖYLERMİSİNİZ BURAYA YAZAN YOBAZ İNSANLAR GİDİN SİZ FETHULLAHIN SINIFLARINDA ÖGRENDİKLERİNİZİ ÇOCUKLARINIZA ANLATIN BOYLE YERLERE GELİPTE MERAK ETMEYİN ALEVİLİGİ GELİP CEMEVLERİNE YÜREGİNİZ VARSA İNSANLIK AYDINLIK ÇAĞDAŞLIK GÖRÜN…

  • 19.1
   Hakan temur says:

   Bak arkadasim sen ne alevi olabilirsin nede islam dairesinde yol alan birisi herseyden once eline diline beline sahip olan alevi kardesleriniz bilirki diline sahip olmak senin gibi aleviligi savunucam diye insanlara iftira atmaz fetullah gulenin yaptigi hizmrtin acaba sen kendi adina nekadarini islam ummeti icin yaptin zaman alevi sunni diye bolme zamani degil gelin hep bir olalim farkliliklarimiz zenginligimiz olsun sevelim kucaklasalim ben alevi degilim ama alevi kerdeslerime sesleniyorum inanclariniza sahip cikin ogrenin yasayin burda alevilikten dem vuran hayatinda bikere cem yapmamis insanlarin gazina gelmeyin bircok genc bu ikilemden dolayi ortada kaliyor sunni dusuncedeki arkadaslar birakin namaz orucu hacci nasil anliyorsa oyle yapsinlar bundan size ne onlarsize soruyormu bu dogru bu yanlis diye bende hanifi meshebinde namazi allah kabul ederse kilan biriyim ama bu beni kurtarirmi onu alah bilir oyuzden namaz oruc yetmez biz once insaniz bunu unutmayin allah gaffur dur hepimizi affetsin

 20. 20
  Anonim says:

  SİVASTA MADIMAK OTELİNİ YAKANLAR TUNCELİDE DERSİM KATLİAMINI YAPANLAR MARAŞTA GAZİ MAHALLESİNDE İNSANLARIMIZI KATLEDENLERMİ YAKANLARMI ŞEREFSİZLİK EDENLERMİ MÜSLÜMAN OLUYOR HEPSİ GERİ KAFALI BAGNAZ DÜŞÜNECELERE SAHİP YOBAZ KESİM BİZDE İNCİNSENDE İNCİTME FELSEFESİ VAR İNSANLIK VAR SİZDE KORKU BASKI HERBİŞEY SİZDE KISACASI ÖNCE TARİHİNİZLE YÜZLEŞİN ATALARINIZIN YANİ O DÜŞÜNCEDEKİ ÖRÜMCEK KAFALILARIN YAPTIKLARINA BAKIN SONRA İBADETİMİZİ YARGILAYIN NE SİZİN AKLINIZ YETER BİZİM İBADETİMİZE NEDE DÜŞÜNCELERİMİZİ BENİMSEYEBİLİRSNİZ O YÜZDEN GİDİN SİZ ÖNCE İNSANLIK ÖGRENİN ALEVİLERE LAF SOYLEYEN ADİ KESİM…

  • 20.1
   Anonim says:

   Ya Hz. Ali nerde sehit edildi ve nasil edildi hanceri sirtina saz calarkenmi yoksa namaz kilarkenmi saplandi???? Komik duruma düsmeyin ya. Islam adina Hz.ali zülfükarla kac kelle ucurdu?? Din ve siyaset adamin taaaa dibiydi. Bugün bizim hümanist komunist solcu alevi KARDESLERIMIZ(???) bunada karsi ayni namaz hac zekat oruc oldugu gibi. Inkar etmeyin lütfen kilif aramayin Hz. Ali adina!!!! Hic bir zaman islamiyeti kabul etmediniz. Hz.ali nin adini biz alköllü agziniza almayin!!!!!!

  • 20.2
   NEDİM says:

   Yorumunuzla ilgili düşüncelerinizi, Alevi yazar Rıza Zelyurt’un ”Dersim isyanları ve Seyit Rıza gerçeği” isimli kitabını okuyarak kıyaslayınız lütfen.
   Okuyun okuyun da ondan sonra burada insanlık dersi vermeye kalkın.

 21. 21
  Hüseyin says:

  Kontur gerilla ,arkasına taktıgı,üç beş çapulcuyla sivası,maraşı,çorum olaylarını yapmasaydı bilmem ne malzeme bulup vicdanlarınızı rahatlatmak için yazacaktınız.):)..Kerbelayı neden yazmıyorsunuz?tabi yazmazsınız,yazarsanız İmam Hüseyinin bir çok mesajını ögrenmiş ve ögretmiş olursunuz demi….bir kaç kelime ögrenmiş onla yıllardır idare ediyosun işte…belki o tekerlşemelerin dışına çıkıp yeni bir tekerleme yazamayacak kadarda dar kafalısındır…sünniligi ve aleviligi bilmedigin için ikisini birbirinden ayırt bile edemiyosun…cemevine 40 yıl gidip gelsen,su yolu etsen yinede bir şey ögrenemeyeceksin….

 22. 22
  Kılıçbey 2005 says:

  Yazının başlığını okumadan yorum yapıyorsunuz ya, ona şaşırıyorum. CAFERİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZ anlatılmış. Türkiye Aleviliği’nin caferi mezhebiyle örtüştüğü tek konu 12 İmam konusudur. Türkiye aleviliği bence İslamın protestan kanadıdır. Protestanlığın ne olduğunu biliyor ve diğer hristiyan mezheplerinden farkını idrak edebilirseniz doğru bir teşhis olduğuna karar verirsiniiz sanırım.

 23. 23
  şimdi ne olacak? says:

  Ya yeter artık sabahtan beri okuyorum ama bi türlü anlamıyorum niçin bu kadar tartışıyorsunuz Herkes ön yargısını bir kenara bırakıp araştırsın doğruyu bulmak o kadar zor değil Namaz kılmayan arkadaşlarıma sesleniyorum acaba Hz Ali nin savaş zamanında topuğuna giren oku çıkartmaları için namaz kıldığım zamanı bekleyin ancak o zaman huşu içinde olup bu acıyı unutabilirim dediğini biliyor mu? VE ya Hz Ali ra ın namaz kılarken inanmayan bir insan gelir ve sorar Ya Ali sen bu kadar ibadet ediyorsun namaz kılıyorsun ama ya bunlara gerek yoksa ne olacak Hz Ali ise ona şöyle demiş evet doğru ama ya namaz varsa mahşer varsa cennet cehennem varsa peki söylermisin sen ne olacaksın? lütfen herkes bu soruyu kendine sorsun elini vicdanına koyup düşünsün doğruyu bulacağına inanıyorum herkes artık herşeyi direk kabullenmesin araştırsın doğruyu bulana kadar uğraşsın evet namaz var bazı insanlar sırf zor geldiği için yalanlasa bile namaz (dinin direği insanı Alah’a yaklaştıran namaz) var artık kendimizi kandırmayalım çünkü zaman az inanınbana bunları söylerken ne birini yermek nede birini aşağılamak için söylemiyorum sadece Allah rızası için söylüyorum RABBİM HİÇ KİMSEYİ DOĞRU YOLDAN AYIRMASIN ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN her ne kadar sürçü lisan ettim ise affola

 24. 24
  Hüseyin says:

  ben bir sünniyim ama alevi kardeşlerimi çok severim.alevilik konusunda anlamadığım tek şey niye namaz kılmazlar camiye gitmezler oruç tutmazlar(yapanlar hariç). Alevi demek HZ Alinin yolundan onun izinden gitmektir peki size bir sorum olacak Hz Ali namaz kılarken öldürüldü siz niye bu yolda ölmek istemezsiniz. camiye küsmüşler niye HZ Ali orda öldürüldü ne alaka Hz Osman kuran okurken öldürüldü biz kurana küstük mü? gerçek bir alevi Alinin yolunda ölmektir Ali namaz kılarken ölmüştür peki SEN canından çok sevdiğin HZ Alinin yolunda niye ölmeyesin kii öldüğün zaman da bir cevap olur ALİNİN YOLUNDA ÖLDÜ DİYEEEE

  • 24.1
   ademada says:

   sünni kardeşim bin yıldır alevi şii inancı hep dışlanmış yakılmış öldürülmüş kalan alevilerde hep dağlık bölgelerde yaşamak zorunda kalmıştır bu durumda da birileri yalan yanlış bilgileri vermiş olabilir devlette adam akıllı bir alevilik bilgisi almak mümkün mü alevi isen devamlı dışlanır hor görülürsün bu kolay bir şey değil yaşamayan bilmez şuan hala din eğitimi verenler bile alevinin ne oldugunu bilmiyor alevi namazını kılar orucunu tutar islamın gereklerinin hepsini yerine getirir zaten bunları yapmazsa alevi olamaz bazı cahiller çıkıp namaz oruç yok diyen beyin fukaraları onlar saçmalıyor ben bir alevi olarak diyorum namaza karşı çıkan alevi olamaz

   • elif says:

    Üstteki yorumlari okursanız alevi arkadaş lariniz kardeşlerimizin sizin gibi dusunmedigini göreceksiniz

  • 24.2
   halil says:

   islamiyette meshep diye bir şey yok zaten bunlar sonradan çıkan kavramlardır o zamanın fişlemeleridir insanları.alevilikte meshep değildir islamiyetin yorumudur ben şunu söylemek isterim allaha ve onun tekliğine peygamberlere ve kutsal kitaplara inanmak .insan gibi yaşamak ve karşındakine insan gibi davranmak hoşgörü ve ilim sahibi olmak mesele bence bu yoksa sen beş vakit kıldın ben on vakit kıldım sen otuz gun tuttun ben hiç tutmadım bunlar ALLAH LA KUL arasında olan şeyler.mesele insan olabilmekte ve bence alevilikte bunların hepsi var( gercek alevilik te) gercek alevi allaha şirk koşmaz yani YA ALLAH YA MUHAMMET YA ALİ aleviker osmanlı zulmunden dolayı osmanlı zanında camilerde bir alevi öldüren cenlete girer diye yazılı afişler vardı.ve alevi büyükleri de o camilere gidizmez dendiğinden gidilmemiş yoksa tarhten bu yana aleviler namaz kılar oruç tutarlar idi.

  • 24.3
   emrullah says:

   Eyvallah emrullah kardeşim, doğru söz söyledin. ama anlamadığım bişey var ! Koyun kendi bacağından keçi kendi bacağından asılırmış, alevilerin namaz kılıp kılmaması bizi neden bu kadar ilgilendiriyor. Herkesin günahıda sevabı da kendine değil mi ?

 25. 25
  ademada says:

  kendisine alevi diyen herkes namaz kılmalıdır ben bir alevi olarak kesinlikle anlatılanları doğru buluyorum alevilikle sünnilik düşman değil kardeştir bunu unutmayın yorum farkları mezheplerde olabilir namaza karşı çıkan alevi olamaz

 26. 26
  canali says:

  sevgili arkadaşlar.sizlere sorarım.1.yüce islam dini akıl dinidir.2.rüku.kıyyam.secde.varmı ? var.eyvallah.oruç varmı ? var eyvallah.kuranı kerimde ne yazar.sizden öncekilere oruc farzdı sizede oruç farz dır.eyvallah.kuran ı kerimde bunlar yazar.ve abdest alınış şekli dahi yazar.ama neden se.kaç rekat namaz kılınacağı .kuan ı kerimde yazmıyor.eğer şayet yazıyorsa.siz değerli kardeşlerimiz bana hangi sürede yazdığını .yazarsanız.sevinirim.çok okudum.ama görmedim.yok efendim.peygamber efendimiz.s.a.a mihraçtayken.50 vakit farz olundu.hz isa pey gamberimize ümmetin 50 vakit kılamaz.git allahatan daha düşük vakit iste.demiş.tekrar peygamberimize.30 vakit.oda çok demiş.buı defa musa.as.vesaire. en sonunda 5 vakite düşmüş deniyor. ben sizlere sorarım.cenabı allah keremler sultanı peygamberimizin ümmetinin.allahın kendi kulu olan kullarının kaç vakit namaz kılacağını bilmiyormuydu da.diğer peygamberler.hz muhammedi.tekrar allah gönderiyorlardı.cenabı allah kuranda.abdest almayı emriyle tastik etmişken.neden kaç vakit namaz kılmayı yazmamış..allahın affına sığınarak yazıyorum.niye abdesiti kuranda yazıyorda şekliyle namaz vakitlerinimi unuttu.bırakın bir birini,zle uğraşmayı.açın kuranı kerimi okuyun.ezbere konuşupta günaha girmeyin.hz peygamberimiz ne demiş. benim ehlibeytim gündüzleri oruç tutar gecleride namaz kılar.adamın biri yazmış aleviler sazla ibadet ediyor diye..sünnilerde tef le ibadet ediyor ozaman.cem ve zikir aynı şey.ikiside allahı zikret mek. o da bir ibadet şeklidir.yunus emre.hz mevlana. neyle zikrederdi.bunlar müslüman değilde sizlermi müslümansınız.şaşarım aklınıza.kuranı kerimi okumadan yazanın vay haline.peygamberimiz.son veda haccında gadiri hum da.hz alinin elini kaldırarak ne demiş.ben kimin mevlası isem alide onun mevlasıdır.aliyi kim severse beni sevmiştir.aliye kim düşman olmuşsa bana düşman olmuştur.bana düşman olanda allaha düşman olmuştur.pekiii sorarım sizlere .hz dediğiniz bazı zaatları açıklayayı.hz ali ile savaşanlar.muavviye ayşe.sizlerin hz dediiniz muavviye.kim ebu süfyanın oğlu.ebu süfyan kim islam düşman orduları komutanı.muavviye yi kim vali yaptı ? halife osman.ilk 3 halife nin nedense atadıkları valiler.ehlibeyti hep katlettiler.katillerine lanet olsun.gelelim alevilerin neden camiye gitmedikleri.türkiyede muavviye geleneği ile yürütülüyor camiler.o yüzden camiye gitmez aleviler.islam diye övünen sudi ler milyarlarca dolar israile yardım edip filistini bombalarken masumları katlederken.sesiniz.çıkmaz.lafa da gelince hepiniz müslümansınız.madam allahı kuranı kerimi hz peygamberi ve ehlibeytini çok seviyorsunuz.neden türkiyede camilerde namaz da kunut duası okunmaz.tabiki okun maz sizin ilk 3 halife ve muavviye geleneğiniz var. ama peygamberimiz ve ehlibeyti daima kunuta durulardı namazlarda.neden koskoca iran da 1 tek camii yok hep külliye var.acaba bizim ülkemi sadece müslüman iran müslüman değilmi.allah rızası için kuarnı kerimi anlayarak okuyup öyle yazın ve kimsenin hakkında bilmişlik taslamayın.yeter.1400 yıldır hiç sünni katliamı duydunuzmu .yok.duyamazsınız.1 kerbela.2 ayrı ayrı 11 ehlibeyt imamları.etti toplam 14.15 dersim.16 maraş.17 çorum.18.sivas.19 gazi.sizlere sorarım kadın çoçcuk yaşlı demeden.ve 80 yaşında kör bir kadının alevi diye gözlerini maraşta oyan zihniyet sizce nedir.daha fazla yazamayacağım.herkes kalbine göre müslümandır bence.

  • 26.1
   HALİL says:

   AYNEN KATILIYORUM SANA KARDEŞİM YÜREĞİNE SAĞLIK

  • 26.2
   Bora says:

   Canali kardeşim ağzına sağlık, keşke sünni kardeşlerimizde sendeki araştırma hevesinin 10 da 1 ne sahip olsalardı. o zaman alevileri kendilerine kötü gösteren büyüklerine, Resulullah ın da buyurduğu üzere” Bir yerde bir yanlış görürseniz elinizle düzeltiniz ” hadisi ni hatırlayarak müdahale ederlerdi. Belki o zaman öteki diye birşey biri de olmazdı…

  • 26.3
   ferman says:

   sen şimdi burada 3 halife emevi cedeli yapıp durmuşsun. tipilk safevi şisası mantığı. sen kaynaklarını araştırdın mı hiç? caferi sadık masum imam hesapta. ama ilk tefsir cabir el cufiden, hadis kitabu kuleyniden… ve bir çoğu çarpıtmayla dolu.
   kunut yok demişsin. ya cahilsin ya da dininin gereğini yapıyorsun, yani takiyye. Allah size akıl fikir versin. çünkü cafei sadıkla yakından uzaktan alakanız yok. size bunlar bizim masum imamlardan geldi denilen eserlerin hiçbiri onlara ait değil, takiyye yapmayıy bıraksın o talkit mercileriniz.

 27. 27
  KORKMAZ says:

  Allah’ın (c.c.) kılıcı Hz. (r.a.) bir savaş esnasında düşmanı olan bir yiğidi yere yıkıp öldürmek üzereyken, düşmanı Hz. Ali’nin (r.a.) yüzüne tükürdü. Bunun üzerine Hz. Ali düşmanını bırakarak ayağa kalktı.

  “Yürü git seni öldürmekten vazgeçtim, serbestsin.” dedi.

  Savaşçı bu duruma şaştı.

  – “Beni alt edip öldürmek üzereyken neden vazgeçtin. Seni ne alıkoydu? diye sordu.

  Hz. Ali (r.a.) cevap verip şöyle dedi:

  – “Ben seninle Allah (c.c.) yolunca ve Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için savaşıyordum ve onun için seni öldürecektim. Sen yüzüme tükürünce kinlendim, sana kızdım; eğer o an öldürseydim sana kızgınlığımdan bunu yapmış olacaktım. Yani seni Allah (c.c.) rızası için değil de kendi nefsim için öldürmüş olacaktım. Bu yüzden seni serbest bıraktım.”

  Bunu duyan adam, bu büyük asalet ve incelik karşısında iman ederek müslümanlar safına katıldı.

  sünniler dediğin toplum böyle bir dinin mensubunun büyüklerinin mümessilidir.unutmayın. o katliamların arkasına sığınmayalım lütfen
  onları yapanlar her halükarda hesap verecektir.
  müslümanlıkla alakası olamaz o kişilerin
  çünkü ne buyruldu “bir insanı katleden tüm insanlığı katletmiş gibidir.”
  vesselam

  allah kuran’da namazın tarifini vermemiş diyorsun eyy kardeşim
  kuranda uçak icat edileceği yazıyor ama tarifi verilmemiş demek kadar aciz bir sualdir. Helak olan kavimler dahil tüm kavimlere peygamberler neden gönderildi onlara bilmediklerini bildirmek için öğretmek için allah c.c insanlara emirlerini yasaklarını bu yüzden kuran ve peygamberler ile bildirdi. Kuranda namaz ile ilgil çok ayet var , birde benim mantığım şunu almıyor benim aciz zekam diyorki dünyada bitkiler var hayvanlar var herşey senin için peki ya sen ne içinsin bunu sormadan edemiyorum sorduğunda nereye varıyorsun düşündün mü

  varsa birşey kardeşim mail adresimden yazışabiliriz selamlar olsun

  • 27.1
   A says:

   merhaba arkadaşlar,
   merak ettiğim konu neden hep hz Aliyi ön planda tuttuğunuzdur.
   tamam hz Ali bizim için de büyük zat ama peygamber efendimiz varken sizin için varsa yoksa Hz Ali. çocuklarınızın ismi bile Ali neden Muhammet değil?. çocuklarınızın ismine tabiki karışamam ama ağzınıza peygamber efendimizin adını almaktan korkuyorsunuz. dinimiz Hz Muhammetin dini diyomuyorsunuz. cevap bekliyorum, teşekkürler …

   • canpolat says:

    Öncelikle suizanda bulunmayınız. Çocuklarımızın isimleri arasında Peygamberimizin (as) mübarek isimleri de vardır: Muhammed, Mehmet, Ahmet…
    İmam Ali’yi (as) ön plana almamızın sebebi Peygamberimizin bize böyle emretmesidir. Peygamberimizin kendisinden sonra İmam Ali’ye uymamız, onu takip etmemiz konusunda bize sözler buyurmuştur. Biz de bu emrin gereğini yerine getiriyoruz.
    Hz Muhammed’in (saa) adını ağzımıza almaktan korkutuğumuz düşüncesine neden nasıl kapıldınız bilmem ama böyle bir şey mümkün değil. Hz Muhammed’in (saa) isminden biz niye korkalım, korkacak biri varsa onlar Emevilere uyarak Ehlibeyt’in hakkını gaspedenleri, yeziti, muaviyeyi ve diğerlerini, yüceltenlerdir.
    Hz Muhammed (saa) İSlam dinini Peygamberidir, vahiy ona gelmiştir. Ondan sonrada İmam Ali velayet makamındadır, yani dini tebliğ edicisi Peygamberimiz (saa), hidayet edicisi, açıklayıcısı Hz İmam Ali’dir(as).
    Bence kulaktan dolma, ezberden düşünce beyan etmeden önce keşke sitemizi inceleseydiniz ya da temel kitaplarımıza baksaydınız. Hangi kitabımızda, nerede bizim Hz Muhammed’den (as) korktuğumuz yazıyor? Nerede bizim İmam Ali’yi Hz Muhammed’den (saa) üstün kabul ettiğimiz yazıyor?

    • a says:

     cevabınız için teşekkürler,
     açıkçası hakkınızda (dini inanç ve yaşam tarzı) fazla bir bilgim yok. dini yorumlamanız şekline birşey diyemem ama bugüne kadar yani bu yaşıma kadar (33) hakkınızda söylenenleri bildim. yani Hz Ali’yi peygamber olarak görmenizdir (bize söylenen). nerde bir dernek başkanınızı görsem hemen Hz Ali’yi anıyor. Hz Muhammet ikinci planda gibi. demek istediğim Peygamberimizin isminden çok Hz Ali’yi zikrediyorsunuz. sitenizdeki bazıkonu başlıklarını inceledim ama bir çok konuda Hz Ali’nin anlayışına göre …. (sitenizde bile peygamberimiz hayatı yok) ama sitenizde kategori/alevi-bilgileri kısmında Hz Ali’yi tanıyalım diye bir başlık var.(http://www.alevisesi.com/hz-ali-asi-taniyalim.html)
     Benim nacizane görüşüm Hz Aliden çok peygamberimizi ön planda tutarsanız bu kadar çok tepki çekmezsiniz.
     ayrıca neden Hz Ali resmi (!). resmetmeye gerek var mı? bide büstünü yapalım putlaştıralım gerek yok bence.

     (benim çevremin söylediği -tabi okumadan ve araştırmadan- aleviler Hz Ali’yi peygamber olarak görürler diye, sizden ricam lütfen bu tabuyu yıkın. inancınızı nasıl yaşadığınızda değilim)

     ilgili arkadaşa tekrar teşekkürler ….

     • canpolat says:

      İmam Ali’yi neden çokça zikrettiğimizi izah etmiştim bu konuya tekrar girmeye gerek yok. Bizim İmam Ali sevgimiz Hz Muhammed (saa) sevgimiz demektir. Eğer tam anlamıyla inançlarımızı tanısanız bu düşüncelerinizin boşa çıktığını görürsünüz. Mesela Kevser yayınlarından çıkmış olan Ehlibeyt inançları kitapları vardır. Onlardan bir tane edinip Alevilerin (şiilerin) inançlarının ve ibadet esaslarının ne olduğunu okursanız sanırım yanılgılarınızı gidermiş olursunuz.
      Bizim kimseye bir şey anlatmak gibi bir zorunluluğumuz yok, kabul ettirmek gibi bir zorunluluğumuz hiç yok. O yüzden başkalarının bizim hakkımızdaki hakısz zanlarıyla pek ilgilenmiyoruz, iftiralar yüzyıllardır atılıyor. İlgilenmiyoruz.
      İmam Ali’ye dahi Allah’ı inkar ettiği, namaz kılmadığı gibi iftiralar atanlar olmuşken onu takip edenlerin de birtakım iftiralara maruz kalmaları normaldir.
      Kimse çıkıp bu resimlerle ilgili olarak bu İmam Ali’nin zatıdır, demez. Diyemez. Elbetteki resimler temsilidir. Bir aşkın, sevdanın ürünüdür.. Resimleri büstlerle yani putlara benzetmeniz çok talihsiz bir mantık sizin açınızdan. Bunu bu ana kadar bilgilenmemiş oluşunuza veriyorum. Peygamberimizin ya da Ehlibeyt imamlarının (as) temsili resimlerini çizmek konusunda müçtehitlerimizin olumsuz fetvaları yoktur. O yüzden bir sakıncası da yoktur. Üstelik siz gerçekten de Ehlibeyt’e âşık olsanız, sevdalansanız, velayeti tanısanız o zaman anlarsınız bu resimlerin neden var olduğunu.
      Neyse size birkaç kitap tavsiyesi, inşallah Ehlibeyt yoluyla hidayet olursunuz:
      1. Muhammed Ticani Külliyatı
      2. Peşaver Geceleri
      3. Ehlibeyt ve Elisünnet Ekolleri

   • Bora says:

    Alevilikte üçleme diye bir şey var sevgili arkadaşım bu her perşembe cemde defalarca tekrarlanır. üçleme şöyledir. ALLAH-MUHAMMED- ALİ sence genlerine bu üçlemeyi kazıyan bir toplum nasıl olurda hep Hz Ali der ! Alevi toplumu sırayı bilir. fakat onların Hz Ali diye ısrarcı takıldıklarını söyleyen ve alevileri o noktaya çekmeye çalışan,sünni mezhebindenim diye geçinen bazı kendini bilmezlerdir.

 28. 28
  deniz says:

  selam kardeşlerim bakın bende bir tuncelliyim sizin yazdığınız yorumların çoğuna katılmıyorum ben 7 yaşındayken annem beni kuranı kerim öğrenmem için camiye gönderdi ve herzaman derdiki oğlum namaz ve kuranı kerim bizim ve bunlara sahipçıkalım madem namaza inanmıyorsun ozaman 12 imamlarada inanma cemevindeki 12 dedelere inan allahın şehit”i hz ali camide namazda öldürülecek sen kalkıp namaz neymiş diyeceksin böyle düşünenlere sadece gülüyorum allah ıslah etsin diyorum ve özellikle belirtiyorum ataistlerin aleviyim diyip yorum yapmalarındanda ayrıca nefret ediyorum

 29. 29
  ali says:

  arkadaşlar HZ.ALİ nin bir sözü vardır allahım beninm dinimi kimsenin dininden daha üstün yapma demiş ha hiçkimsenin dininde benim dinimden üstün olmasın demiş yani bütün dinlerin eşit olmasını ve hiç birinin diğerinde daha üstün olduğunu görmesinler istemiş şimdi şimdi arkadaşlar siz niye alevilerle uğraşiyorsunuz ki niye alevilerin dinini açıklıyorsunuz siz gidin önce sizin dinin anlamını öğrenin zaten siz kendi dinizin anlamını biliyor olsaydınız alevilerin dinine böyle saygısızlık yapmazdınız ki alevilerde bir söz vardır ve alevilerin temiz kalpli oılduğunu anlatan bu söz KILMIN LE DİNO ALLA YĞINO ama sizin gözünüzü büyükleriniz korkutmuş diyorum sadece…

 30. 30
  mehmet yıldırım says:

  s.a. arkadaşlar imam ali’siz alevilik olursa ancak anadoluda osmanlının dayattığı alevilik olur bektaşiliği ve eski türk inançlarını harmanlayıp alevilik olarak bizim mazlum halkımıza yutturmuşlar senelerce bizlere ibadet diye hurafeleri anlatmışlar eğer ehli beyt yolundaysan onların emrinde olman lazım ben bizzat şahit oldum kaç tane alevi kardeşimle bu konuları konuşunca akla mantığa aykırı gelmediği için hemen benim sunduğum ehli beyt gerçeklerini anında kabul ediyorlar neden mi sloganlaşmış içi boş kelimeler değil içi dolu belli bir tarihi, dini ve siyasi dayanakları var da ondan hak geldi batıl zail oldu batıl zaten yok olmaya mahkumdur malım ve canım ehli beyte feda olsun

 31. 31
  RIZA says:

  SEVGILI CANLAR INSANIN ALLAHLA ILISKISI EN YAKIN OLDUGU ZAMAN NAMAZDIR NAMAZ ALLAHLA IRTIBAT DEMEKDIR KIMKI DER NAMAZ YOK O VAKIT DERKI ALLAH YOK YANI IRTIBAT KOPUYOR TABI NAMAZ NEDIR BU COK ONEMLI 5 VAKIT NAMAZ VE BUTUN DUALAR YALVARISLAR HEPSI NAMAZDIR NAMAZ ALLAHLA KONUSMAKDIR

 32. 32
  Anonim says:

  Çalab gönüle baktı
  Gönül Çalab’ın tahtı
  Kim bir gönül yıkar ise,
  İki cihan bedbahtı

 33. 33
  Mustafa says:

  BİR GÖNÜL YIKTIN İSE…….!!! BİR GÖNÜL YIKTIN İSE…!!! bir gönül yıktın ise…..!!! Namaz’ın sırrı…! Hz.Ali’i Resullullah’ın kendisine verdiği sırrı emin bir insan olduğu için kimseye söylemedi. Ama içi içine sığmadı gitti kuru bir kuyuya söyledi kuyudan sular taştı yemyeşil sazlık oldu derler…

 34. 34
  Mustafa says:

  Burada bazı iyi niyetli ve doğruyu arayan arkadaşları hissettim…sadece onlara yazıyorum…diğer hasedlere ve kötü laf sahiplerine değil zaten onlar anlamayacaklardır gönül işi değilmidir namaz…aklıma Resulullah’ın “Bilmiyorlar bilselerdi yapmazlardı ” anlamına gelen bir sözü olduğu söylenir o geldi.. kendisine Taif’te taş atanları affetmesi için dua etmiş sanırım…araştırısınız yanlışım varsa düzeltirsiniz…Şimdi asıl konuya gelelim…Dünya’da altı milyar civarı insan var ve bunlar ellerini yüzlerini yıkıyorlar peki abdest almış oluyorlar mı ? Demekki suyla ıslanarak abdest alınmış ounmuyor.. Bazıları imparatorlarının önünde hala yere kapanıyor secde etmiş oluyor mu ? “Bakara suresi 177. ayetin başlangıcı şekle önem verenleri uyarmamış mı yoksa ben anlamıyor muyum..!!! Namaz nedir diye sorsam ? Bana öğretin desem ? .AK SAKALLI PİR KOCA…! İSTERSEN GİT BİN HACCA BİR GÖNÜL YIKTIN İSE BU KILDIĞIN NAMAZ DEĞİL YETMİŞİKİ MİLLET DAHİ ELİN YÜZÜN YUMAZ DEĞİL..Müslümanlar zemane yatlı oldu
  Helal yenmez haram kıymetli oldu

  Okuyan kur’ana kulak tutulmaz
  Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu

  Haram ile hamir tuttu cihanı
  Fesat işler eden hürmetli oldu

  Kime kim Hak’tan haber verirsen
  Bakar başın sallar hüccetli oldu

  Sağrıt üstat ile arbede çalar
  Oğul ata ile izzetli oldu

  Fakirler miskinlikten çekti elin
  Gönüller yıkıban hetbetli oldu

  Peygamber yerine geçen hocalar
  Bu halkın başına zahmetli oldu

  Tutulmaz oldu peygamber hadisi
  Halayık cümle Hak’tan utlu oldu

  Yunus gel aşık isen tövbe eyle
  Nasuh’a tövbe ucu kutlu oldu. .

 35. 35
  erdogan says:

  ben arap alevisiyim peki bizim namazimiz bizim allaha ibadetimizi yazsaniza dunyanin butun kaynaklarini arastirin ama Hz ali ve ari nin sirrini bizlerden baska kimse bilmezz ve peygamberin amcasinin oglu,hasan ,husyin gibi oglu,hz zeynep gibi esi, cift basli kilici, hamza gibi amcasi olan HZ ALI neden kuranin hicbi yerinde yoktur!!! kuranin ceyregi hz ali diger ceyregi dusmanlarini yani 9 fesatcilari ve yarisi bizler vs yazmistir bunlari bana aciklayacak birisi varsa e mail beatbox_2011@hotmail.com

 36. 36
  burak says:

  arap alevilerinin hz.ali ye taptığı doğrumudur

  • 36.1
   canpolat says:

   İftiradan başka bir şey değil. Arap Alevileri, Nusayriler ne dersen de onlar da İmam Ali’nin velayetine inanmış Şiilerdir. Ehli velayetten. Gulat değildirler. Bu tür şeylere inanmayın kardeş. Bunlar iftiradır. Arap Alevileri İmam Ali’nin ilahlığına değil Allah’ın velisi, imamı olduğuna inanırlar.

   • Ehl-i Sünnet says:

    Hz Ali onun imamıysa Hz Muhammedde habibiydi,Hz Ali ,Hz Muhammedin yolundan giderdi çünkü onun yolu Allahın yoluydu ama siz kendinizce bir yol çizmişsiniz ve adınızı alevi koymuşsunuz ne yaptığınızın mantığı var nede tutulur yanı…

    • canpolat says:

     Önce okuduğunu anla sonra yaz.
     Bizim Peygamberimiz bellidir imamımız bellidir. Çok şükür kime uyduğumuz da bellidir. Allah’ın emri ortadadır. Sizin gibi Emevi uydurmalarına uymuyoruz.

 37. 37
  burak says:

  şii veya alevi devlet ve örgütlere baktığında hepsi amerika ve israil düşmanı bu yüzden iftira atio olabilirler tv izliodum allta türkçesini veriodu bir Allah bir suriye bir esad diolarda yani ali die bişey duymadım ama herkes öyle dio(sunniler) du dedim bi sorim insanın aklına kurt düşioda de bir wikipedi bir baksan iyi olur dedikleri beni çok üzdü

 38. 38
  iman says:

  Ben ne aleviyim ne suuniyim nede hanifiyim Elhamdulillah MÜslümanım.Ben dinde bölünmüşlüğe karşıyım vede oyle olmalı bir müzlüman. Herkes kafasına göre din yaşıyor. Bu devir fitne devri olmuş. Benim kafamda tek bir soru var NASIL İBADET ETMELİYİZ? ben bir1 senediir bu konu hakkında düşünüyorum ve delirmek üzereyim. 20 yaşındaym. LA ilahe illallah Muhammeden resulullah deriö. Ve bütün peygamberlere inanırım. onlarda bizim gibi insan ama dosdoğru müslümanlar. Peki Soruyorum Dinimiz göreceli bir kavram deil. Sadece Kurandan bana söyleyerek NAsıl İBADET yApaCAGIZ? ALLAH RIZASI İÇİN DÜŞÜNEMİYORM ARTIK….

 39. 39
  Ehl-i Sünnet says:

  Allah (cc) iki kesimi helak edecektir..,birincisi Hz. Aliye inanmayanları, ikinciside ,aşırı derece inananları…aleviler ikinci kısıma giriyor.onlar kendilerince Hz.Ebubekiri,Hz.Osmanı,Hz,Ömeri,Hz Ayşeyi lanetlemişler kendileri ne olduklarını sanıyorsa,halbuki çok düz bir mantık var sunniler Hz Aliyi zaten severler sayarlar çünkü Hz Muhammedin yolunda gitmiştir ona inanmış ve şefaat getirmiştir onun dediklerini yapmıştır,ama bu aleviler Hz Aliyi güya kendilerine allah yapmışlar güya yaradan o onun içindeki güç allahmış yahu Hz ali sizin bu saçmalıklarınızı hayatta olup görseydi sizi kılıçtan geçirirdi münafıklar sizi.siz kimsinizde peygamberleri lanetliyorsunuz siz kimsinizde sadece kendinizi ehlibeyt sanıyorsunuz allah sizi kahretsin,edecektirde…Eşşedünla İlahe İllallah ve Eşşedünla Muhameden Abduhu ve Resuluhü…

  • 39.1
   Emrullah says:

   Hopps ağır gel arkadaş ! Aleviler kimseyi lanetlemez. Hem peygamber dediklerin de Hz Ebubekir, Hz Ömer ve Hz Osman mı ? Yine güldürdünüz beni bu kara cahilliğinizle 🙂 Az biraz kitap okuda Hz Ebubekir, Hz Ömer Ve Hz Osman ın Halife olduğunu öğren. Alevilere onu bunu lanetliyorlar diyorsun ( ki öyle bişey yok ) ama Alevilere Allah sizi kahderecek diye beddua ettmekten geri durmuyorsun. Söyleyecek söz bulamıyorum sana. Rabbim ıslah etsin seni umarım doğru yolu bulursun…

   • canpolat says:

    Lanet Allah’ın ve Peygamberin sünnetidir. Kuranda lanetle ilgili birçok ayet vardır. Mübahale ayetinde lanetleşmeden bahsedilir.
    Allah zalimlere, gasiplere, Ehlibeyt düşmanlarına lanet etsin.

    • Ehl-i Sünnet says:

     sen kendini hangi konuda söz sahibi hissediyosun siz kimsinizde birilerini lanetliyorsunuz lanetlenenler belli israiloğulları siz haddinizi bilin allahın ve peygamberin işine karışmayın…

     • canpolat says:

      Günümüzde emperyalizmin kucağına oturan sözde müslümanları, tarihte Emevi saltanatı gibi saltanatların saray alimliğini üstlenmiş olanların ve zihniyetlerinin takipçilerini lanetliyorum. Hak etmediği halde Peygamberin emrine uymayıp İslam’ı karanlıklara sürükleyen gasip hükümdarları lanetliyorum.
      Ezberden yazıyorsunu yok İslam’da lanet yokmuşmuş. Hadi oradan! İslam’da ne kadar tevella varsa rahmet varsa o kadar da teberra var lanet var.

   • Ehl-i Sünnet says:

    Okuduğunu anlamama gibi bi sorunun mu var yoksa bildiklerin mi sınırlı anlayamadım ama işin özü siz farklı farklı anlayışlar gösterir birbirinizi yalancı çıkarırsınız..peygamberide aklınızca lanetlersiniz,halifeleride..şuursuzlukta sınırınız yok.hepsi değil aralarında 5 vakit namazını kılan ve gerçekleri öğrenip doğru yolu bulan alevi tanıdıklarımda var onları ayırarak konuşuyorum aleviler müslüman değiller özellikle nusayri alevileri için konuşuyorum onların yahudilerden hiçbir farkı yok…araştırdım ve gözlemledim…

    • canpolat says:

     Yine hakkımızda zanda bulundun. Ve bu konuda da şikİâyetçiyim haberin olsun tabi din günüze inanıyorsan. Peygambere lanet etmek İmam Ali’ye lanet etmekle aynıdır. Bu da Emevilerin sünnetidir. Şimdi Emevi halifelerine hazret diyenler kimse çıksın onlar hesabını düşünsün.
     Nusayriler Emevi saltanatının takipçilerinden daha fazla İslamdırlar müslümandırlar. İmam Ali’ye küfreden Emeviler ile İmam Ali Hayber’i fethettiği için kuduran yahudiler aynıdır. Günümüzde zihniyetleri de aynıdır.
     Ehlibeyt’in velayetine inanmayanın necat gibi bir ümidi olmasın. Sen bekle hesap günü göreceğiz kim yahudi kim müslüman

 40. 40
  xsla says:

  elhamdulilleh aleviyim …bundan gurur duyuyorum

 41. 41
  burak says:

  Alevilikte kin yoktur çünki islamda kin yoktur bunu bil.ama sen kindar bir insansın bu ortada.Bizlerin hz.ali sevgisi peygamberimizle alakalıdır.bizler peygamberimizi sevdiğimiz için hz.ali yi severiz.Peygamberimiz ehli beyti emanet ediyorum dediği zaman bu vasiyet tutulmadı işte bu yüzden.senin dediklerin insanların başa getirdıkleri valiler, komutanlar ehli beyti katletti.sonradan ehli beyte namazlarda küfretmeye başladı.dediğin insanlar hayatlarının tamamını Allaha adamadılar.hakta bir tanesi hz.fatımanın oğlunun katilıdir.Ama ehli beyt peygamber ahlakının en büyük meyvesidir.şimdi bizim sana battığımız seyi sölermisin ağzını bozmadan

  • 41.1
   Ehl-i Sünnet says:

   cevaplarım tabi ağız bozacak bişey yok herşey ortada.peygamber efendimiz ehlibeyti ve sünnetimi emanet ediyorum dedi,peki size camiye girmemeyi kim emretti,geçmişte olduğunu söylediğin şeyleri sizin inandığınız hocalarınız uyduruyor ve saptırıyor bunları peygamber efendimiz bilemezmiydi,göremez miydi yani kandırıldı mı? onu yüzü hürmetine dünya yaratıldı ve o eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı bu Hz ebubekir olurdu demiş bunu niye söylemiş peki sizler Hz Aliyi kullanarak kendinizce şeyler uydurmuşssunuz ama Hz Ali bizler gibi yani Hz muhammedin ümmeti gibi namaz kılardı camiye giderdi ayrıca bizler ilk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlere inanır ve severiz onları lanetlemek bizim haddimiz değildir hele sizin hiç değildir…

   • canpolat says:

    Siz yolunuzu hak mı sanıyorsunuz? Adını Ehlisunnet koymakla gerçekten Peygamberin sunnetine mi uyduğunu sanıyorsun? Emevi’nin sunneti, osmanın sunneti bekirin ömerin sunneti ne ararsan var ama sizde bir tek Peygamberin sunneti yok.
    Peygamberimiz hiçbir yerde kendisinden sonra bekiri ömeri osmanı tayin etmedi onlar hakkındaki tüm fazilet bildiren hadisleri emeviler uydurdu siz de emevi islamına uymaya devam edin. Hiç araştırmadan soruşturmadan at gözlüklerinizi çıkarıp da bakın

    • Ehl-i Sünnet says:

     Bizim yolumuz Hz Muhammedin yolu ve sen onun yolundan başka yoldasın çünkü kendinizce uydurduğunuz şeylere inanıyorsunuz.camiye gitmez,5 vakit namaz olmaz dersiniz.Biz Ehl-i sünnet olarak Hz muhammedin yolundayız…

     • canpolat says:

      Yine zanda bulunuyorsun ve yine sana din gününü hatırlatırım. Sen benim namaz kılıp kılmadığımı nereden biliyorsun? Müneccimlik mi var sende?
      Ben sizin kimin sünnetini uyguladığınızı iyi bilirim. Bana masal anlatma!

     • ......... says:

      alevileri eleştirmek sana mı kaldı? herkes mezhebini özgürce yaşasın!!!! sen sünnisin ve eleştiriyorsun; ben aleviyim ve eleştirsem emin ol sünnilikten vazgeçersin………………….

 42. 42
  burak says:

  Peygamberimiz diyorki ey Ali senin ile benim bağım musa ile harunun bağıdır fakat ben son peygamberim diyor aramızda tek fark budur.Senin derdin namaza gitmememiz mi Allah sana vahiy mi gönderdi git şu alevilerden hesap sor die biz ancak Allaha hesap veririz.Ve sana soruyorum ehli beyti özellikle ilk 3 imamı katledenleri o koltuğa getirenler kimdir ha ama peygamberimize yardımları dokunmuştur eyvallah ama peygamber öldükten hz.ali cenazesine ilgilenmiştir bana diyebilir misin peygamberimiz öldükten hz.aliye ve diğer peygamber çevresine danışıptamı halife yaptığını söyliyebilir misin ama hz.ali biat etmiştir çünki o iktidar hırsı yoktu ve peygamberimiz ali sen kabesin sen insanlara gitme insanlar sana gelsin demiştir zaten işler karışınca diolar gel ali bizi kurtar

  • 42.1
   Ehl-i Sünnet says:

   Çok Bİldiğini sanıyorsun ama sadece yanılmaktasın.Ozaman şunuda benden öğren ve araştır…Hz Muhammed eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Hz Ebubekir olurdu demiştir…Bunuda iyi araştır ve öğren.

   • canpolat says:

    emin misin?
    Eğer sunni kaynaklar dahil hiçbirinde böyle bir iddia yoksa ne yapacaksın?
    Git önce sunni kaynaklarına bak. İddianın sunni kaynaklarda dahi yeri yok. bugüne kadar kimse böyle bir iddiada bulunmadı.

    • Ehl-i Sünnet says:

     Hz. Ebû Bekir, Hira dagindan dönen Hz. Muhammed ile karsilastiginda, Rasûlullah (s.a.s.) ona, “Allah’in elçisi” oldugunu söyleyip “Yaratan Rabbinin adiyla oku” (el-Alâk, 96/1) diye baslayan âyetleri bildirdigi zaman hemen ona: “Allah’in birligine ve senin O’nun rasûlü olduguna iman ettim” demistir. Hz. Hatice’den sonra Rasûlullah’a ilk iman eden odur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Islâm’i tebliginin ilk zamanlarinda kiminle konustuysa en azindan bir tereddüt görmüs, ancak Ebû Bekir seksiz ve tereddütsüz bir sekilde kabul etmistir. Hatta Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bütün insanlarin imani bir kefeye, Ebû Bekir’in ki bir kefeye konsa, onun imani agir basardi ” diye lâtif bir benzetme de yapmistir. Mü’min Ebû Bekir, hayatinin sonuna kadar tüm varligini Islâm’a adamis, bütün hayirli islerde en basta gelmistir

     • canpolat says:

      Bak nasıl da saptıyrıyorsun? Ben sana ne dedim sen ne yazdın! Sunni kaynaklardan hangisinde benden sonra peygamber gelseydi bu bekir olurdu yazıyor? Önce git bunu öğren sona gel. Bulamazsın çünkü hiçbirinde böyle bir şey yok. Sunni kaynaklar 1. halife bkir olmasına rağmen bu kişinin ömer olduğunu yazarlar. Tabi bu gibi rivayetlerin hepsi Ehlibeyt’e karşı emevilerce uyduruldu.
      Hakkı olmadığı halde hilafet makamını gaspetti bunlar. Fedeği gaspetti bundan sonra gelen diğeri peygambere saçmalıyorsun bile dedi. Ehlibeyt’e zulmettiler, Hz Fatıma’yı ve çocuğunu şehit ettiler. Sen hâlâ bu zalimleri ve gasipleri mi savunuyorsun?
      İmam Ali as hakkında ne kadar sahih hadis varsa bunun benzeri bu 3 gasip hakkında uydurulmuştur. o yüzden bu yazdığın uydurma rivayetlere itimatımız yok. Git bunları cuhela takımına yutturmaya çalış!

      Allah bizi velayetten ayırmasın

     • canpolat says:

      Bu arada çok güzel “kopyala-yapıştır” yapıyorsun!!!

     • Ehl-i Sünnet says:

      canbolat…kopyalamadanda yapıştırsam senin anlamanı beklemiyorum zaten…sen kimsinki Hz Ebubekiri anlayacaksın.asıl senin ileri gelenlerinin uydurduğu şeylere inanıyorsun.Hz Ali ilk halife olacaktı neden olmadı ozaman okadar korkusuzdu allahın aslanıydı o bunu yapamadıda siz mi hakkını savunuyosunuz yahu siz neyin peşindesiniz siz sadece bir hayal dünyasındasınız..senin araştırdığın ve bildiğin herşeyin kimler tarafından uydurulduğu bile bilinmiyor.Git bi sıffın savaşını araştır gerçi at gözlüğünü çıkartamazsın sen…

     • canpolat says:

      Biz velayeti saf hilafetle var bilmiyoruz ki senin gibi düşünelim. Biz Peygamberimizi ve Ehlibeyt’ini senin gibi saf tarihi kişilik olarak değil uhrevi ve dünyevi lider olarak bakıyoruz, var oluş sebebimiz alemlerin yaratılma amacı… Tabi senden bu aşamada bu derinliği anlamanı beklemiyorum. Sizin kaynaklrına göre Peygamber günah işlemese de hata yapabilen, nebi olduğunu 40 yaşına kadar bilmeyen birisi, okuma yazması olmayan birisi. Zaman zaman Kuran ayetlerini unutan, zaman zaman dünyevi meselelerde yanılan birisi.
      İşte senin bizi bu mantıkla bu emevi kaynaklarıyla anlaman mümkün değil. ömer hakkında uydurulan hadisi bekir diye burada aktarıyorsun sonra sıkılmadan hâlâ aynı şeyde diretiyorsun.

      Kaç tane Şii kaynağını ya acaba doğru olabilir mi söyledikleri diye okudun? Bunun cevabını sen bilirsin. Ama ben de tahmin edebiliyorum. Neyse biz sizin teori ve pratiğinizi de biliyoruz bizimkini de, çok şükür hangi teori ve pratiğin Kuranî ve Nebevî sünnete uygun olduğunu da biliyoruz.
      Git dinini yaşa, Allah seni ömerle yere koysun!

     • Ehl-i Sünnet says:

      Siz aklınızca doğrusunu biliyorsunuz dimi.bizler ademle havva zamanında gökyüzünde Hz muhammedin adının yazdığını ve taa ozamandan Hz Muhammedin geleceğinin müjdelendiğinide biliyoruz.Şii kaynaklarını okudum sizin gibi zındıkları gördükçe bunlar neyin peşinde diye okudum ama gerçekten allah ıslah etsin demekten başka bi durum oluşmadı benle.sizler kuranı okuyup kendilerinin uydurduğu şeylere inanan tek varlıklarsınız.reenkarnasyonada inanırsınız 😀 Bizlerin ve dünyadaki tüm ehl-i sünnetlerinde yaptığı Hz Muhammedin yolundan gitmek onun sünnetini yapmak ve kuran-ı kerimin emrettiklerine uymak.sizlerin nerden geldiği belli olmayan hurafelere ve Hz Aliyi ilah yapışlarınız hatta Allah olarak görmeniz bile sizin ne kadar cahil ve zavallı olduğunuzun kanıtı.sizin dini bilgileriniz hurafelere dayalı bizimkiler kurana ve sünnete…

     • canpolat says:

      İmam Ali’ye(as) ilahlık atfedene Allah lanet etsin. Bize böyle bir iftirada bulunana da Allah lanet etsin. Bizim hangi kitabımızda İmam Ali için (haşa) Allah’tır yazıyor?
      Allah seni emevilerle ayı yere koysun. Zira onların sünneti üzeresin.
      Cehaletin kimde olduğu belli: Emeviler ömer için uydurdukları hadisi gelip burada bekir için söyleyen sen değil misin? Üstelik bu durumu açığa vurduktan sonra da bu konuyla ilgili tek bir şey yazmayan da sensin.
      İşte uydurulan rivayetler altına ezileceksiniz, bu uydurmalar gözlerinizi kör etmiş. Artık bu emevi uydurmalarından ve sahte emevi dininden kurtulmanız gerekiyor.
      Peygamberimizin (saa) gerçek sünneti, İslam’ın gerçek manası Ehlibeyt’in yanındadır. Emevinin uydurmalarına inanıp gasip hükümdarların peşine gitmeye devam ederseniz sonunuz necat olmaz.
      Ama bunlarıkavrayacak değilsiniz. Çünkü kafanızdakine inanıyor gayrisini dinlemiyorsunuz bile.
      Bizim kaynaklarımızı ne kadar okuduğunuz İmam Ali’yi haşa Allah derecesine getirdiğimizi iddia etmenizden bellidir.
      Allah Ehlibeyt’in hakkını gaspedenlere acımasın!

   • ........ says:

    müslümanları katletmeye çalışan biri(ebubekir) peygamber olamaz.

 43. 43
  burak says:

  kuranda ehli beyt geçer bazı bölümlerinde direk bazılarında ise dolaylı peki maden ebu bekir peygamberliğe en yakındı niye kuran da geçmio.peygamberimiz vasiyetini yazacağı zaman durduranlar, yok efendim kuran en büyük vasiyettir diyip engelliyenler hilafeti kaptı.Sana bir sorum hz.ali nin kumandanlığına yürütüp kaybettiği bir savaş yoktur, lakabı konuşan kurandır ve ehli beyt kuranla ikiz demiştir peygamberimiz ve daha bissurü söz ve bunları % 99 sunnilik kbul ediyor bu sözler peygamberden sonra kimin geleceğini anlatıyor ve sana şunuda sölim hayatımda ilk defa bır suunniden peygamberimiz bize ehli beytide emanet etti bir cümle duydum darısı ehli beyte lağnet okuyan sunnilerin başına özellikle arap olanlarına

  • 43.1
   Ehl-i Sünnet says:

   Hz. Ebû Bekir hayati boyunca Rasûlullah’in yanindan ayrilmamis, çocuklugundan itibaren aralarinda büyük bir dostluk kurulmustur. Rasûlullah birçok hususlarda onun görüsünü tercih ederdi. Umûmî ve husûsî olan önemli islerde ashâbiyla müsavere eden Peygamber (s.a.s.) bazi hususlarda özellikle Ebû Bekir’e danisirdi. (Ibn Haldun, Mukaddime, 206). Araplar ona “Peygamber’in veziri” derlerdi

   • burak says:

    40 kında 50 sinde islamı kabul edenler ve daha öncesinde müslümanlara karşı günah bile işleyenler nasıl oluyorda çocukluğundan beri peygamberin öğrettikleriyle büyüyen hz.ali den üstün oluyor sana bir sorum sen sıffında olsaydın hz.ali yimi tutardın yoksa kocasının vasiyetine ihanet eden ayşe yi, kuran yaprakları mızraklarına takan muaviyeyi,yezid i ve ilk 3 halifenin izinden gidiyoruz diyen emevileri mi tutardın

    • canpolat says:

     Kardeşim klavyenin tuşlarına boşuna basıyorsun. Anlamaz, anlatamazsın. Çünkü şartlanmış. Bizim İmam Ali’ye Allah dediğimizi iddia edecek kadar kör bir zihniyete kanmış birine hiçbir şey anlatamazsın!
     İmam Ali’nin (as) velayetini inkar Bunlar Ehlibeyt’in hakkı olan hilafet makamını gaspetmekle Allah’ın emrine, İslam’ın kemaliyetine ihanet ettiler. Böylesi gasiplerin kendisi kurtulacak mı ki başkasına kurtuluş vesilesi olsun!

     • burak says:

      canpolat kardeş haklısın elbette kevsere ihanet edenler edenler, kıyametinde başlangıcınada vesile olmuştur.

     • Ehl-i Sünnet says:

      canbolat ve burak adlı bilgi ve iman yoksunları.Hz Muhammed veda hutbesinde sizlere 2 şey bırakıyorum biri Kuran diğeri Sünnetim bunlar sizi doğru yoldan ayırmayacak demiştir ama sizler bunu anlamayacak kadar zavallısınız.klavyenin tuşlarına basmak sorun değilde sizler anlayacak olsanız anlatırdımda ama anlayamazssınız sabit fikirlisiniz.allah sizleri ıslah etsin…

     • Ehl-i Sünnet says:

      Yahu yürüyün gidin melunlar bizler islamiyeti yaşıyoruz .sizler ise islamiyetin adını kullanıp yahudileşmişssiniz…Asıl gasip sizsiniz zavallı mantıgınız bile sizlere doğruyu kabullendiremiyor çünkü sizler Hz muhammedi Hz aliden sonra görürsünüz.ama şunu istemesenizde böyle.Hz ali ,Hz ebubekirden,ömerden,osmandan üstün değildi onlar gibi mübarekti hepsinin ayrı yeri ve önemi vardı hiçkimse Hz Muhammedden üstün değildir…

    • Ehl-i Sünnet says:

     Siz sıffında var mıydınızda Hz aliyi tutuyorsunuz…Hz Muhammedin sözüdür benim azhabıma küfretmeyin.sizler onun sözünü hiçe sayıp 3 halifeye söven saymayan mahluklarsınız…Hz alinin hakkını Hz Muhammedden daha fazla mı düşünüyorsunuz ondan daha mı akıllısınız o ki dünya onun yüzü hürmetine yaratılmıştır,böyle bi haksızlığa izin verirmiydi hak yenseydi onun eşine bile laf söyleyecek kadar lanetliksiniz…

     • canpolat says:

      Bu yazdıkların rumuzuna hiç yakışmadı. Ehli sunnet kaynakları da büyük orada iki emanet hadisini bizim dediğimiz gibi kabul eder: Kuran ve Ehlibeyt.

      Kuranda bir çok ayette munafıklardan bahseder. Munafık ne demek? İnanmadığı halde inandım diyen. Peki Peygamberimizin zamanında munafık yok muydu? Vardı. Allah kitabında munafıklara lanet ediyor mu? Eee! Tabi adam peygamberin zamanında yaşamış, onu görmüşse ve inanmadığı halde inandım demişse o bile göteki yıldızlara eştir öyle mi? Biz de kabul ettik.Peh! Yuh olsun böyle mantığa!
      Tarihi taberi de bizzat Peygamberimiz senin sahebe kabul ettiğin Ebu Sufyan ve Muaviye lanetileri ile bunların veledi yezit lanetisine lanet etmiştir.
      Önce Peygamberin sünnetine uyarak Muaviye ve AbuSufyan’a lanet et! Hz Fatıma’nın katiline, Usamenin ordusuna katılmayıp geri dönerek Peygamberin lanetine uğrayanlara, Peygambere ne dediğini bilmiyor kuran bize yeter diyenlere lanet et!

      Çok ilginç:
      Biz sahabe kisvesine büründürdüğünüz kimilerini sadece eleştirdiğimiz için lanetlik oluyoruz. Ama aynı sahabeniz hem başka bir sahabeye lanet ettiriyor hem de kılıçla savaşıyor ama içtihat deyip cennete koyuyorsunuz? Bu ne yaman çelişki!

      “Peygamber böyle bir haksızlığa izin verir miydi?” Böyle bir mantık yok! O halde Allah Fravun’a neden fırsat verdi, Allah yezit’e neden fırsat verdi? Allah insanları saptıracağım diyen iblise neden fırsat verdi?
      Yoksa bunlar haklı taraftı da ondan mı fırsat verdi?
      Şimdi kalkıp fravun, yezit ve iblise sakın kötü bir söz söyleme! Sen Allah’tan daha mı iyi biliyorsun?
      Ey Allah’ım! Sen bizi velayetten ayırıp türlü türlü yollarak saptırma!
      Allah, yezite, fravuna, şeytana ve tüm zalimlere, gasiplere lanet etsin.

     • Ehl-i Sünnet says:

      Bizim kaynaklarımızda Kuran ve Sünnet yazar doğrusuda budur ki doğrusu sizin dediğiniz diyelim ki bunda yanlış olan bişe yoktur ama sizin Hz Ebubekiri,Ömeri,Osmanı hiçe sayıp Hz aliyi yüceltmeniz,Hz muaviyeyi lanetlemeniz ki muaviyeki peygamberimizin yazı katibi.oğlu yezidin yaptığını kimse tasvip etmiyor o bizcede lanetlenmiştir ama sen diğer halifeleri kötüleyemezsin yani hiçkimse,Hz muaviye Hz osmanın akrabasıdır ve osman ki peygamberimiz birtek yanına osman geldiğinde oturuşunu düzeltirmiş sebebide o ki melekler bile ona haya eder demiştir ölen kızının ardından diğer kızınıda osmana vermiştir ve bir kızım daha olsa onuda osmana verirdim demiştir…Allah peygamberimizin ve halifelerin yolundan bizleri ayırmasın kuran bizim kitabımız sünnetde kılavuzumuz…

     • canpolat says:

      Tarihi Taberi acaba sizin kaynaklarınızdan değil mi?
      Orada Muaviyeye lanet edilmiyor mu? Bizzat Peygamber Muaviyeye lanet ediyorken siz onu sahabe diye göklere çıkarıyorsunuz sonra da sünnet eliyim diyorsunuz. Hangi sünnet bu, kimin sünneti?
      Gadir Humda İmam Ali Peygamberin halifesi, Allah’ın velisi, hücceti olarak ilan edildi ve biat alındı. Buna rağmen maslahatı öne sürerek Peygamberin defin işlerine katılmayanlar sakifede bekiri halife seçti. Ehlibeyt’in hakkını gaspettiler. Kusura bakmayın ama yolunuz, söyledikleriniz tarihi gerçekliklerle bağdaşmıyor.
      İmam Ali’nin fazileti ile yanyana getirmeyi bırak kıyas bile yapamazsın başkalarını.
      Ama size analtılan sahabe algısı maalesef gerçekleri görmenize mani oluyor! Bu şekilde Allah’ın emrine ve Peygamberin sunnetine karşı gelmiş oluyorsunuz. Benden söylemesi.
      Emevi uydurma hadislerini bana delil olarak yazma. Kabul etmiyorum.
      Allah’ın seni sahabenin yolundan ayırmamasını istiyorsun acaba hangi sahabenin onu da söyle bari.
      Çünkü sahabe dediklerin birbirine lanet edip birbirini kılıçla kesmiş. Sahabeler birbirine düşamnken sen sahabenin yolundan gitmeyi istiyorsun acaba hangi grup sahabe onu da belirt.

     • ........ says:

      1:ebubekir ömer osman HZ. ALİ’NİN tırnağı kadar değerli değildir.
      2:HZ MUHEMMED bizim de peygamberimizdir.
      3:KUR’AN’I KERİM’İN anlamını ne anlatmak istediğini hiçbiriniz bilmiyorsunuz.
      4:camiye gitmeyiz. cami kutsal bir yer değildir. özellikle günümüzde ticarete dökülmüş bir yapıdır. ihaleye verilip inşa ediliyor sonra bu olmamış denip yıkılıp tekrar yapılıyor.
      5:sen namaz kılıyorsan biz de kılıyoruz.
      6:sen oruç tutup içinden binbir türlü rezillik geçiriyorsun. o orucun ne anlamı kaldı.
      7:üniversitede ev sahibim emekli imamdı ama nerde kız başından tırnağına kadar süzüyordu. ki sadece o değil camiden çıkan söz de namaz kılan o heriflerin hepsi süzüyordu. kıldığınız namazın en anlamı kaldı ????????

 44. 44
  burak says:

  dün diodun ehli beytide bıraktı şimdi yok sunnet ve kuran sanki biz inkar ediyoruz tmm kardeşim sen kendi yoluna biz kendi yolumuza biz bu dünyanın şeytan yüzünü gördük ama kerbelanın maraşın çorumun sivasın ve tutulamayan vasiyetin rövanşı mahşer günü olacaktır o zaman kurtarır sizi 3 halife

  • 44.1
   Ehl-i Sünnet says:

   Bizi 4 halife kurtarır ama sizin körü körüne taptığınız halifede siz neyin kafasındasınız deyip sizi ıslah eder…Okadar (küfür yok adam ol) ki,sünnet olsun yada ehlibeyt ne farkeder Hz Muhammede inanan ve iman eden hiç kimseye küfür şirk edemezsiniz Hz alinin hakkı yenmişte sanki hakkını arar gibi konuşuyorsunuz lan siz kimsinizde Hz alinin hakkını savunacaksınız.Allah herşeyin karşılığını verecektir sen onun peygamberi olan Hz Muhammede ve gönderdiği Kurana inandıktan sonra.Ayrıca sadece kendinizi ehlibeyt sanıyorsunuz ya işte orda dahada komikleşiyorsunuz ve reenkarnasyona inanışınız gibi 😀 dünyaya bir kere gönderildiniz onuda günahkar olarak yaşıyorsunuz Allah tepenizden baksın bütün aleviler değil içinde müslümanlık olanlarda var onları ayrı tutuyorum,namaz kılan,oruç tutan ve Hz Muhammedin sünnetine uyan onlara lafım yok olamaz ama sen burak sen tam bir zavallısın…

   • burak says:

    ben sana tarihi anlatıyorum sen bana masal anlatıyorsun, masal dinleyecek yaşı gectim.Sen 3 maymunu oynuyorsan, benim sana söylecek lafım yok..hz.hasanın katilleriyle işimiz olmaz çünkü biz ALLAHA peygambere ve ehli beytine dost olnlarına dost düşman olnlarına düşmanız.Sen safını berirlemişsin ama dediğim gibi ahirette rövanşı çok acı olacak çünkü merhameti ne kdr değerli olan Allahın gazabıda o kdr değerlidir.diyorsunki namaz cami ee ıraktaki caferilerde camiye gidiyor namaz kılıyor ama sonuç ortada cami bombalandı, intahar saldırısı düzenlendi yani namaz kılsakta size yaranamayız.

 45. 45
  Gülşen says:

  Tebrik ediyorum.. Bazı kendini bilmezler yüzünden Alevilik dinsizlik gibi gösterilmeye başlandı.. Unutulmaması gereken önemli nokta Alevilik Kuranı Kerimden sonra çıkmıştır ortaya… Ve ister kabul edilsin ister edilmesin namaz tüm müslümanlara farzdır.. Ben aleviyim Hz muhammed yolundayım.. Kitabım kuran.. Namaz kılmak istemeyenler lütfen Aleviliği kullanmasınlar…

 46. 46
  burak says:

  kim mis bu kendini bilmezler?

 47. 47
  ahmet says:

  eee nolcak şimdi bu durumda müslüman olmayan bir insan şöle duruma baksa ve müslüman olacak olsa bu ne büyük bir çeşitlik der .şuan müslümanlıkla ilgili bir tartışmanın bu sayfada sadece çok küçük bir bölümünü görüyorsak bütün mezheplerin toplam çelişkiye girdikleri konularıda ele alacak olursak bizim dinimizi kim araştıracak olursa çok şaşıracaktır belki vazgeçmesine biile sebep olacaktır.çünkü yeni girecek olduğu dinde okadar çok konular geçiyoki kimi dinlese o doğru ve anlayıncaya kadar geçecek olan zamanı siz düşünün belkide ölecek.herkes peygamberden sonra devam ede geldiğini düşündüğü müslümanlığı yaşıyor ve hepsinde birsürü değişiklikler var.bunların hepsi farklı olduğuna göre dinde bir tane olduğuna göre ozaman bir tane doğru var.değişmeyen kuran .peygambere tabiki inanıyoruz kabul edyoruz zaten inanmasak ona vahyedilen kitabada inanmayız.peygambere inanıyoruz ama peygamber bunu yada şunu şu şekilde yapmış diyene bukadar çeşitliliğin farklı görüşlerin içinde inanmak çok zor bir durum oluyor.kuran kıyamete kadar değişmeyeceğinden bahsediliyor fakat peygamberin sözleri yada yaptıkları değişmeyeceğinden bahsedilmiyor.o yüzden dinden birşeyi çıkarmak kadar katmanında kötü birşey olduğunu düşünecek olursak iş iyici karışır.ve şu soru akla gelir.peygamberemi inanıyosun kuranamı.cevap ikisinede. soru:kurana mı inanıyorsun yoksa peygamberin yaptıkları tarif ettikleri diye söylenen birbirinden farklı olan şeylerden birinemi.bu durumda bize düşen şey Allahım eğer biz doğru yolda isek yolumuzu şaşırtma eğer değilsek bizi doğru yola ulaştır diye dua ederek araştırmak araştırmak araştırmak .neticede allah dualarımızı kabul edeceğine inandığımız için bizi doğru yola ulaştıracaktır izniyle

 48. 48
  serhat says:

  caferiliği alevilik diye yutturuyorsunuz siz kimi kandırıyorsunuz aleviler namaz kılsa cem evleri yapmazlardı anadolu aleviliğinde namaz oruç yoktur burada kendilerine alevi diyen arkadaşlar anlaşılan yıllardır namaz kılıp oruç tutmadığımız için bize düşman olan öldüren sünnilerden bize dahada düşman cemevlerimizi hem bu hükümete hemde sizin gibi yobazlara inat yaşatacağız nasılki namaz kılıp oruç tutmak sünniliğin şiiliğin caferiliğin gereğiyse cemevine gitmekte aleviliğin gereği…

 49. 49
  serhat says:

  hem alevi nasıl namaz kılar diye başlık açmışsın altınada caferiliğe göre namaz kılmayı göstermişsin alevilerin nasıl namaz kıldığına dair kaynak göstersene böyle kandırmacaları bırak alevinin ibadethanesi cemevidir işine gelmeyen şii caferi olsun milleti kandırmayın…

  • 49.1
   canpolat says:

   serhat
   Gerçekten iyi niyetl, bir şekilde acaba burada yazılanlar doğru olabilir mi diye siteyi incelediğini hiç sanmıyorum!
   Alevilik İmam Ali’ye uymaktır. İmam Ali’nin yolunda ne olduğu bellidir.

   • serhat says:

    siz gerçekten iyi niyetli bir şekilde alevilerin cem evini ziyaret edip nasıl ibadet ettiklerini inceledinizmi acaba iranda suriyede lübnanda kimse ben aleviyim demez şii nusayri dürzi vardır anadoluda aleviler farklılık gösterir aleviyiz diyip alevilere sünnilerden daha çok düşmanca yaklaşmanızı kınıyorum…

    • canpolat says:

     Biz uzaydan gelmedik. Bu topraklarda doğduk büyüdük ve bize Alevilik diye sunulan şeylerin 12 İmamlarla ilgisi olmadığını gördükçe gerçekleri öğrendikçe bunları paylaşmak istedik. Siz şu anda ne olduğuna, nasıl inanıldığına, nasıl ibadet edildiğine bakarsanız evet bu dediğiniz şeye ben inanmıyorum ve bunları reddediyorum. 12 İmamların yolu sizin savunduğunuz gibi cemevinde yapılanlar değil!

     • serhat says:

      tamam sen şiiliğin caferiliğin yolundan gidebilirsin tutan yok sana göre yanlış olabilir alevilerinde kendine göre bir yolu var biz alevilerin ibadeti cemdir bu toprakların mirasıdır beğenmiyorsan istediğin gibi inancını yaşarsın ama aleviliği olmadığı birşey gibi gösterip asimile etmeniz yanlış…

    • canpolat says:

     Sanırım tanımlamalarımız farklı. Biz temel kaynağa bakmalıyız. Önemli olan Kuran ve Ehlibeyt temelli bir cizgidir. Böyle bir Aleviliği savunuyorum.
     Yüzyıllardır sindirilen, katledilen ve asimile edilmeye çalışılan toplumumuzun hiç asimile olmadığını iddia edemezsiniz. Maalesef Aleviyim diyenleri cemevleri ekseninde 12 İmamlardan uzaklaştırıyorlar. İşte bundan daha büyük asimilasyon olamaz!

     • serhat says:

      tanımlamalarımız değil algılamamız farklı cemevleri, semah islamın kabulünden beri var olan şeyler hiçbir alevi örgütünün asimilasyon yapma adına en ufak bir çalışması olmamış, diğerlerinin aksine şiddete hiç başvurmamıştır yüzyıllarca ibadetini gizli yapmak zorunda bırakılmış dağ köylerinde yaşamak zorunda kalmış bir toplumun asimilasyon yaptığını söylemek pek mantıklı olmasa gerek ve cemevlerine giden insanların 12 imamlara yürekten bağlı olduklarını biliyorum ibadet 12 imamlara değil Allaha yapılır eğer kabul görmiyecekse alevilerin cemi buna Allah karar verir…

     • canpolat says:

      Ben kimsenin ibadetini eleştirmiyorum. Beni ilgilendirmez. Herkes istediği gibi inanmakta ve ibadet etmekte özgürdür. Ancak çıkıp da Alevilik adına yani İmam Ali adına onunla ilgisi olmayan şeyleri söylerse birileri buna da karşı çıkarım.
      Alevilerin cemevleri ekseninde ne derece asimle olduklarının somut göstergelerinden biri İmam Ali’nin temsil resminin bektaşla yanyana asılmasıdır, bir diğeri de cenaze namazlarının Hanefi- Sünni fıkıha göre kılınmasıdır, bir başkası da 12 İmamların (as) mücarek ziyaretgahları yerine bektaş kasabasının serçeşme ilan edilmesidir vs. Bunu daha da uzatabiliriz ama gerek yok. Sanırım sizinle bir fikir üzerinde anlaşmam mümkün görünmüyor!

 50. 50
  yusuf says:

  alevi kardeşler bu sorularıma cevap versinler lütfen!!!!
  hz muhammedin tarihte gerçekten yaşamış biri olduğunu lütfen bana ispat etsinler
  aslında peygamberliğin ve kuranın hz aliye geldiğini ama emevilerin hz aliye düşmanlıkları sebebiyle kılıç zoru ve yalan beyanlarla insanları kandırmamış olduklarını kanıtlasınlar
  emevilerin kuranı tahrif ederek hz alinin ismi olan yerleri muhammed ile değiştirmediklerini bana kaynakları ile akıl ve bilim yoluyla ispat etsinler
  yanlış anlaşılmasın yazdıklarım alevilerin sözleri değil bunlar benim iddiam.hz muhammedin gerçekten yaşamış gerçekten yaşamış biri olduğunu gösteren tek bir tane delil var mıdır. varsa bunu kaynakları ile ispat edebilir misiniz.
  kısaca sormak istediğim ey aleviler sizce muhammed (sav) gerçekten yaşadı mı tarih sahnesinde yer aldımı( siz yer almadı diyorsunuz demiyorum, bunu ben söylüyor iddia ediyorum.siz benim aksime yaşadığını iddia ediyorsanız ki ediyorsunuz bunu kanıtlamanızı istiyorum)

  • 50.1
   bilal says:

   Hz.Muhammedin yaşadığını bana isbat edin diye bilim akıl dışı bir soruya bu sitede kimse cevap vermez böyle biri tartışmada muhatap alınmaz

  • 50.2
   can ali says:

   yusuf sana ne diyeceğimi şaşırdım doğrusu.sana şöyle yanıt verme gereği duydum.1 risalet hz ali ye değil hz muhammede s.a.a ya geldi.ve de kuranda değişim yok şuan ki mevcut kuran aynen duruyor.ama kuranı kerim dünya ya altı bib altıyüz altmış altı ayet indi.ama mecut kuranımız isi şuan 3 bin üç yüz otuz üç ayetttir.bunuda kimseye sormana gerek yok diyaneti ara sor.peygamber efendimizin yaşamına gelince.dünya daki müslümanları göremeyecek kadar kör olduğuna göre hz muhammed saa nın tarihte yaşadığını görme men normal sen önce gözlerini açmaya bak sana söyleyecek söz bulamıyorum allah ıslah etsin.hiç bir alevide sen dediğin gibi kuran yanlışlıkla hz muhammede geldi diyemez.diyeninde alevi olduğunu sanmam.senin bahsettiğin tür insan sünni lerde de var alevilerde de var.ama bir topluma mal etmek çok ayıptır.allah herkesin kalbindedir.inancı olanlar için.aleviler allah muhammed ali ve ehlibeytini bilir ler.sünnilerde emevilerin sonradan isim değişikliği ile ehli sünnet adı aldılar.allah herkesin işini gücünü rast getirsin.benim tek bildiğim şey.ölünce hiç bir melek sormayacak mesebin nedir demeyecekler.rabbin kim nebin kim diyecekler.onun için her insan yaşamına dikkat etmelidir.

 51. 51
  murat says:

  insanlar neden başkalarının inançlarına bu derece karışırlar arkadaş sen insanın içini nerden bileceksin bırakın allah ile kul arasına kimsenin girmeye hakkı yok.ayrıca yusuf arkadaşta saçmalamış.
  Hepimiz müslümanız elhamdürillah.neyin kavgasını yapıyorsunuz allah aşkına.

 52. 52
  YAHYA says:

  NAMAZIN ALEVİSİ SUNNİSİ OLMAZ.NAMAZ İBRAHİM PEYGAMBERİN VE TÜM PEYGAMBERLERİN İBADETLERİNDE VAR.KURANDA NAMAZ VAR.HATTA MÜŞRİKLERİN NAMAZINDAN BAHSEDER.(MAUN SURESİ VE NİSA SURESİNDE.) ASIL OLAN ORTAK NOKTALARDIR.EĞER KURANI İLAHİ KİTAP KABUL EDİYORSANIZ HZ.MUHAMMEDİ DE RASUL KABUL EDİYORSANIZ NAMAZI KILARSINIZ.HZ.ALİ DE NAMAZ KILMIŞTIR.HZ.FATIMA ANAMIZ DA.NAMAZ İNKARI MÜMKÜN OLMAYAN BÜYÜK BİR TOPLULUK TARAFINCA YAŞANARAK BU GÜNE KADAR GELMİŞ BİR İBADETTİR.VE RABBİMİZİN EMRİDİR.FOLKLOR DEĞİLDİR.ŞEKLİ REKATLARI VAKİTLERİ BELLİDİR.HZ.FATIMA HZ.ALİ İMAM CAFER VE DİĞER İMAMLAR HEP NAMAZ KILMIŞLARDIR.ALEVİ KARDEŞLERİMİZ FOLKLORU SEMAHI SAZI NAMAZ OLARAK KABUL ETMENİZ HOŞ DEĞİLDİR.DİNLERİNİ ALAYA ALANLARLA BİR OLMAYIN.KİTABI (KURANI) ÇOKÇA OKUYUN ANLAYIN DÜNYA VE AHİRETİNİZİ KURTARIN.DİN OYUN VE EĞLENCE DEĞİLDİR.

 53. 53
  Alevi Gercegi says:

  ya Alevilikdiye bir sey yok ,,1 Hz,Ali namaz kiliyor Allah yolundagidiyor 5 vakit namaz kliyordu kuran kerim okuyordu?? neden cami degilde cem dye bir isim buldular ?+ neden islam namaz karsitilar?? 2- islamin ne yasaksa neden tam tersini yapiyorlar? mesala Domuz yemiyor müslüman onalr domuz bile yiyorlar islam zittina ,, 3- Pir Sultan Abdal kim ?+ kitaplari varmi peygamlerden sonra gelme resim yada ona ait bir sey varmi?? mezari bile yo kendilerine göre uydurmuslar .4-islamda kurani kerim var peki alevilik dini inanci ve kitabi ne? 5- alevilik 1960 larda ortaya cikma ve uydurma.. alevilik nedir diye 10 aleviye sor degisik cevaplar alirsin ama islamda ALLAH 1 dinim kuran Peygamberim Hz Muhammed (s.a.s) dir deriz ,,6- Allahu teala her insani hatta her canliyi ruhla yaratmislar ama alevik tam tersi diyor ruh muh ALLAh diye bir sey yo diyor,, dogayla geldik ruh yok kalimize inaniyor taptigimiz kendi dedigimiz laflardir acikca oyle 🙁 ALLAH size akil versin bu cizdiginiz yok kabullenmez bu inanc degil din degil sadece beyni girmis illede kuracagiz dediginiz tam islam karsidi sacma sacma bir dusunce,,hristiyanlar yahuduler der islam var ama alevilikte yok der ,,

  • 53.1
   Hak Aşkına says:

   Alevilik; Ali evi,Peygamber efendimzin ailesini sevmek ve inanmak bağlı kalmaktır.Alevi düşmanları ya da aleviliği saçma bulanlara sesleniyorum.Peygamber efendimizin ailesi ve ehl-i beytii, 12 imamları Kerbala şehitlerinii,Efendimizin torunlarını sevmenin neresi saçmadır ? ? ? Aleviler namaz kılmıyor ya da kılıyor.Herkes kendisinden sorumludur.Mahşerde kimse kimsenin kurtarıcısı olmayacak,yaptığımız hayırlar,sevaplar ve imanımız kurtarıcımız olacak.Müslümanlıkta; kavga şiddet yok;hoşgörü,sevgi ve saygı var.Rabbim;Birbirine kin besleyen insanlara sevgi versin . . . Şu kısacık ömrümüzde ve yitip giden zamanda,günahkar dünyada yapılacak en doğru şey; kardeşçe yaşamak,Rabbimize, Peygamber efendimiz ve onun ailesi(ehl-i beyte) iman etmektir.. Rabbim doğru yoldan ayırmasın hepimizi.Sevgiyle kalın . . .

 54. 54
  murat says:

  BEN FİLİZ BENDE ALEVİYİM 39 YAŞINDAYIM 3 YILDIR BENDE NAMAZ KILIYORUM. ARAPCA KURAN OKUYORUM VE KENDİMİ DAHA HUZURLU HİSSEDİYORUM.ÖNCEDEN ÖLMEKTEN KORKARDIM,ŞİMDI KORKMUYORUM

 55. 55
  Musa says:

  Çocukluğumda kılmaya başladığım namazdan çevremdeki bazı insanların yanlış yönlendirmeleri nedeniyle soğutuldum maalesef. Üniversite yıllarındaysa edindiğim güzel çevre bana namazı yeniden sevdirdi. Kılmaya başladım. Ancak okul bitmesine yakın tekrar bıraktım. Çünkü Dünya nimetlerine kanmıştım her genç gibi. Ama çok şükür şimdi yeniden başladım ve ömür boyu da bırakmayı düşünmüyorum. Şimdi 37 yaşındayım. Artık bende ölüm korkusu diye birşey kalmadı ve Dünya’yı hiç önemsemiyorum. Şimdi sevgili Alevi kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de benim gibi namazı birkaç kez bırakmış olabilirsiniz. Pişmanlık duyanlarınız olabilir. Hiçbir şey için geç değildir. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Tövbe edip namaza başlayınız, çok faydalarını göreceksiniz. Allah sonsuz bir varlık olduğundan affetmesi de sonsuzdur. Kılınacak beş vakitin toplam süresi bir saati geçmemektedir. İnternete ayırdığınız saatlerinizin bir saatini Yaradanınıza ayırsanız çok mu?

  • 55.1
   CAN ALİ says:

   MUSA kardeşim elhamdürilah müslüman ve aleviyim dediklerine katılıyorum.namazı kim inkar ederse kafirdir.kılan da var kılmayanda .ama alevi ve sünni namazlarında bazı değişik uygulamalar var.bizde kunut var sünnilerde yok.hz muhammed hicrete kadar 13 yıl hergün 3 vakit namaz ve 3 rekat namaz kılardı.bunuda ilahiyatcılara sorabilirsiniz ve ya alo diyaneti arayıpda sorabilirsiniz..peygamber efendimiz ne demiş.benim ehlibeytim nuhun gemisine benzer binen kurtuluşa erer binmeyen helak olur.sizi 2 emanet bırakıyorum 1.si kuranı kerim 2.si itretimdir yani ehlibeytimdir.kuranı kerimin bazı ayetlerinde mevcuttut.sizden ehlibeytimi sevmenizden başka bir ücret istemiyorum.demiş cenabı peygamber.ali yi seven beni sever beni seven allahı sever.aliye düşman bana düşmandır bana düşman olanda allaha düşmandır demiştir.sizden tek ricam fedek i bir araştırın ne anlama geldiğini .alinin elinden hilafetin nasıl gasp edildiğini göreceksiniz.namaza gelince herkes yaptığından hesaba çekilecek .kimse kimsenin hesabını vermeyecektir.allah doğru yoldan olanalardan eylesin herkesi.biz ehlibeyt yolundayız.alevimi dersiniz.caferimi nusyrani nederseniz deyin.biz aleviyiz.onemli olan le ilahe illalah muhameden resullah.bunu dilimizden eksik etmesin yaradan

 56. 56
  Çelişki says:

  Bizler aslında tam olarak müslümanız…. birbirine sahip çıkmayan doğrusunu kendine bıçak yapıp yanlış bulduğuna saplayan toplumuz… Evet bizler yazık ki müslümanız. Hz Ali bizi görse kılıcına ikiye böler. peygamber
  Hz Muhammed bizi görse ıslah etmeye çalışırdı.

 57. 57
  hakkı arayan says:

  pir sultan abdalın boynunda 12 dişli toprak bir kolye var. Bunu filmini izlerken farkettim ve onun kerbela toprağı olduğunu düşünüyorum ve de o büyük Pir’in şii ve caferi gibi 12 imamların namazını kıldığını düşünüyorum. ben sünni bi ailede büyüdüm araştırdım inanın hala daha araştırıyorum… caferi namazı kılıyorum, pir sultan deyişlerini okuyorum çünkü insanı kamil olmak için namazdan fazlası gerekli ki saz,tef yada nefes, deyiş ya da ALLAH lafzı farketmez zikir senin yüreğinde hak aşkını yakan sesli herşeydir. kısacası ruhum, duygularım, ilahi olarak dinlediğim her eser alevi. ibadetim itikadım şii ve gönül isterdi ki cem evlerindeki rızalık helallik alma, kardeşlik kurma, lokma döktürme gibi peygamberimizden kufe mescidinden günümüze gelen diğer ibadetleri de yapma şansı bulabilseydim yani bir cemaat ile o cem olan halk arasında destur almayı edep öğrenmeyi can olabilmeyi… ama pir sultan bu kapıdan herkez (günahkar) giremez diyor o yüzden edep edip cem evine giremedim ama araştırdım ve bahsettiğim ibadetler çok güzel şeyler… Alevilerin çok güzel ibadetleri ahlakları var… bence hak hakkı ölene dek arayan kalptedir bulabilmek dileğiyle…

 58. 58
  bayram says:

  arkadaşlar bunca tartışma bi sonuca ulaşmaz. sünni kardeşlerin dip dedeleri kendilerine 4 hak mezhep deyip alevi şiileri dışlamayı hedef almışlar o hak mezhep ünvanını nerden ve kim tarafından almışlar bilinmez ayrıca bildikleri tekşey namaz döner dolaşırlar namazdan dem vururlar ma asla hakdan adeletten bahsetmezler. Şunu herkez bilmeli ibadet allah ve kulu arasındadır ama hak ve adalet yeryüzünde herkesi alakadar eder ve yüceallah kul hakkı ile gelmeyinder. Alevilik haksızlığa muhalefettir

 59. 59
  bayram says:

  NAMAZ VARDIR. Ve aleviler ehlibeyt terbiyesi ile abadet ederler ceferi sadık buyruğu ortadadır peygamber (saa) ile hiç alakası olmayanların yorumları ile işimiz olmaz bizim heleki ehlibeyt düşmanları ile asla dost olmayız emevi gelenekleri ilemi islamı yaşayacağız. Beyler tarihi adam akıllı okuyun kuranda geçen rükü kıyam ve secde var bizde elhamdülüllah buyrun gelin cemlerimizede görün varmı yokmu. Ama ne varki sünni liderlerde ve dip atalarında merhamet hak adalet yok işte noksanlık burda

  • 59.1
   ferman says:

   hep dedim, hep de diyecem.
   siz ya rafızi olursunuz ya da bektaşi .
   fazlası olmaz.

   • CANPOLAT says:

    Ben de sana şunu söyleyeyim: Bu kafayla gidersen ya helak olursun ya da helak olursun!

 60. 60
  remzi says:

  Ben bir çok alevi arkadaşlarla çalıştım, hiç birinin cuma vakti cuma namazına gitdiğini görmedim.oysa kuranda Allah c.c. buyuruyorki–Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM’A SURESİ / 9) oysa bu arkadaşların içinde bir çoğu öldükden sonra dirilmeğe ve cennete cehenneme inanmıyor.. dalga geçiyorlar cehennemde yanınca ölürüz diyorlar.. ve özellikle mübarek gecelerde (kadir gecesi dahil) içki içmeye birbirlerini davet ediyorlar.. bir çoğu sapmış farkında değil.. hazreti ALİ r.a. peygamber yapanlar bile var.. bir çoğu şeytana uymuş kalplerinin temiz olduğunu ve namaz kılmağa gerek olmadığını söylüyorlar… oysa Allah kuranda bir çok ayetde namazı emrediyor.. namaz yoksa kalp temizliği olmaz.. farz olan ramazan orucunu bir çoğu kasten tutmuyor.. hatda tutmadığı gibi birçok kişi oruçlu olduğu halde onların göüne baka baka yiyip içiyor.. ve ağzında sigara kasıla kasıla yürüyo!! yazık .. böyle inanç olamaz.. olmamalı.. böyle inanç insanı cehenneme götürür.. saz onlar için ibadetden öte bişey.. saz çalındımı aşka geliyorlar.. ve saz bence aleviler için ezandan daha kutsal.. bunları gördüğüm için yazıyorum.. kafadan uydurmuyorum..

  • 60.1
   canpolat says:

   Kaç tane Alevi kaynağı okudun? Daha doğrusu kaç tane Alevi kaynağının adını biliyorsun?

  • 60.2
   İlkay says:

   Alevilikde cuma namazı vardır buna 48 cuma deriz hicri takvime göre gün önceki akşamdan başlar bizde perşebeyi cumaya baglayan gece kadın erkek beraber yaparız bütün inananlara farzdır her hafta perşembe gecesi cem tvde yayınlanıyor saati illaki cuma günü öglen ddiye bir ayet yok islamda sadece sünnü alimlerin dedi gibi deyil bizim alimlerimizde yorumlamış böle daha doru olacanı sölemiş herkez inandını seçer kimin doru yaptına allah karar verir sen bende yargılarım benim dedimgibi olacak diyorsan allaha şit koşabiliyorsan bizde günahımızın bedelini öderiz

   • canpolat says:

    Ayette şöyle buyuruyor:
    Ey inananlar cumâ günü namaz için nidâ edilince size, hemen Allah’ı anmaya koşun ve bırakın alışverişi; bu, daha da hayırlıdır size bilirseniz. (Cuma-9)
    Siz alışverişi geceleri mi yapıyorsunuz?

 61. 61
  ALİ says:

  SAYIN CANPOLAT KARDEŞİM İSPAT ETMEK BANA DÜŞMEZ BİZİM HANEFİ MEZHEBİNDE HZ ALİ DE DAHİL 4 HALİFE MECBURİDİR.SADECE ARBİSTANDAKİ VAHABİLER GİBİ YAPAMAYIZ.KURANI YORUMLAYAN HZ MUHAMMET SAV DİR ONUN VE 4HALİFENİN YAPTIKLRINA SÜNNET (onların yolundan gitmek )DENİR.İSLAMI BU KADAR AYRIŞTIRMAMIZA NE GEREK VAR BİR BUÇUK MİLYAR İNSAN AYNI İBADETİ YAPIYOR.BİR HIRISTİYAN BEN MÜSLÜMAN OLDUM DERSE O DA AYNI İBADETİ YAPIYOR.HEPİMİZ ALLAHA CC İNANIYORUZ .CEZA ALACAKLARA CEZA AZAP VERECEK ALLAHCC DİR.GEÇMİŞTE OLANLARI HİÇ KİMSE BİLEMEZ.HEPİMİZ GELECEK NESİLLERE DİNİMİZİ AYRIMSIZ YAPARAK BIAKIRSAK NU DIŞ GÜÇLER İLERDE ÇOCUKLARIMIZA DOKUNAMAZLAR. ADAMLAR BİN YILDA GEÇSE İSLAM ÜLKELERİNİ YOK EDECEĞİZ DİYE ÇOOOK UZUN VADELİ PLANLAR YAPYIKLARINI HER FIRSATTA SÖYLÜYORLAR.BUNU BİZİM ÜLKEMİZDE ZATEN YAPTIKLARINI ARTIK BİLMEYEN KALMADI.ALLAH CC HERKESİN KALBİNE İMAN NURU GÖNDERSİN İNŞALLAH.

  • 61.1
   canpolat says:

   İddia eden iddiasını ispat etmek zorundadır. Eğer bir ispatınız yoksa o zaman burada millete akıl vermek yerine önce gidip akaidinizi öğrenin, araştırın!
   Ümmetin bu şekilde bölünmüş olmasının nedenleri tarihte saklıdır. Eğer bu ayrışmalara sebep olanların tarihten bulup onları tanırsak ancak o zaman doğru kaynaklar etrafında birlik olabiliriz. Aksi halde birlik “temenni”den öteye geçemez!
   Ömer, Bekir, Osman, Muaviye, Yezit ve sonra gelen gasip halifeler Allah’ın ve Resulünün emrine karşı çıkmış, hak etmedikleri halde Ümmetin emirliğine soyunmuşlardır. Bu da toplumda haksızlıkların ortaya çıkmasına ve doğal olarak da bölünmelere neden olmuştur. Bir yanda hakkı savunanlar öte yanda menfaat için saray mollalığına soyunanlar!.. İşte sizin bu Emevî oyunlarından kutulmanız gerekir. Hz. Fatıma’nın düşmanı, Ehlibeyt’in hakkını gaspeden ömer ve bekir gibilerin sünneti sana bir şey kazandırmaz. Bunlar İslam’a ciddi zarar vermişlerdir. Bu ayrılıkların müsebbibi bunlardır. O yüzden bunların peşini bırak ve Kuran veEhlibeyt’e sarıl. Aksi halde Necat Gemisi’nden ayrı düşüp helak olursun.

   • Serdar says:

    Bana butun okudugun kitaplari ve kaynaklari listelermisin güzel can simdiden cok tessekur ederim.

    Sevgiler saygilar

   • ferman says:

    sen en evvela 12 imamlardan geldiğini iddia ettiğin kaynakların hangisinin onlardan geldiğini ispatla. tabi senin gibi safevi şialarının işine gelmez. bu. bi arada ali şeriati oku da bak bakalım ehlibeytten mi aldınız akideyi yoksa kimden.
    12 imam var bi de masum bunlar nasıl oluyorsa. ama ilk şii tefsir cabir el cufi, ilk hadis kitabı kuleyni el kafi… nasıl iş bu? ayrıca hz. ömer senin atalarının burnunu yere sürtmüş gerçek bir mücahit, kininizi anlıyoruz, zaten o yüzden dünyada sayınız az. ehlibeyt edebiyatı yapmayı bırakın çünkü onlarla alakanız yok.

    • canpolat says:

     Laf salatası yapma. ömerikurtarmak için girmeyeceğiniz kılık yok. Onun cinayetleri ve islam düşmanlığı açıktır. Çok istiyorsan seniniçin dua edelim: Allah seni ömerin yanına koysun!

     • sevgican says:

      HZ ÖMER İSLAM DÜŞMANI İSE NEDEN MEZARI PEYGAMBERİMİZİN YANINDADIR AÇIKLA! !! ÇOK BİLGİ KİRLİLĞİ YAPIYORSUNUZ HZ ÖMER GELSEYDİ SENİ VE SENİN GİNİLERİ KILIÇTAN GEÇİRİRDİNOKTA!!!!

     • canpolat says:

      ömerin mezarının Peygamberin yanında olması onun doğru bir adam olduğunu göstermez. çıkarımlardan öte ortada somut gerçeklikler var. ömerin yaptığı zulümler ve ortaya çıkardığı bidatler ortadadır. Tarih okumalısın. Emevinin uydurma hadislerinden ve tarihinden sıyrılmanı temenni ederim.

    • bambal says:

     peygambere sayıklıyor diye iftira atan 40 yıl puta tapan…. kişiliği ömeri gelmişin savunuyon burda ya. bidat ehlisiniz sizler. islamiyete tüm bidatler sizle girdi. camiye minare eklediniz sünnet olan teravihi cemaatle kıldırdınız. birde neymiş ömer demiş bu ne güzel bidattir 😀 bi si.t.rin gidin

     • dogan says:

      Sevgican isimli arkadaşımız. Hep kılıç ,öldürme , hazımsızlık, karalama ve hedef gösterme tek yaptığın bu .İşte buda sizlerin zihniyetinizi açıkca ortaya koymaktadır zaten. . adınıza hiç yakışmıyor.. Yıllarca Alevilere iftira atanları görüyoruz, duyuyoruz. Ama herne hikmetse bu iftiraları atanların aslın da o kötülükleri kendilerinin yaptıklarını görüyoruz… Sakın bu iftiraları atanların kendi bilinçleri altında ki fantazileri olmasın sakın hımm.Çevremde görüyorum adamlar ramazan ayı bittikten sonra aynı yaşantılarına geri dönüyolar .Her türlü pisliğe , dedikoduya devam ediyorlar ama herkesi kastetmiyorum ama sizin gibi.. Burda haşa ALLAH ‘ ı kanddırdıklarınımı sanıyorlar acaba … Sadece kendilerini kandırırlar. Unutmadan cehennemde ateş yoktur sen iftirayla ,yalanla kendi ateşini kendin götürürsün oraya.

 62. 62
  biri says:

  ferman

  muaviye sünnileri kalın kafalıdır….muaviyesiz bir islam anlayışı onlara batıl gelir,çünkü batılda ayak diretirler….

  Hadis nakletmeyi yasaklayan kişi ömer ve güdümündeki bekir di…şimdi gelip şia nın mutaber kaynaklarının eleştirisini yapıyosun ya…

  derimkii,sahi hi buhari ve müslümdeki ebu hureyre hadis üsretim anonim şirketinin hezeyanlarını niye göremiyosun…

  sahihi müslüm ve buharinin ne zaman kimler tarafından kaleme alındıgını bilmezsen gelip burda saçmalarsın…
  4 mezhep arasındaki yüzlerce çelişkiyi bilmezsen gelip burda sacmalarsın.
  Kur an ve sünnet dersiniz ya ….kimin sünneti ni din diye yapıyosunuz bi araştır…
  ömer atalarımızın burnunu yere mi sürtmüş….atalarımızdan kastın Ehlibeyt a,s bilki Allah,a kılıç çekenlere ebedi cehennem vardır….

  Ali şeriati nin dine karşı din kitabını oku…

 63. 63
  bambal says:

  Peygambere sayıklıyor diyen kimdi ömer l.a. değilmiydi ?? nerdeydi bu 3 ü peygamber sallalahu aleyhi ve alihi vesellemin cenazesinde ? nerdeydi biliyonuz mu ben-i sakife denilen yerde 6 kişilik bir şura kurup kendi aralarında bekiri l.a. geçirdiler başa. gadir humda demedimı peygamber benden sonraki vasiniz ali aleyhiselamdır diye. açın buhariyi tirmiziyi müslimi hepsinde de vardır gadir hum olayı. 40 yıl puta tapmış adamları getirdiniz halife diye ancak sizin gibi …..yer bunu. Size tek bi sorum var eğer sıffın de olsaydınız kimin tarafında olurdunuz ? hak sadece bir tanedir. gerçi salak saçma şeyler diyosunuz yok 2 sevap almış hazreti ali aleyhiselam muaviye …. 1 sevap almıs ictihad etmiş falan filan. zamanının halifesine kılıç çeken bir lanetiye hazret diyosunuz hala. allah sizleri o 3 ü ile haşretsin inşallah.

 64. 64
  bence says:

  arkadaşlar önce likle allahın selamı hepinizin üzeirne olsun..
  nacizane bi kaç fikrimi paylaşıcam sizlerebakın öncelikle bu konular kulakdan dolma bilgilerle tartışılcak şeyler değil… merak ettiğiniz bütün her bilgi kuranda mevcuttur bunu papağan gibi değil anlayarak okumaya çalışın..
  ben anladığım kadarıyla bi kaç fikrimi paylaşayım seizlere
  (alevi kültüründen gelen 5 vakit namazımıda kılan bir insanım)
  öncelikle şüphesiz imannn teslimiyet kalbi açmak
  sonra ihlas sahibi olmak yani bir suyu bile içerken allahı anmak içince şükür etmek….bildiğin kadarıyla ibadetini yapmak bunu yaparkende şekillere fazla takılmayın zira allah kalplerde olanı görür…allah inancıyla onu anarak yolda yürümek bile ibadettir…islamı şartları belli gönlü verip bu doğrultuda namaz kılmışsın ne var bunda yanlış olan? zira müslümana doğru olanı bulmak farzdır… namazı eda ederkende şekille değil gönülle kılın… ben bunu anladım…yanlış diyen?

 65. 65
  ÖZELEŞTİRİ says:

  Allahın selamı hepinizin üzerine olsun.
  İnanan güzel insanlar. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Küçümseyerek karşınızdaki insanın inancını küçültemez, methiyeler dizerek kendi inancınızı yüceltemezsiniz. Her dinin temelinde saygı vardır. Eleştiri yorum ve önerilerinizi empati yaparak akıl süzgecinden geçirerek yapmanızı istiyorum. Burada yorum yapanların tamamına yakını, inançlarını soyundan geldiklerinin kabulleri ile inançlarını öne çıkarmaktadır. Aklını yüzde yüz kullanarak geleneksel inancından farklı inancı seçen arkadaşım varsa el kaldırsın ben de dahil. Şunu açıkça belirtmeliyimki ben bir sünniyim. Lise eğitimini de teolojik lisede eğitim almış biriyim. Yukarıdaki yorumların tamamına yakınını okudum, gördüğüm şu: peygamberin ölümünden sonra yaşanan fitne fucurat 1400 yıl devam ettiği gibi her iki kesiminde yorumlarında aynen devam etmekte. Sünni olduğumdan önce özeleştiriyi kendi düşüncemdeki arkadaşlara yapayım.Bizimde istemeyerek te olsa kabul ettiğimiz Yukarıda bir alevi kardeşimin yaptığı yorumdaki gibi, tabi olduğun imam namaz üzerinde öldürülür , yüzyıllarcada lanet okunsa şimdiki fikirleriniz nasıl olurdu. Eğride oturmayacaz doğru da konuşacağız. İlk dört halifeden kendi eceliyle ölen varmı? Sorunun kökenine inmek için soruyorum. Yine bir alevi kardeşimin belirttiği üzere peygamberimizin naşı üç gün boyunca bekletilirken Benî Saide Sakifesi’nde (gölgelik) müminlerin emirinin kim olacağı kararlaştırılıyordu. (halifelik çok sonraları uydurulmuştur, o günki isimlendirme Emir-ul Müminin ‏idi) Teferruata girmek istemiyorum.bunları inkar etmek mümkünmüdür veya insanimidir. İnsan olarak ciğerimin parçalandığı, her aklıma geldiğinde burnumun direğinin sızlayıp göz yaşımı tutamadığım Hüseyinin ve ailesinin şehadeti gibi Allah resulünün cenaze namazının toplu kılınamayışıdır. Hangi Sünni, Hüseyinin şahadetini içine sindirir hangi alevi Allah resulünün naşının üç gün bekletilmesini kabul eder. Yaşamış olduğum coğrafyada + yaşım itibariyle adına ne derseniz deyin darbeler neticesinde şahit olduğum etnik ve dini azınlıkların küçümsenmelerini yok sayılmalarını nereye koyacağız. Birazda Alevi kardeşlerime sorayım. Her şeyden önce namaz İbrahimi dinlerin hepsinde vardır. Yani İslam dan önce de vardı ,oruç hakeza, ritüeller farklı olabilir.Kusura bakmayın bunun kaçamağı yoktur. Alevi kardeşlerimin tutmuş olduğu 12 imam veya muharrem orucu Sünni denilen kesimcede çoğunlukla tutulur. Bizim yörede 12 gün fasılasız değil şeşek ( Kürtçe 6+6 anlamında) Rahmetli annem ömrü boyunca tutmuştur. Evet Mum söndü? Cehaletlerini TV lere kadar taşıyan sözde entellektüel kişilerin bile tuzağa düştüğü bu konuyu hem Sünni hem Alevi kardeşlerimin iyi irdelemeleri gerekir. Mum söndü vardır. Ama yüklenen o çirkin manada değildir. Ceberut devletin tek tip ,dinsiz bir toplum oluşturma girişiminin sonucunda oluşan masum bir eylemdir. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile jandarmanın baskınlarına karşı cem ibadetlerini yerine getiren Alevilerin korunma amaçlı geliştirdikleri bir metod dur tıpkı Müslümanların kız çocuklarını diri diri gömdüklerine inandırmak için uydurulan inançları küçümsetme yalanlarındandır. Oysa devir olarak cahiliye dedikleri devirde (kabul etmiyorum) köle düzenbazlarının beyaz kadın ticaretine karşı ırz ve namuslarını koruyamayacak güçteki güçsüz mazlum insanların istemeyerek yapmış oldukları bir eylemdir.
  Bu ayrıntıları yazmaya devam edersek dizi dizi ansiklopediler yazabiliriz, her iki kesiminde takiyeciliği bırakarak şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi gerekir..
  Emperyal güçlerin doymaz obur isteklerinin bitmeyeceğini,
  Türkiyedeki bir kesim tarafından yıllarca yönetim şekline özlem duyulan İran’ın bile TV amblemlerini inceleyin.
  Arap baharı denilerek ortadoğuyu kasıp kavuran Siyonistlerin Mısır,Libya, Tunusun başına getirdikleri kişilerin geçmişini nerde eğitildiklerini inceleyin.
  20. Yüzyılın başında gelmiş geçmiş tarihin en büyük yüzölçümüne sahip Rusyanın, Amerikalı tekelci kapitalistlerin Bolşevik ihtilalini planladıktan sonra, Wall Streetin en büyük bankerlerinden biri olan bir aşkenazi yahudisi tarafından Komünizm nasıl hakim kılınmış , sözde komünizmin karşıtı olduğuna inandırılan Amerikalı tekelci kapitalistlerin 86 yılda Sovyetler birliğini nasıl parçaladıklarını görmemiz lazım.
  MalcolmX in Müslümanlar arasında neler yaptığını görmemiz lazım.
  Hemen yanıbaşımızda yaklaşık yarım yüzyıldır Suriyede olanları görmemiz lazım.
  Tüm bunları gözününde bulundurarak ; günler öncesinde sadece isim yerleri boş bırakılarak daktilo edilmiş düzmece mahkeme kararlarıyla tatil gününde mahkeme açtırarak Seyyid Rızayı idam ettiren zihniyeti düşünmemiz lazım.

 66. 66
  Hasan Huseyın says:

  Bu sayfayı yapanlar Şiilerdir. Alevileri kendilerine benzetmek için böyle sayfa açıp Alevi inancını kökünden bombalamaya çalışıyorlar. Sayfanın adını Şii yapın kafa bulandırmayın

  • 66.1
   canpolat says:

   Şiiliğin temel ilkelerini reddediyorsanız kendinize Alevi demeyin. Gidip başka bir isim bulun. Mesela biz size Bektaşi diyoruz. Siz de bu ismi benimseyebilirsiniz.
   Namaz 12 İmamların yolunda vardır. Eğer Alevilik 12İmamlara tabi olmaksa namaz Alevilikte de vardır. İşte biz bunu savunuyoruz. Aksi halde tanımlamalarınızı gözden geçirmeli ya da isminizi değiştirmelisiniz. Hem kendinizi İmam Ali’ye (as) nispet verip hem de İmam Ali’nin (as) kıldığı namazı inkâr edemezsiniz.

 67. 67
  inanç says:

  SAYGIDEĞER arkadaşlarımmmm hepimizzzz Yüce Allahın soyundan H.Z Muhammedin yolundan gelmeyizz HZ.Ali de Allahın yolundan MUhammedin yanında gelmedir HEPİMİZ MÜSLÜMANIZZZZZZ Şİİ SÜNNNİ AYRIMI OLMAKSIZIN KARDEŞİZZ ÖRNEĞİN 3 .DÜNYA SAVASI CIKTIGINDAAA ŞİİLER GİDİP YAVURLARIN YANINDAMI YER ALCAK YAPMAYINNN ya Muhammedd ya İSLAM

 68. 68
  Anonim says:

  Tek sorum şudur.Alevilik müslümanlığın bir meshebidir.Onlarda kurana inanır.onlarda Allah cc inanır.Peki sorarım kuranı kerimde herşey apacık yazarken.en basit örneği islamın 5 şartı yazarken.alaviler bunu neden uygulamazlar.ve cevap bulamadığım diğer soru. Alevi Dedeleri Kuranı kerimi ezbere bilirlermi.yani anlamlarıyla bilirmi.eğerki bilmiyorsa nasıl oluyorda bir meshebin din adamı olabiliyor.çünkü müslümanlığın kitabı kurandır.kuranı bilmiyorsa.bu kişi nasıl din adamı oluyor.ve insanlar onun dediğini yapıyor.kurandan örnek almıyan biri.pekala yanlış bilgilere sahip olabilir. Bir müslümanın en iyi kaynağı kuranı kerimdir.çünkü müslümanın kitabı kuranı kerimdir.

 69. 69
  turgut says:

  Tek sorum şudur.Alevilik müslümanlığın bir meshebidir.Onlarda kurana inanır.onlarda Allah cc inanır.Peki sorarım kuranı kerimde herşey apacık yazarken.en basit örneği islamın 5 şartı yazarken.alaviler bunu neden uygulamazlar.ve cevap bulamadığım diğer soru. Alevi Dedeleri Kuranı kerimi ezbere bilirlermi.yani anlamlarıyla bilirmi.eğerki bilmiyorsa nasıl oluyorda bir meshebin din adamı olabiliyor.çünkü müslümanlığın kitabı kurandır.kuranı bilmiyorsa.bu kişi nasıl din adamı oluyor.ve insanlar onun dediğini yapıyor.kurandan örnek almıyan biri.pekala yanlış bilgilere sahip olabilir. Bir müslümanın en iyi kaynağı kuranı kerimdir.çünkü müslümanın kitabı kuranı kerimdir.

  • 69.1
   canpolat says:

   Marifet Kuranı ezbere bilmek değil, onun anlamını kavramaktır. Diyanetin hocalarına bak dedelerin cehaletinden ne farkı var?
   Onlar Kuran ilminden uzak kalmışsa sizinkiler de Kuran’ı Arapça ezberlemiş ama anlamından uzak kalmış.
   Kuran’da açıkça abdestte ayak meshedilir yazıyor, siz yıkıyorsunuz.
   Kuran’da açıkça İmam Ali’nin velayetini kurtuluş amacı ve dinin kemaliyeti olarak niteliyor siz bekire uyuyorsunuz?
   Kuran’da açıkça humus verin yazıyor, siz humusu inkar ediyorsunuz…
   Daha fazlasına gerek yok, önce kendinize bakın

 70. 70
  sevgican says:

  4 mesep vardır alevilik mesep degildir . kafadan seyler uydurmayın .kafanızıda fazla kaydırmayın!!! namazın nasıl kılınacaagının peygamberimiz göstermiştir atmayınn

  • 70.1
   canpolat says:

   Aleviliğin özü İslam’ın özüdür. İslâm’da 4 mezhep var olduğuna gerisinin batıl olduğuna dair bir ayet ya da hadis yazar mısınız?

  • 70.2
   HürHuseyn says:

   Sana bu bilgi nereden geldi. Ben Buhari Kutüb-i sitte de okurum, Kuran’ı bilirim. Senin bilmediğim Bihar’ul Enval ve El kafi… okurum. Rabbim de demiyor Peygamberim de…

   4 meshep varmış. Hangisini Hz. Muhammed (s.a.a) kurmuş?Yok saydığın İmam Cafer-i Sadık, Peygamber soyudur İmam-ı Azam “Senin meshebinin kurucusudur” 1yıl İmam Cafer den, 11Yıl Hz. Hasan oğlu İmam Zeyd den ders almıştır.

   Her Sünn-i senin gibi at gözlüklü değil, Her Alevi de Namaz kılmaz diye bir şey yok. Namaz kılmayanlarında günahı onlardan çok sana bunları öğretenlerin suçu.

 71. 71
  sevgican says:

  HZ ALİ MEZARDAN ÇIKSAYDI SİZİN GİBİ SAPIKLIĞA YÖNELEN ALEVİLERİ KILIÇTAN GEÇİRİRDİ ALİNİN YOLUNDA GİDİYORSUNUZ ONUN KILDI GI NAMAZI KILMIYORDUNUZZ HA CANLAR :d

 72. 72
  Ali says:

  Sevgili arkadaşlar öncelikle şu konuya açıklık getirelim ki namaz dinin direğidir. Hz. Ali’nin Nehc’ül Belağa, Camia ve Hz. Ali Divanı adlı eserlerinde 5 vakit namazdan önemle bahsedilir. Özellikle Oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e verdiği öğütler bölümünde geçer. Yukarıdaki resimi namaz kılma şekli ezhebi ehl-i şia’nın ve Türkiye’deki Caferi kardeşlerimizin namaz kılma şeklidir. Onlar namazı üç vakitte yani sabah namazı – öğle ve ikindi birleştirilip cem edilerek-akşam ve yatsı namazı da birleştirilip cem edilerek kılınır. Namazı her vaktinde kılıp ya da Caferi ve şiaların şekliyle kılınmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu husus Hz. İbn-i Abbas, İmam Caferi Sadık, İmam Muhammed Bakır, Tirmizi ve Buhari hadislerinde geçer. Namaz kılma hususunda kesinlikle şekilciliğe takılmayın. Namazı tekbir-kıyam-rükü-secde ve teşehhüdle kalbinizle kılın.

 73. 73
  Orhan says:

  ehli sünnet kardeşlerim taklidi imanı bırakıp tahkiki imanı benimseseler hak olan islamı kşfedecekler sormadan sorgulamadan atadandan adığın gibi devam ettirmleri batıllığa saplanıp kalmalarına sebep oluyor hakkı tanımak zor değil önyargını kırsan objektif olarak tüm islami kaynakları okusan hakkın tarafını görüp hakkı yaşayamaman işten bile değil sünnilikten şiiliğe geçmem zor bir deneyim olmadı çünkü hak apaçık bellidir yeter ki sor sorgula sucu bucu demeden tüm kaynakları oku karşılaştırmalar yap söz konusu olan ahiretimiz burda lütfen biraz düşünelim her önmüze konanı olduğu gibi kabul etmeyelim bize hak diye gösterdikleri yolun batıl olmadığa ancak delillerle inanalım benden başlangıç için naçizane bir tavsiye olarak MUHAMMET TİCANİ NİN NASIL HİDAYETE KAVUŞTUM eserine göz atabilirler.

 74. 74
  hacer says:

  keşke hz Alinin tirnagi olabilseniz.siz inandiginiz kişinin yolunda olsaydiniz hz Ali ye bizim kadar inansaydiniz namazi sorgularken once hz Alinin hhayatini bilip ona gore yasardiniz .diyelimki namaz kilmak diye bişey yok hani size gore sadece dua anlamina geliyor ya arkadasim gunde bes kere abdest almak dusun biraz kafani kullan ki arastirmaci insanlar bile abdest almanin tum kötü enerjiyi yokk ettigini.tum akapuntur noktalarini uyararak vucuda dinginlik huzur verdigini soyluyor.yani gunde beskere abdest almak bize namaz kilmak togbe olmasa bile saglik kazandiriyor.ayni sekilde namaz kilmadinda vucut icin sayisiz faydasi var yani namaz olmasa bile bizim kaybetcek hicbisiyimiz yok.asil sen kendine yan ya varsa de bakalim ben ne kaybederim bi sor kendi ne sor arastir .islamiyeti tam yasamak istesem ne kazanirim.gec kalmadan Allah sana doğru yolu gosterir insallah.

 75. 75
  hacer says:

  si i lerin sunni bebekleri katlettikleri videolara goz atmanida ben tavsiye ediyorum siddetle belki ozaman girdigin yanlis yolu tekrar sorgularsin inşallah

 76. 76
  Ömer Hacı Ali says:

  Kardeşler, Allah’ın kelamı eksiksiz aramızda dururken, mezhepleri din, rivayetleri de Allah’ın kitabına denk edinmeyelim. Rasulullah ne sünni ne de şiiydi. Bugün kullandığımız anlamda karşılıkları bile yoktu o kelimelerin. Allah bizi Müslüman olarak isimlendiriyor, haşa eksik mi isimlendiriyor ki yanına sünni, şii, harici, zahiri, cebri, mutezili vs. vs. kimlikler ekliyoruz. Hadis rivayetleri Allah’ın kitabına uyumlu oldukları sürece kitabı, dini anlamada yardımcı olabilirler ancak, asla Kur’an’la eşit ölçüde dinin kaynağı olamazlar. Bütün mezhepler siyasi sebeplerle ortaya çıkmış, bilahare itikadi ve fıkhi mahiyet kazanmışlardır. Allah resulü sadece Allah kelamını din olarak anlatıyordu, onun tebliğ ettiği dinde mezheplerden, rivayetlerden hiçbir şey yoktu ve bu onun anlattığı dini -haşa- eksik bırakmıyordu. Aksine tam ve mükemmel anlamda din onun tebliğ ettiği dindi.

  • 76.1
   canpolat says:

   Soru:
   Akşam namazını kaç rekat kılıyorsun ve bu bilgiyi nereden aldın? Yani kaynağın ne?

  • 76.2
   Anonim says:

   Kısmen haklısınız Hepimiz müslümanız ama Nmazı ney göre kılacağız. Bizimkinin en güvenilir hali Hüseyin oğlu Zeynel Abindin den. Sağdan soldan dinlemek yerine Peygaber evini tercih ediyoruz. Ben kendi adıma Hanefi, maliki, Şafii yanlıştır demem ama Ceferi bilgi olarak daha sağlam geliyor.

 77. 77
  hakan says:

  akşam namazını 5 rekat kılıyoruz canpolat 3 farz, 2 son sünnet. kaynak Peygamberimiz ve sünneti.
  bir yaradan varsa, elbet doğru ve yanlış bi gün belli olacak yüce divanda. meraka gerek yok.
  Leküm Dinüküm Veliyedin… herkesin dini kendine.

  • 77.1
   canpolat says:

   Kuran’da olmadığını söylüyorsunuz yani. Evet, demek ki sadece Kuran bize yetmiyor! İşte bu sahih hadis ve sünnete ulaşma yolu ancak ve ancak 12 İmamlardır! Mesele Kuran’da açıklanmayan meseleleri yahut izaha muhtaç ayetlerin anlamlarını nereden öğreneceğimiz meselesidir. Doğru kaynak=kurtuluş, ebedî saadet

 78. 78
  ayaznews com says:

  Alevi namaz mı kılar çok saçma onlar sadece cem evlerinde mum söndü yapıp saz çalarlar… tarih konuşuyor ben değil..

 79. 79
  hasan says:

  ayaznews com can
  bir topluma iftira attın ve Allah katında hepsinin vebalini aldın mahşerde milyonlarca alevinin hepsiyle hesaplaşacaksın
  yada iftirandan dolayı özür dile mahşere bırakma tercih senindir
  cehennemde yanmakla dünyada mahcup olmak arasında tercih yapmalısın

 80. 80
  Yusuf says:

  Burada yazilan yazi yani alevilerde namaz, yalan yanlis ve hic bir kaynaga dayali olmayan yalan dolan. Aleviler bu sekilde dua etmezler, bunu yapan sünni ve siilerdir. Bunu buraya yazan yol yezitlerini vede alevileri yönlendirmek istiyenleri ben gayet iyi taniyorum ve sizinlede yakinda hesaplisacagiiz korkmayin. Kuranda hic bir surede namazin sekli belli degildir. Cem´de secde (niyaz) edilir. 5 Vakit namaz nerden gelmedir??? Simdi sünni düsünceli arkadaslar ve yol yezitleri hz muhammedin mihracindan diyecek. Mihracda ne oldu. Hz Mhammed Allah ile pazarlik sonrasi 50 vakit namazi 5 indirdi. Eger siz allah ile pazarlik yapilabilecegini saniyorsaniz tamam, bu yol sizin olsun. Aleviler 40lar meclisine inanirlar. Orada hz muhammed kirklar ile ceme girdi ve semah etti. Semah buradan gelmedir. Oruc derseniz alevilktede var hizir orucu ile matem orucu. Zeakt derseniz herkes lokma getirir paylasir, hatta ortacagida bile herkese bagli oldugu ocaga lokmasini veriridi o lokmalari dedeler dagittirdi. Camiler yani minareli camiler muaviye tarafindan yapilmistir. bana inanmayan wikipediayaya baksin. Hz ali´de hic birzaman camiye gitmedi mescit vardi sadece. O mescittede cemevlerinde gibi önce rizalik alinirdi ve canlarin dertleri ile ilgilenirdi. Hangi camide var bu. Hangi hoca rizalik istiyor? Zaten seyyit olmayan o posta oturamaz. Iyiki böyle yol yezitleri ve yezit tohumlari az. Hakk.Muhammed-Ali ikrarinizi hatirlatsin, dogru yola yönlendirsin. Siz bu güllü sökemessiniz……….

 81. 81
  kendimmmm says:

  Ben corumluyum kurt ve aleviyim abimin adi ali kardesimin adi da muhammed tir ustelik rahmetli annem bu ismi mubarek ve aslinda anlatilmaz bir ruya gordugden dolayi koymustur.Alevi ali yolu degil allaha bagli demektir ..aleviler musluman degil Islamdir .musluman kelimesi kilic zoruyla islam dinine yonelenlere denilir .ayrica dunya tarihe bakarsaniz turkler islam dinini kabul eden en son milletir cunku osmanli doneminde yuksek oranda escinsellik haremlik ve her turlu sapiklik vardi….alevilikte erismislik vardir. sunnilerde yoktur ocakzadelik vardir ..dedelik vardir ..ailemde mevcuttur.. oruc 3 gunden 30 gune cikarilmistir .. gercekler alevilerin kitaplari buyruk ve kumruda yazar- islam dininde kutsal isim takmak gunahtir..oglunun adini cebrail koydun diye bir melek olacagi veya muhammed koydugun icin peygamber olacagi mi kanatindasin.. peygamber efendimiz zamaniniza uyun demis ama siz sakalla hijyenik olmayan sartlada yasiyorsunuz..turbana gelince .cinsellik cazibelik aksesuari olmus .turbAn takiyorsan makyaj da yapmayacaksin., her tarafinini belli edecek elbise giymiyeceksin ustune turban altina tayt vs …kuranda ” lanet olsun elbise giyinip te ciplak gezenlere ” diye yokmu…islamda once yuregin temizligi sonra sahsi temizlik onemlidir…bize her taraf haktir allah sadece camide yoktur heryerdedir.. islam dini dersi vermeye kalkan zatlar tavsan eti de yiyorlardir….halbu ki tavsan kedi gibi adet gorur…adet olan bir kadinin kanli bezini bir tarlaya birakip o hayvana donusmesidir,vahsi ve yirticidir yani tirnAklidir..peygamber efendimiz yememeyi onermistir…herkes alevi olamaz alevi dogulur sonradan olunmaz alevi olupta her turlu pisligi yapan da gorduk.. hepimiz insaniz.ama hatir icin asimile olamayiz.ayrim yapan yapsin belki cennete girer .

 82. 82
  babamunsurlu says:

  Ne cok yazmissiniz yahu simdi desem ocak sahibiyiz laf yerim babamansurluyum desem one dersiniz ehlibeytin torunlariyiz birbirinizi kirmayin bizim kaynagimiz var cok az insan bilir adina secere deriz bize aittir bir savcimizin elindedir tabiki hakkidir babamansurludur ama gosterilmiyor saklaniyor inaniyorumki cok onemli bilgiler mevcut kim ne yaparsa hesabi sorulmiycakmi ama yargilamak bizim degil yer gok tum kahinat allahindir yazismak isteyen arkadaslar olursa fesim ferdi taylan dir elazig dogumlu aslen dersimliyim kuldan ne diye korkim allahtan korkarim birde icinde allah korkusu olmayandan oyle biri herturlu kotulugu yapabilir kin ve nefret seytanin cocuklaridir insankari yargilayip cennet kapilarini kapatmayin

 83. 83
  SEYYİD KUREYŞ says:

  Aleviliğin İslamla, namazla, Hac’la Ramazanla hiç bir alakası yoktur. Şimdilerde bu ilgiyi kurmaya çalışanlar bir zamanlar İran Başbakanının Aleviler hakkında ” Ya siz sünnileştirin, ya da bırakın biz şileştirelim” politikasının uygulanmasıdır. Asimilasyondur, yetmediğinde ise yüzyıllardır yaptıkları gibi fetva vererek, ferman düzerek katliamdır… Alevili kadim bir inançtır, felsefedir, YOL’dur. Bu YOL’un amacı Kamil insan yetiştirmek ve Kamil İnsanlardan oluşan kamil topluma varmaktır. 72 millete bir gözle bakan bir hümanist düşüncedir.Cemleri vardır, Mahkemeler orada görülür, Telli Kur’an dedikleri bağlamaları ile , Kuran-ı natık dedikleri, deyişler, nefesler, mersiyeler, tevhitler ve Düvazdehler okunur, semahlar dönülür, lokmalar yenilir, İnsanlar ikrar verir, YOL’a girer, İkrar verir Müsahip olur, Yarin yanağından gayri her şeyi bölüşür müsahibi ile… Duvara karşı secde edilmezi Secdeler İnsan-ı Kamil’edir. Pir dergahı, Pirin cemali Hacdir, Mekke’ye gitmeye gerek yoktur. Rız Şehrine inanırlar, rızasız hiç bir işe girmezler, kadın erkek yan yana, bacı kardeş Cemde otururlar, kadın- erkek eş ve eşittir. Yüzyıllardır Emevilerden buyana Aleviler ile ilgili katlam fetvaları verilmiştir. Boşunamı? İşte bu inançtan vazgeçmedikleri için, tüm katliamlara rağmen… boşuna uğraşmayın: BU YOL KAYBOLMAZ VE YOLA GİRENİ DE UTANDIRMAZ. BU KAPI AŞIKLARIN KABESİDİR, EKSİK GELEN TAMAM OLUR… GERÇEĞE HÜ!

  • 83.1
   hasan says:

   Kureyş

   Bir gün en çaresiz en zavallı ve yardıma muhtaç olduğun bir anda Hz.Ali ile karşılaşacaksın ve yüzüne bile bakmadan arkasını dönecek ve sana asla elini uzatmayacak,
   bunu hak ediyorsun
   tabi pişman olup bu dangalak fikirlerinden vazgeçmezsen

 84. 84
  ZÜLFİKAR says:

  Ben bir insanım inançlı biriyim peygamber efendimiz ve ehlibeyti 12 imamlar hz.adem’in hz.ibrahim’in kanını taşıyor öyle değil mi asil yani, saf yani onlar en doğru olanlar dos doğru olanlar öyle değil mi onlar yalan söylemezler insanlığı doğru olana yönlendirirler o halde KUR’AN’nı ehlibeytten daha iyi anlayan ve anlatan kimse olamaz çünkü onları öbürlerinden üstün kılan özellikleri var bunu iyi anlamak lazım gelir gerçeği inkar eden ALLAH’ı (c.c) inkar etmiş olur diye düşünüyorum selametle..

 85. 85
  hlleyll says:

  Ben herkese hepimize Allah hidayet akıl fikir versin diyorum insanı insan olduğu için sevmek gerektigine inanıyorum alevi sunni yahudi hristyan kimseyi ayırmadan hoşgörülu olmak gerektigini dusunuyorum herkes inancani dusundugu istedigi icinden gelerek yasamasi gerektigine inanyorum gercek bi musluman boyle olmali kendi fikrimiz ustelenince zorla kabul ettirme cabamizin yanlis oldugu kanisindayim fikir beyan edilebilir konusulabilir ama bu konuda tartismanin cirkinlesmenin mantikli olmadigini dusunuyorum alevi ve sunni kardeslerim okudugum kadariyla herkes peygamber efendimizin peygamber oldugunu kabul ediyor ozaman sunu soylemek isterim siz ayni yaraticata Allaha inanirken ayni peygambere inanirken Muhammed sav ayni kitabi okurken kurani kerim neden hala ayrimdasiniz neden birlik kardeslik yok ve ayni toprak uzerinde bir milletin vatandasiyken niye bukadar kiricisiniz biz bir olamadigimiz icin kardes kalamadigimiz icin bolunmekteyiz ayirmakta parcalamaktalar bizi.. peygamber efendimiz kendisinden olmayan inanmayan komsu bahcesine pisligini akittirken (dışkısini) hala hosgorulu guler yuzlu davranirken biz kimiz ki hem cennetle mujdelenmis insanlar hz Aliler kim sevmez onlari ki Allaha iman eden kim sevmez hz osmanlari, hz ebubekirleri , hz ömerleri…

 86. 86
  ESAT METİN says:

  Allah herkese insanlara 100 gr akıl vermiş-kimi bunu 100-105-110 ve 120 ye arttırmış-hatta yüceltmiş- kemalata erdirmiş-şahdamarından daha yakınım sırrına istinaden Hakk haberdarlığından arı sırrı Ali sırrına vakıf olmuş nice Veliler geldi vede gelecek-kimide” 0 ” sıfırlamış-

  Tarif nereye kadar? Tarif görünceye kadar-gördükten sonra tarife gerek kalmaz-görmek-duymak dil ile tasdik etmek-

  Her yol Hakka çıkar-tüm yollar Hakka çıkar velakin sonunda harını gören Gülizare gelir-Aşki yola gelir-

  Bir söz var yaratır bir söz var ki öldürür-

  ENEL HAKK sözü Hüseyin bin Mansurun ağzında NUR du-
  Enallah sözü ise firavunun ağzında yalan-

  Akıl O Alemde yürümez Akıl bile ( Sidre i Münteha ) ya kadar gidip orada durduğuna göre-Ondan öteye ancak AŞK gidebilir-

  Abdest=Hakk yolunda Hakka layık olma talebinde bulunan bir kişi Mürşide bend olmadan önce bir abdest alır-Mürşidden gel-talipten de istek doğar-Mürşid ” GEL ” Emriylede birbiriyle buluşma sağlanır-
  Abdest almak Namaz kılmak ve bunlara bağlı sünnet vb- yan gerekçeleri dahil talibin Mürşide verdiği söz anlamındadır-
  Alevilik dua değil canlı yaşantıdır-Dünya Alemi- Mana Alemi yani maddi ile Manayı birlikte yaşamak-Madde toprak olunca Mana devam ediyor-Mdde suretten ibaret- Asıl Mana asılla bir olmak gerek-asıl olan gündüz değil gecedir-
  Akli Külden gelen bu sözlerde O GÜL BAHÇESİNİN kokusudur-
  Bilenlere selam olsun-

 87. 87
  ESAT METİN says:

  Arı sırrı Ali sırrı
  Ali sırrı Arı sırrıdır-

  Biz kandil geceleri kandil oluruz-Kandilin içinde fitil oluruz-Hakk’ı bilmeyene delil oluruz -Ancak kör olanlar görmez bu hali-
  neden bu şaşı görmek neden?biri neden iki göstermeye çalışırsın neden?mademki aynı yaradanın kulu olduğumuza Allahın bir olduğuna iman edeiyorsak-neden insanları ayırır menfaat çıkar sağlamaya çalışmak neden?Din ticareti-
  Allah gökkubbe ve kainatın sahibi-Onun olmadığı yer olmadığına göre senin göz taklit göz-maddi ten gözü kapandığında görmek için Hakk çerağını uyarmak gerek*Dört başı mamur bir Mürşidi Kamil in himmetiyle-
  Görürsün nefessiz bir harf dirilmez-
  İnsan olmayana yüzü görülmez-

  arif olanlar anlar bilenlere selam olsun-

 88. 88
  Eren says:

  Birader senin bu yukardaki yazdigin sekillendirdigin siilikte uygulanir. sen bilmezmisin her alevi sabah,aksam ogle diz ustune cokup sonrada iki secdeye varir behey gafil. Bu sayfada yazili olan hersey aleviligi siilestirmek amacinda veyahut sunnilestirmek amacindadir. Bunlari yapanlarda yazanlarada lanet olsunki bizim guzel bir inanc felsefemizi lekelemeye kalkip ehlybeytin asil sozlerini unutup boyle bir itamda bulunursun.

  Cemlerde yapilan ibadete secdeye varilmazmi? Dualar okunmazmi? Lokma dagiltilmazmi? Ibadetden once kin ve nefret silinmezmi? Nasil olurda boyle boynundan buyuk laflar edersin.

  Canlar lutfen bu akilsiz sii sayfasina ilgi vermeyiniz. Bu bir asimilasyon projesidir. Eger bir aklin veyahut ilmin varsa sozlerinde dogru varsa iste meydan.

  Anadolu aleviligine malesef fitneler girmis onlardan biride bu gafil sayfadir. Hak yolunu tuttum der ama yolundan donmus i sanlarin sayfasidir. Lutfen ilgi gistermeyiniz.

  Ya Allah, Ya muhammed, Ya ali

  • 88.1
   Anonim says:

   yaradılanı severiz Yaradandan ötürü
   Yunus Emre

   değiliz biz abalı dervişlerden 72 milletle biriz biz
   değiliz biz abalı dervişlerden 72 milletle birlikte dostuz biz
   72 milletle bir olmayan bizden değildir
   düşmanımız kindir bizim biz kimseye kin tutmayız kamu alem birdir bize-
   gel ey zahit bizim ile çekişme
   Hakkın yarattığı kul bize neyler
   Arıdırsan kendi kalbin arıt
   Sende küfür bizde imana neyler
   Zincir kar eylemez bizlere zahit
   Bin can ile bir Canana bağlıyız
   Oku yup anladık Emri Marufu
   Hükmü baki adilhaneye bağlıyız

 89. 89
  ESAT METİN says:

  eren çocuk
  belliki senin Hakk yolunda hizmetin olmamış
  sözlerin çiğliğinden belli-
  gel ey zahit bizim ile çekişme Hakkın yarattığı kul bize neyler
  Arıdırsan kendi kalbin arıt sende küfür bizde imana neyler

  72 milletle birlikte dostuz biz

 90. 90
  ESAT METİN says:

  Ey çocuk

 91. 91
  ESAT METİN says:

  İLİM İLİM İLMEK
  İLİM KENDİN BİLMEK
  SEN KENDİN BİLMEZSİN
  BU NİCE OKUMAK

 92. 92
  ESAT METİN says:

  Eşrefoğlu al haberi
  Bahçe biziz GÜL bizdedir
  Bizde MEVLA nın kuluyuz
  72 DİL bizdedir

  Arı vardır uçup gezer
  Teni tenden seçip gezer
  Canan bizden kaçıp gezer
  Arı biziz BAL bizdedir

 93. 93
  ESAT METİN says:

  Hararet nardadır sacda değil
  Keramet hırkada tacda değil
  Her ne ararsan kendinde ara
  Kudüste Mekkede Hacda değil

  Sakin ol kimsenin gönlünü kırma
  Gerçek erenlerin yolundan çıkma
  Eğer Aşık isen ölmezsin korkma
  Aşıkı kurt yemez uçta değildir

  Hünkar Hacı Bektaş Veli

 94. 94
  ESAT METİN says:

  değiliz biz abalı dervişlerden
  72 milletle birlikte DOSTuz biz

 95. 95
  ibrahim says:

  ben hz ve hüseyin efendimizi rüyamda gördüm acaba bilinc altında kalma rüya olablirmi?

 96. 96
  ESAT METİN says:

  Hararet narda sacda değildir
  Keramet hırkada tacda değildir
  her ne ararsan kendinde ara
  Kudüste Mekkede Haccda değildir
  Sakin ol kimsenin gönlünü yıkma
  Gerçek erenlerin izinde çıkma
  Eğer aşık isen ölmezsin korkma
  Aşıkı kurt yemez uçta değildir
  Gönül kabesine girmesin hülya
  Nefsine hakim ol düşme bed huya
  Kirleri arıtan baksana suya
  Hep yüzü yerlerde buç da değildir

  Çünki bildik müminin kalbinde Beytullah var
  Niçin arz etmedin ol evdeki evvel Allah var
  Her ne var Ademdedir Ademden iste Hakk’ı sen
  Olma iblisi şaki Ademde Sırrullah var
  Gel Enel Hakk defterinden al sebak iy Zat ı Hakk
  Dem be dem batıl tasavvur etme Hakkullah var
  Sen sana laf eyleyip çün davayı ham eyleme
  La cerem hali değil meydanda her dem Şah var

  dedeye gençlerden biri inek der-dede de derki” evladım inek in eti yenir sütü de içilir-ya senin ” der
  genç yaptığı nın ilim irfan meclisinde düşkünlük hali olduğundan yaptığı hatayı anlar telafi etmesi için dede den özür diler-
  Ehli iilim irfan meclisine girdiğinde eşeğini dışarı bağla da içeriye öyle gir diyede söylendi-

 97. 97
  Tuncay Ebem says:

  Sevgili Yorum Yazan Arkadaşlar ;

  Yorumlarınızın bir çoğunu okudum sayılır. Münakaşa ettiğiniz aşikardır.
  Sizlere alt bölümde vermiş olduğum link, inanın bütün samimiyetimle söylüyorum bu gibi konuların cevabı ve ilacı niteliğindedir. Nefsini bir köşeye bırakarak okuyanlar kimse bu konu hakkında kanaat getirecektir.

  ( Sayfa 40’dan 52’ye kadar )

  http://www.risalemektebi.com/kitaplar/lemalar/#40

  • 97.1
   canpolat says:

   Lazım değil kalsın. Bize Kuran ve Ehlibeyt (as) yeter.

   • Anonim says:

    Bahsettiğim konu kuran ve ehlibeyt ekseninde konunun izahıdır. Tabi ki en başta nefsi emmareyi bir kenara bırakmak gereklidir. Unutulmamalıdır ki alevilik meselesini tüm gerçekliği ve anlaşılabilir yönü ile ele alan tefsir Risale-i Nur Külliyatıdır.

 98. 98
  tek din islam says:

  Arkadaslar sizin ve bizlerin yolu sadece kuran olmali.kaldiki sunniler hz.ebubekirden tut da hz.aliye kadar ve onlarin ailelerini ehli beyti ensari muhaciri ayrim yapmaksizin sever sayar ama sizlerin yaptigi bu ayrim nedendir anlamiyorum hicbiri peygamber degildir.resullun yolundan onlarin tutugu isikdan yuruyen ancak yolunu bulur.lutfen butur ayrimlar nedir yapmayin hesabini veremiyeceginiz seyleri yapmayin.yarin ahirette hz.ali ve digerleri sikayetci olur ve rabbim sormazmi peygamberiniz belli iken bu yanlislik nedir diye lutfen bizim icin hz.alide bir hz.bilal de ensarda muhacirde

 99. 99
  Anonim says:

  Arkadaşlar siz bunu bilin ki Aleviler camii de namaz kılmazlar fakat evlerinde namazlarını kılarlar sadece tek farklarımız camii de kılmamamız.Lütfen şu ayrımcılığa çift taraflılaşmaya son verin artık,biz namazdan kaytarmıyoruz sadece namazımızı evde kılıyoruz

 100. 100
  harbimi says:

  Inanaç tartışılmaz.Inanç bilim değildir.Hindistan ineğe tapıyor tartışalım mı?Alevide yanılıyor sunni de yanılıyor.Kuranı Incili Tevratı okuyun zeka seviyeniz kimin! Haklı olduğunu hepinize gösterecekter..Rivayetler ile tartışırsanız boşuna havanda su dövmüş olursunuz.Ilahi kabul edilen üç kitabı okursanız hiç tartışmazsınız..!

 101. 101
  harun says:

  aleviler de Sünniler de kendilerine din diye sunulanları kuranın mihengine vurmalı, peygamberin kurandan hayata yansıyan uygulamalarına(sünnete) bakmalı. Ben öyle yaptım sünni iken Allahın, kuranın tüm sahte ortaklarını reddederek sadece allaha kul hz. muhammede ümmet oldum.
  Bu konuda emeği olan başta İslamoğlu ile bayındır hoca ve diğerlerinden Allah razı olsun.
  Müslümanların kıldığı namaz ademden beri değişmeyen 5 vakit namazdır
  bakınız :şura 13- bakara 238- hud 114- taha 130 – rum 17 18

 102. 102
  seher says:

  namaz Allah in hz. Muhammed e ve tum insanliga miracta verdigi hediyedir kilmak farzdir yani zorunludur kiyamette hesaba cekilecegimiz en onemli ibadettir. alevi kardeslerimiz camide namaz kilmiyor olabilir o kisinin kendisini ilgilendirir ama bazi kesin aleviler tarafinfan namaz iyice dislanmis bir ibadet olarak goruluyor biz aleviler namaz kilmayiz diyorlar farz olan birseyi inkar ediyorlar bu da bence yanlis bilgilendirmeden neydana geliyor cunku cogu kimsenin heleki genclerin alevilik hakkinda hic bilgisi olmadigini goruyorum. hz Ali yi peygamber olarak gorenler var hz Cebraili yanildi da hz Ebubekir e gitti diyenper var yapmayin hz Ali halifeydi tipki hz Ebu Bekir hz Osman hz Omer gibi. halifelere dusman olan var yapmayin. birbirlerine siz alevisiniz sunnisiniz siz musluman degilsiniz diyenler var unutnayin arkadaslar Allah katinda kimin kiymetli oldugunu Allah tan baska kimse bilmez.bu dindeysen gonul verdiysen sinavini en guzel sekilde vermeye bakacaksin unutmayin buraya dinlenmeye gelmedik.hepimiz hz Ademin torunlari hz Muhammed in ummetiyiz. ve Allah tan geldik yinwe ona donecegiz.

 103. 103
  ben says:

  Alevilik islamdan önce vardi islam 1600 yaşındadır .alevilik ise 16000 senedir var bos konuşmayı birakin.aleviligin allah ve ali tanımlaması başkadır .sizlerin tarif etiği allah da alide alevilikle hic ilgisi yoktur.

  • 103.1
   gulbeyaz says:

   16000 senelik inancına başka isim bul..Alevilik Hz Ali (as)ın yoludur.Ehlibeyt in /12 İmamların (as)yoludur.Bu anlamda Alevilik Caferilik tir.Diğer ülkelerde Şiilik olan isim Anadolu da Aleviliktir.Biz her Aleviyim diyen ,her Aleviliği yorumlayan insanların değil,Peygamberimizin (saa) ve 12 İmamların (as) Allah (ac) anlayışını savunuyoruz.

   Alevilerin/bizim yüzyıllardır Hz Hüseyin (as) için ağlamaları bile bizim Caferi /Şii olduğumuzun kanıtıdır.Aleviliği İslam dışına itme çabalarınız boşunadır.Aynı denizde yüzme bilmeyen bir insanın çırpınması gibi ,bilmem anlatabildim mi ?

 104. 104
  Ali Haydar says:

  Aleviler namazı halkacık namazıdır!
  Bu şekilde cahilce bir paylaşım yapıp Canları yanlış yönlendiriyorsunuz
  İnsanları yanlışa yönlendirenlerin akibeti bellidir Allah katında
  Bilmiyorsanız öğrenin:

  İslam dininde adına “salat” denilen bir ibadet biçimi vardır.
  Bu ibadetin unsurları; kıyam yani ayakta durmak,
  rüku yani öne doğru eğilmek,
  secde yani yere kapanmak, ka’de yani oturmak, kıraat yani tüm bunları yaparken kur’an’dan ayetler okumaktır.
  Biz bunları Cemde yapmıyormuyuz
  Cemde Kurandan ayetler okunmuyormu
  Lütfen ama lütfen bu tür paylaşımlardan çekinin
  Saygılar.

 105. 105
  Erdoğan says:

  Aleviler dışarıya karsi son derece özgürlükçü çağdas modern gözükmeye önem verirler ama kendi içlerinde sonderece kati ve tutucudurlar insan sevgisi humanizim derler ama alevi ailelerde birbiriyle küsme cok fazla görülür.surekli hocalarin yanlislarini arar elestiride bulunurlar sünni islami elestiriler ama aleviliği asla tartismazlar dedeleri asla elestirmezler oturub asla bir alevi ile tartisamazsin cok kirici olabilirler araplari sevmezler ama hz Ali efendimiz arapti bunu hic dile getirmezler gormezden gelirler onun gibi yaşamak istemezler ibadet konusuna gelince bircok alevi arkadasim hic bir ibadet yapmaz ve malesef içlerinde ateist olanlar var .lütfen elestiriye acik olun alevi kardesler

 106. 106
  Anonim says:

  Allah mahşeri kaldırdımıdaki dünyada tartışırsınız. herkez inandığı gibi yaşasın zimamı elinde tutan Allah öldümüki birbirinize düştünüz.

 107. 107
  Anonim says:

  siz neyin kafasını yaşıyorsunuz yaa alevi sünni ne demek bi kökeninize inin hepinizin soyu aynı adem baba ve havva anadan gelme cok bilip cok konuşuyosunuz ama bişey bildiginiz yok

 108. 108
  Ferhat says:

  Selamün aleyküm.
  Ben alevi bir bireyim. Yukarıda yapıcı eleştiri yazanlar olduğu kadar yıkan kızan söven eleştirilerde okudum.
  inanç en saygı duyulması gereken hususların başında gelmektedir. Geçmışte yaşanan olaylar hakkında : Ve muhalefet edip durduğunuz şeyler hakkında Kıyamet günü Allah aranızda hukmünü verecek hac:69
  Bugün her iki mezhep tarafından hz mehdi as. beklenilmekde. En önemli işide mezhepleri ortadan kaldıracak olması. Bu hadisler sahih ise bu kavga niye.
  Kimin doğru olduğunu şüphesiz Allah.cc. bilmektedir. Aynı Allah.cc Aynı peygamber. S.a.v Aynı Kuran ı mecid.
  Aynı Kıble. Farklı yollar. Allah, dilese idi elbet hepinizi bir tek ümmet yapardı ve lâkin o, dilediğine dalâlet, dilediğine hidayet buyurur ve her halde hepiniz bütün yaptıklarınızdan mes’ul olacaksınız Nahl : 93.
  An itibarıyla dünyada ölen müslümanların % 95 ini bir başka müslüman öldürüyor.
  Çoğu müslüman alim saydıkları kişilere ve kitaplarına güvendiği kadar Allah,a ve kitabına güvenmiyor yada onu yeterli görmüyor. Bizim sorunumuz Allah var deyip yok gibi yaşamamız kuran a iman edip ondan habersiz yaşamamız..
  Herkes benim kalbim temiz der.
  Kuran ise uyarır :
  Kendi kendinizi temize çıkarmayın, kimin sakındığını en iyi bilen Allah’dır.. (53:32)
  Ben cem ede gittim camiyede ramazanda tuttum muharremde. 4 hak mezhep in içinde bile kendi içinde çelişkiler var. Namaz kabul konularından abdest kabullere kadar hatta öyleki biri diğerini tasvip etmez öbürü diğerini etmez. Yukarıdaki namazı kılmadım hiç ilk defa görüyorum ama camide kıldığımız namazdan çok farklı değil gibi. Kabul edecek olan Allah.cc
  Ameller niyetlere göredir. Niyetin halis olsun.
  12 imamın 11 i şehit edilmiştir. Mekanları cennet olsun.
  Bunların müsebbibine lanet olsun. Alevi kardeşlerimden abilerimden ricam bunun sorumlusu olarak bütün sünnileri meshul görmemeleri. Hepimiz İslamız hepimiz müslümanız. Kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Böyle iken bugün kafirleri kendimize güldürmeyelim. Kim doğru bildiğini yapıyorsa kendine yapıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyle olsa idi Rabbim.cc herkesi tek düze yaratırdı zaten. Benim bilgim zayıf konuşacak çok şey var elbette. Niyetim kimseyi kırmak değil hakkınızı helal edin. Doğrudan Haktan ayrılmayın Şefkatli merhametli Barışçıl olun İSLAMIN HAKKINI VERİN.

 109. 109
  ilimcik says:

  Allaha yemin ederim ki benin bütün sülalem alevi…Ben de onların arasında yetiştim..Bütün alevi kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum ki; bugün islam aleminde 5 vakit kılınan namaz manen binlerce sahabe tarafından nakledilmiştir..Yani, Muhammed aleyhisselamın ve Hz Ali’nin (ra) bu şekilde namaz kıldıklarının ravileri manen binlerdir..Bu sebeple farz namazlar mütavatirdir..Hem araştırıp bakarsanız ehl-i beytin imamları da 5 vakit namazı bu şekilde kılmıştır..Yani, farz namazları peygamberimizin nasıl kıldığı gizli saklı bir şey değil dinin en mütevatir hakikatlerinden biridir.. Bu sebeple inkarı küfürdür..

 110. 110
  ilimcik says:

  Ben bir alevi olarak ehl-i sünnet ve cemaat mezhebini hak mezhep olarak kabul ediyorum..İstikameti ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi muhafaza etmiş ve peygamberimizin ve ehl-i beytin yolunu en mükemmel şekilde ehl-i sünnet alimleri tarif etmiştir..Yani, hakiki aleviler yani ehl-i beytin hakiki taraftarları ve onu hakiki olarak seven ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebidir…Bunun ispatını yapabilirim fakat makam kaldırmıyor

 111. 111
  Süleyman Dursun says:

  Öncelikle selamunaleykum dostlar ben müslimanım suniyim alevi çok dostlarım oldu aslında aramızda ince bir çizgi var iki taraftanda fanatikleri ayrı tutuyorum bizi bize kırdırmak isteyenlere izin vermeyin selam olsun askerde oruç yasaklandığı zaman inadına bizle birlikte oruç tutan alevi olduğunu bildiğim salih şekeröz kardeşime selam olsun

 112. 112
  Hilmi Sünni says:

  Öncelikle,Esselamu aleykum.ve rahmetullahi ve berekâtuhu.İslami bir sorun vuku bulursa önce işe Kurâni olarak çözüm bulunamazsa, sünnet-i Rasulullah(s.a.v)’a bakılır.Onda da bulunamazsa çözüm mezheplerdedir.Lakin mezheplerin hepsi hak hizip değildir.Hak hizip Hz.Muhammeti(s.a.v) ve Ehlibeytine uyanlarındır.Ehlibeytin en büyükleri(Hz
  Ali(r.a.k.v),Hz.Fatıma(r.a),vs.) Eshabı Kiramla ufak tefek sorunlar yaşayabilmiştir.Örn,Fedek olayı fakat hepsinde sonradan barışmışlardır. Hem şöyle bişey var,Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer(r.a) Hz.Peygamber(a.s)ın yatmakdadırlar hem de takriben 14 asırdır! Elbet, onun kabrinin berekâtından yararlanmışlardır. Fakat sonradan Abdullah ibn Seb’e diye bir yahudi dönmesi İslam-ı mübin dinimizde fitne çıkarmıştır.Ve sonunda,birçok tehlikeli bölünme(ler) yaşanmıştır.Gerçek Alevi,Namaz kılar çünkü Hz.Ali de namaz kıldı Sahte Alevi ise kızılbaştır ve Kendisine Abdullah bin Sebeyi örnek alır. Sebeî dir yani kafirdir.

 113. 113
  BndD says:

  Alevilerin namazı Cemde yapılır
  Kıyam
  Rüku
  Secde
  Kırat
  Emeviler gibi putların namazını kılmazlar
  Bir delil getir Kurandan
  Ana ben sana Cem de yapılan ibadetlerin hepsini döküceğim ortaya
  Hemde direk ayetlerle hafis ortaya getirmeden

 114. 114
  Veli says:

  Rahman ve rahim olan allah’ın adıyla benim kullarım benim gönderdiğim kuranla benim verdiğim akılla benim verdiğim nimetle hersey ben size en guzel sekilde dosdogru olmalısınız allah bu dunyada bir sınav vermistir kullarina ama ne yazikki biz bunu basaramadik yazik hic bir sekilde mesevi farki ayrilmaz allah birdir bizim yasicagimiz vakit belli saniyeler cok onemli ne dusunursen ne yaparsan kirmadan inciltmeden herkes gunu geldiginde hesap gunude gelmis olacak alla’ın emirlerini yerine getirmeliyiz ama bu sekilde hakaretlerle degil dogru inaclarla allah de gerisini birak

 115. 115
  Veli says:

  Suan yaptigimiz yorumlar yarin neler getirebilecegini bilemezsiniz alevi olsun sunni olsun yada cerkezi kurdu ornegin cocugunuz evlencegi kisi siizn sevmediginiz biri olabilir yada bi arkadasinizin yardimi dokunabilir tasi yararsan donup dolasir basina gelir peygamber efendimiz hz muhammet mustafa akil akilldan ustundur sozleri sizin akliniz neler yapabilir onemli olanda budur saf temiz kamil olandir allah aski bitmez ehlibeyt’i seven bilir sozler bitmez onemli olan guzel olanidir hayirli aksamlar canlar

 116. 116
  Anonim says:

  Allah allah diyelim resulullah (s.a.v) buyurur ehlibeyt yeryuzunde bir emniyettir onlar gidince yeryuzundekilerin sonu gelir kiyamet kopar

Yorum Yaz

Yorumunuz

*

© 2010 Alevisesi.com · Tüm Hakları Saklıdır.